simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ²ܡܢ ܗ̇ ܬܘܪܨܐ ܩܠܝܠ ܕܚܘܝ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܛܦܝܣܐ ܝܬܡܬܐ ܬܦܘ ܕܐܦ ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܆ ܚ̇ܐ ܗܘܐ ܠܗ . ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐ̇ܠܡ ܠܥܠܡ . ܐܠܐ ܫܒܩܗ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܗܫܐ ܒܒܢܬܗ̈ ܕܨܠܦܚܕ ܆ ܐܝܟ ܕܠܣܟܪ ܦܘܡܐ ܕܚܪܝܝܐ̈ ܇ ܕܐܦ . Ẍ XXXXI X--X]ܦ̇ܩܕ ܕܫܒܛܐ ܒܫܒܛܐ ܠܐ ܢܬܥܪܙܠ ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܚܡܐ ܗܢܐ ܇ ܕܡܢܗ ܥܒܕܝܢܢ ܐܪܙ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܇ ܒܐܦܝܐ ܠܚܘܕ ܕܐܦ ܇ ܐܪܙ ܕܡܗ ܕܡܕܢ ܕܡܚܣܐ ܠܟܠ . X8]ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܛܘܝX ܇ ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܐܠܗܐ ܒܐܝܩܪܐ ܢܚܫܒܘܢܝܗܝ ܇ ܢܫܬܦܠ ܒܟܘܪܗܢܐ ܘܢܬܬܫܝܛ ܕܐܦ ܦܪܨܘܦܗ ܒܫܘܒܚܐ ܇ ܘܐܬܝܩܪ ܒܓܘ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܇ ܥܕܡܐ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ . ܕܪܢܘ ܒܝ ܐܝܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܒܬܪܥܐ . ܕܐܦ ܥܠܘܠܐ̈ ܘܢܦܘܩܐ̈ ܢܬܝܕܥܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܬܡܠܠܢ̈ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܬܚܘܬ ܡܫܟܒܗ ܣ̇ܐܡ ܗܘܐ ܡܢܗ . ܘܐܦ ܠܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܕܝܣܪܝܠ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܠܐܠܗܐ ܕܝܣܪܝܠ ܣ̇ܓܕ . ܘܐܡܪܝܢ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܡܢܢܐ ܠܚܡܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܩ̣ܪܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗ̇ܝ ܕܬܬܠ ܡܝܗ̇̈ ܆ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܠܥܕܬܗ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܗ̇ܝ ܫܦܝܪܬܐ ܠܘ ܒܚܘܒܐ ܚܬܝܬܐ ܣܥܪܗ̇ ܆ ܐܠܐ ܐܘ ܐܘ ܒܫܘܒܚܐ ܕܐܦ ܐܠܗܐ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܐܫܒܩ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܕܢܚܘܐ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܇
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܬܣܥܘܪ ܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܬ . ܘܩܪܘܒ ܠܡܫܡܥ ܛܒ . ܗܢܘ . ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܡܐ ܕܐ̇ܙܠ . ܗܢܘ . ܕܒܬܪܥܝܬܐ ܕܙܕܩܐ ܬܗܘܐ ܡܐܙܠܬܟ ܆ ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܒܫܢܬܗ ܢܚܘܝܘܗܝ ܓܠܝܢܗ . ܐܠܐ ܦܪܢܣ ܕܐܦ ܥܠܝ ܢܪܓܫ . ܘܡܛܠ ܕܐܦ ܒܬܘܣܦܬܐ ܕܡܫܚܐ ܆ ܕܠܐ ܢܕܥܟ . [4XX]ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܥܐܙܐ ܕܡܢ ܝܬܝܪ ܗܘ̣ܐ ܟܗܢܐ ܠܕܘܝܕ ܆ ܝXXXXܝX ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܐܦ . ܘܒܕܘܝܕ ܝܬܝܪ ܆ ܡܛܠ ܢܫܐ̈ ܕܢܣ̣ܒ ܡܢܢ . 26]ܝXX [ܗ̇ܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܫܘܪܠܐ̈ ܐܘ ܚܠܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ . ܟܘܣܬܢܐ ܆ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܣܪܐ ܕܐܦ ܚ̇ܙܐ . ܚܘܪܘܪܐ̈ ܆ ܢܦܩܐ ܕܗ̇ܘܐ ܒܥܝܢܐ̈ . ܫ X8ܝXX ܗܠܝܢ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܒܕܝܘܢܐ̈ ܗ̣ܝ ܗܕܐ X ܣܥܪܐ . ܗܕܐ ܕܟܕ ܡܢܗ ܫܢܝ̣ܬ ܆ ܝ X X ܕܐܦ ܡܛܠ ܕܒܙܒܢ ܡܫܢܝܐ ܗܘܬ ܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ ܘܒܙܒܢ ܚܒܛܐ ܠܗ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܒܗܢ ܢܝܫܐ Xܩܕ ܘܠܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܒܬܪܟܢ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܡܐ ܠܡ ܕܐܦ ܙܒܢܐ ܝXXXܝXX ܕܩܛܦܗܘܢ ܡܬܚܐ X ܕܬܠܬܝܢ ⁴ܫܢܝܢ̈ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܙܝ ³ܒܣܢܝܐ̣ ܗ̣ܘ ܡܠܐܟܐ ܗܘܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܕ ܗܘ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܆ ܘܒܐܬܪܐ ܦܪܝܫܐ ܘܩܕܝܫܐ . ܘܡܚܘܐ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܒܪܡܘܬܗ² ܢܐܡܪܘܢ ܠܒܪܗ . ܐܒܘܟ ܠܡ ܐܩܫܝ ܢܝܪܢ ܘܕܫܪܟܐ . ܕܐܦ ܘܪܟܫܗ̈ ܆ ܝXXX XX ܥܡܐ ܕܝܢ ܣܓܝ ܚ̇ܐܫ ܗܘܐ ܒܗܕܐ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܡܢ ܚܡܪܐ . ܐܢ ܡܢ ܡܥܨܪܬܐ ܠܐ ܡܬܦܪܫܐ ܪܫܝܬܐ ܇ ܐܠܐ ܢܦܠܐ ܕܐܦ ܦ̇ܩܕ ܕܠܐ ܢܦܘܫܘܢ ܇ ܝ ܘܬܬܚܠܛ ܒܪܙܪܥܐ ܕܙܪܥܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ²ܣܟܐ̈ ܕܡܫܟܢܐ ܡܫܪܪܝܢ ³ܒܥܘܠܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܘ ܝܬܝܪ X ܡܢ ܕܐܦ ܆ ܥܠ ܗܕܐ ܠܡ ܩܫܝܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܆ ܒܗ̇ܝ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܗ̇ܘ ܥܕܠܝܐ ܕܡܝܬܐ ܐܢܬ ܒܬܪܝ ܡܛܠ ܚܟܡܬܝ ܆ ܟܐܢܐܝܬ ܡܝܬܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܒܗ ܕܥܒܝܕẌ ܒܗ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܠܝ . ܘܗܟܢܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܕܘܝܕ ܪܓ̣̇ ܟܕ ܗ̣ܦܟ ܡܢ ܩܪܒܐ ܠܘܬ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܟܕ ܥܢܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦ ܕܡܝܐ̈ ܒܣܝܡܐ̈ ܘܠܨܒܘܬܐ̈ ܗܢܝܐܬܐ̈ ܒܙܒܢ ܩܪܒܐ . ܐܝܟ