simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗܝ ܕܒܥܕܢ ܨܠܘܬܐ ܕܫܐܠܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܢ ܥܝܕܐ ܕܪܕܐ ܠܘܬܢ ܡܢ ܕܐܦ ܠܡܕܥܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܢܫܬܘܬܦ ܘܡܦܪܓ ܒܕܘܒܪܘܗܝ̈ 2 ܣܒܪ ܐܢܐ
- ܗܝ ܨܠܘܬܢ ܡܬܕܟܝܐ ܡܢ ܪܦܝܘܬܐ ܘܡܐܝܢܘܬܐ ܘܐܫܝܕܘܬܐ ܕܐܦ ܛܒܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘܐ ܗܘ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܥܒܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ
- ܗܘ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܪܒܬ ܡܠܐ ܚܕܘܬܐ ܠܢܦܫܐ . 6 ܘܒܢܨܚܢܝܗܘܢ̈ ܕܐܦ ܪܕܐ ܒܥܘܗܕܢܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܘܕܫܘܦܪܝܗܘܢ̈ . ܗܢܘܢ
- ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܛܠ ܨܠܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܢܬܠ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܨܠܘܬܐ ܗܘ ܕܐܦ ܪܒܐ ܢܩܢܘܢ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܦܐܝܢ̈ ܠܒܝܬܐ ܠܡܣ̇ܟܝܘ 5 ܠܐ
- ܠܟܘܢ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܨܠܘܬܐ ܒܬܘܟܠܢܐ ܐܫܬܪܪܘ . ܕܐܦ ܕܡܢܐ ܢܐܟܘܠ ܘܡܢܐ ܢܫܬܐ ܘܡܢܐ ܢܬܟܣܐ ܘܕܗܝ ܕܐܒܐ ܝܕܥ
- ܢܚܘܐ ܕܥܠ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܘ ܥܠ ܩܘܕܫܐ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܕܐܦ ܕܡܛܠܬܢ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܕܩܥܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܬܬܚܬܝ
- ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ]ܠܐ[ ܒܝܕ ܒܥܘܬܢ ܕܝܠܢ ܝܗܒ ܗܘܐ ܐܠܐ ܕܐܦ ܘܒܡܫܘܚܬܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ . ܬܡܢ ܓܝܪ ܡܚܘܐ ܫܪܝܪܐܝܬ
- ܡܩܪܝܣ ܐܢܫ ܬܗܝܪ ܒܩܕܝܫܐ̈ ܠܒܝܫܝ ܪܘܚܐ ܟܕ ܐܫܬܐܠ ܕܐܝܟܢ ܕܐܦ ܪܒܬܐ ܘܝܕܥܬܐ ܪܡܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ 10 ܐܝܟ
- ܒܟܘܪܗܢܐ̈ ܘܒܡܣܟܢܘܬܐ ܘܫܚܩܐ̈ ܕܡܢ ܩܪܝܒܐ̈ ܕܠܐ ܚܡܬܐ ܕܐܦ ܥܩܒܬܐ ܕܚܡܬܐ ܡܫܟܚܐ ܠܘܬܟ ܕܬܩܪܘܒ . ܡܟܝܟܘܬܐ ܓܝܪ ܝܕܥܐ
- ܗܠܝܢ ܕܬܪܥܝܬܐ ܠܪܘܚܐ ܠܐ ܢܫܠܡܢ̈ ܒܪܒܘܬ ܪܥܝܢܐ ܘܙܢܝܐ̈ ܕܐܦ ܕܪܘܚ ܢܬܒܣܡ ܟܕ ܕܒܣܪܐ ܕܝܢ ܒܕܝܠܗ ܢܪܕܝܢ 31 ܐܡܬܝ ܕܝܢ
- ܦܘܠܓܐ ܕܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܢܣܒ ܡܢ ܪܥܝܢܢ ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܦܗܐ ܕܐܦ ܕܨܝܕ ܒܪܝܬܐ . 8 ܐܠܐ ܠܘܬ ܪܥܝܢܐ ܚܒܘܫܐ ܢܬܩܪܒ ܐܝܟܐ
- ܐܬܝܗܒܘ ܡܠܘܐܐ̈ ܕܦܘܪܫܢܘܗܝ̈ ܒܡܐܡܪܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܪܫܡ ܕܐܦ ܢܣܦܩ 4 ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܐܠܗܐ ܚܒܝܒܝ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܐܝܟ
- ܚܝܘܗܝ̈ ܢܐܒܕܘܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܚܛܗ ܕܐܦ ܙܕܝܩܐ ܡܣܟܐ ܕܢܬܚܫܒ ܠܐܠܗܐ ܘܕܩܘܢܕܢܘܣ ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܐ
- ܠܐ ܒܚܕܐ ܢܫܬܟܚ ܡܬܘܡ ܕܠܐ ܡܫܬܪܥ . ܘܗܐ ܟܬܝܒ ܕܟܠ ܕܠܐ ܕܐܦ ܕܠܐ ܚܛܗ ܢܗܘܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܙܕܝܩܘܬܐ ܢܫܡܠܐ ܐܝܟ ܕܒܥܐ ܐܠܗܐ
- ܗܝ ܕܩܠܝܠ ܡܬܚܠܨܐ ܡܢܝ . ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܥܒܕܐ ܠܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܒܩܠܝܠ ܥܒܕܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܝ . 14 ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ
- ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܬܘܒ ܫܚܝܡܐ ܕܠܘܬܟ ܡܣܬܪܩ ܐܢܐ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܟܕ ܕܐܦ ܛܒܬܐ ܡܨܛܠܐ ܡܢ ܠܘܬܟ ܘܒܒܝܫܘܬܐ ܡܬܥܦܐ ܘܡܢܟ ܡܬܦܪܫ ܐܝܟ
- ܚܠܦ ܚܛܝܐ̈ ܢܚܕܐ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܡ ܠܪܚܡܐ̈ ܡܛܠ ܛܒܘܬܗ ܕܡܪܐ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܘܐܦ ܚܛܝܐ̈ ܡܫܘܬܦܝܢ ܒܗܕܐ 17 ܡܟܝܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘ
- ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܒܦܚܡܐ . ܘܒܪܕܘܦܝܐ ܕܙܥܘܪܝܬܗ̈ ܕܐܦ ܕܢܙܝܥ ܥܠܘܗܝ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܝܗܒ ܪܡܙܐ . ܘܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܒܗܠܝܢ
- ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܘܬ ܗܝ ܕܢܫܒܘܩ . ܡܟܝܠ ܨܒܝܢܗ ܕܐܦ ܢܐܬܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܘܣܩܗ ܕܓܠܐ ܕܐܚܒ ܘܕܫܪܟܐ 28 ܐܝܟܐ ܓܝܪ
- ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܠܓܘ ܡܢܗܘܢ ܚܒܝܫܝܢ . ܘܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡܦܪܥ ܕܐܦ ܘܠܚܡܫܝܢ ܗܪܟܐ ܪܡܙ ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܡܢܬܢܝܐ̈