simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗܟܢ ܚܕܚܕܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦ ܒܗܕܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܫܡܐ ܕܐܦ ܢܚܕܐ ܘܒܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܠܟܠܢܫ ܢܚܒܘܫ 37 ܚܙܘ ܟܡܐ ܡܚܝܠ ܟܝܢܢ
- ܗܘ ܝܕܝܥܐ ܗܘܐ ܒܡܩܒܠܝ̈ ܪܚܡܐ̈ ܕܡܓܢ 38 ܐܝܬ ܡܠܝܠܐ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ . ܢܗܘܐ ܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪܟܬܐ ܐܦ ܕܓܝܣܐ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ
- ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܫܬܘܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܗܕܐ ܗܝ ܗܝ ܕܐܦ ܠܡ ܕܒܐܠܗܐ ܐܥܡܠܘ ܗܘܢܟܘܢ ܠܠܝ ܐܝܡܡ ܡܢ ܬܡܢ ܐܢܢܩܐ
- ܠܐ ܩܠܝܠ ܪܓܫܬܐ ܢܣܒ ܕܒܐܝܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܐܬܕܒܪܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܐܦ ܗܢܐ ܘܕܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܝܨܦ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝܠܐܝܬ ܚܝܝܢ ܒܗ̇
- ܚܝܠܐ ܕܣܦܩ ܕܢܩܒܠ ܙܘܥܐ ܬܗܝܪܐ ܕܩܘܕܫܟ ܣܡܬ ܒܗܘܢ 4 ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܕܢܫܒܚܘܢܟ ܚܠܦܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܬܡܝܗܐ̈ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܗܢܘܢ
- ܐܟܪܝܘ ܥܠ ܐܒܕܢܢ ܕܡܢܟ . ܕܓܠܙܬܢ ܡܢ ܚܘܠܛܢܐ ܕܥܡ ܕܐܦ ܕܬܫܒܚܬܗܘܢ̈ ܢܚܠܛܘܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܥܠ ܐܦܝܢ̈ . ܗܢܘܢ
- ܠܗܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܩܪܝܒ ܐܢܬ ܘܠܘ ܒܚܙܝܐ . ܗܕܐ ܕܒܗܘܢܐ ܕܐܦ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܦܫܛܝܢ ܡܪܝ ܐܦ ܗܢܘܢ ܠܓܘ ܥܪܦܠܐ ܕܫܘܒܚܟ .
- ܠܗܘܢ ܡܬܗܝܡܢܢܐ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ . ܠܐ ܢܦܠ ܬܚܝܬ ܕܐܦ ܐܠܗܘܬܐ ܘܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܒܥܝܢ ܥܠ ܙܘܥܝܗܘܢ̈ .
- ܠܐ ܠܚܛܗܐ ܙܥܘܪܐ ܕܒܩܪܝܒܢ ܣܦܩܝܢܢ ܠܡܛܥܢ ܡܐ ܕܚܙܝܢܢ . ܕܐܦ ܒܪܝܬܢ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ . ܠܢ ܡܪܝ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܥܣܩܢ̈ ܗܢܘ ܕܝܢ
- ܐܢܬ ܐܠܝܨ ܐܢܬ ܡܐ ܕܛܥܢ ܐܢܬ ܠܢ ܥܒܘܕܢ . ܚܫܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܟܠܗ ܥܘܠܢ . ܘܐܝܟ ܬܪܥܝܬܢ ܐܢܫܝܬܐ ܡܣܒܪܝܢܢ
- ܠܐ ܬܐܒ . ܠܘ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܡܣܟܐ ܐܢܬ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܕܠܐ ܡܫܘܚܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܝ ܕܛܥܢ ܐܢܬ ܠܚܛܝܐ ܠܗܘ ܕܝܕܥ ܐܢܬ
- ܝܪܬܘܬܐ ܕܫܘܒܚܐ ܠܗܠ ܡܢ ܣܘܦܝ̈ ܥܠܡܐ̈ ܠܝ ܥܬܕ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܕܐܦ ܠܬܪܥܝܬܐ ܪܒܬܐ ܕܥܠܘܗܝ 48 ܘܐܦܢܝܢܝ ܠܒܝܬ ܐܒܝ ܘܚܘܝܢܝ
- ܟܕ ܕܗܕܐ ܚܨܦܝܢܢ ܡܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܥܕܟܝܠ ܡܫܬܒܩܢ̈ ܠܡܦܫ ܕܐܦ ܟܠܗܘܢ ܣܩܘܒܠܐ̈ ܐܝܟܐ ܕܡܫܬܡܗ ܐܠܗܐ 6 ܐܝܟ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ
- ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܝܕܥܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܡܪ ܘܐܘܒܠܢܝ ܠܡ ܠܬܪܥܐ ܕܚܐܪ ܕܐܦ ܕܡܫܬܡܫ ܠܘܬܗܘܢ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܝܟ
- ܠܐ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܣܒܪ ܕܫܦܝܪܢ̈ ܡܫܟܚ ܕܢܕܪܟ ܐܠܐ ܠܘܩܒܠ ܕܐܦ ܡܬܪܥܐ ܘܬܡܝܗܬܐ̈ ܡܣܬܒܪ ܕܡܬܥܢܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܚܝܩ . ܘܗܟܢ
- ܗܘ ܩܪܝܢܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܘܝܘ ܗܪܓܐ ܘܗܘܝܘ ܨܠܘܬܐ . ܗܘܝܘ ܕܐܦ ܡܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܡܫܬܒܐ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܒܬܐܘܪܝܐ . 11 ܟܪ
- ܠܐ ܕܘܒܪܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܥܕܟܝܠ ܝܕܝܥ ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܘܠܐ ܕܐܦ ܐܦ ܓܠܝܢܘܗܝ̈ . ܘܗܕܐ ܩܕܡ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܒܐܢܫ ܠܐ ܗܘܬ݀ .
- ܡܠܬܐ ܕܒܐܝܕܗ ܐܬܡܠܠܬ ܒܝܕ ܠܘܚܐ̈ ܘܒܟܬܒܐ ܘܒܩܠܐ ܒܛܘܪܐ ܕܐܦ ܘܠܐ ܚܙܘܗ ܚܙܝܬܘܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܗܕܐ ܕܡܠܐܟܐ ܐܝܬܝܗ̇
- ܗܘܝܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܨܐ ܡܘܕܥ ܕܕܝܠܗ ܗܘ ܐܪܙܐ ܗܘ ܕܒܚܝܠܗ ܕܐܦ ܕܠܚܝܐ̈ ܕܬܡܢ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܣܒ ܡܛܥܡܐ ܠܢ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܗܘ
- ܥܠܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܐ ܠܚܘܣܝܢ ܚܪܝܦܐ ܕܚܝܐ̈ ܘܒܬܪ ܚܝܐ̈ ܕܐܦ ܡܢ ܟܕܘ ܣܘܓܐܐ ܡܢ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܒܝܕ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܡܦܫܚ 6 ܐܝܟ