simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܫܒܥܝܢ ܗܟܢܐ ܟܬܒܘ . ܕܦܪܫܘ⁴ ܠܡ ܒܪ ܝܣܪܠܝܬܐ ܫܡܐ ܘܒܪܟ . ܕܐܦ ܕܪܘܪܒܢ̈ ܡܢܢ . ܗܢܘ . ³ܨܘܚܝܬܗ . · ܕܒܪ ܝܣܪܠܝܬܐ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܗܢܘܢ ܡܬܡܢܝܢ ܗܘܘ ܆ ܐܝܟ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܡܬܛܝܒܝܢ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ⁴ܫܒܥܝܢ ܢܦܫܢ̈ . ܠܗܢܐ ܟܠܗ ܡܢܝܢܐ ܐܝܬܝ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܆
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܐܢܬܬܐ ܟܘܫܝܬܐ ܢܣ̣ܒ . ܘܒܢ ܐܫܦ ܨܥܪܐ ܘܨܘܚܝܬܐ . ܐܢܫܝܢ̈ ܕܐܦ ܫܒܥܝܢ ⁴ܥܕܠܝܢ ܠܗ . ܕܬܗܘܐXX ܠܡ ܗܕܐ ܥܒܝܕܬܐ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܚܢܢ ܫܘܬ ܢܬܢܙܪ ܡܢܗ̇ ܇ ܒܕܐܦܢ ܪܒ ܡܢܢ ܡܘܫܐ ܒܡܓܘܝܘܬ ܕܐܦ ܗܢܐ ܕܥ̇ܒܕ ܡܘܫܐ . ܐܢ ܫܟܝܪܬܐ ܗܝ ܨܒܘܬܐ ܆ ܘܐܠܝܬܐX ܗܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܚܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܥܕܝܠܐ̈ ܇ ܕܣܥܪܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ ܡܘܙܓܐ ܕܐܦ ܚܟܝܡܐ̈ ܐܘܟܡܬܐ . ܐܠܐ ܣܘܡܩܘܬܐ ܠܬܟܐ ܠܗ̇ ܝܬܝܪ . ܡܛܠ Xܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܢܟܣ . ܠܒܪ ܡܢ ܡܫܪܝܬܐ ܕܝܢ ܆ ܥܠ ܕܐܦ ܕܐܦ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ . ܥܠ ܕܡܣܒܥܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ . ܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܢܟܣܬ . ܥܠ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܡܪܢ ܕܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܐܙܕܩܦ . ܗ̇ܝ ܕܟܠܗ̇ . ܗܢܘ . X ܕܐܦ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܢܟܣ . ܠܒܪ ܡܢ ܡܫܪܝܬܐ ܕܝܢ ܆ ܥܠ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܩܛܡܐ ܕܬܘܪܬܐ ܢܗܘܐ . ܕܡܟܪܙܐ ܥܠ ܕܡܐ ܒܣܘܡܩܘܬܗ . ܐܝܬ ܕܐܦ . ܬܘܒ ܡܛܠ ܕܒܕܡܐ ܕܪܒܚܐ̈ ܡܬܕܟܝܢ ܗܘܘ ܪܣܣܐ̈ . ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܗܘ̣ܬ ܇ ܟܕ ܩܪܐܘܗܝ ܢܚܫܬܢ . ܗܢܘ . ܐܠܗܐ ܕܢܚܫܐ . X XX6ܝ ܕܐܦ ܗܘܐ ܕܚܝܠܗ ܕܒܪܘܝܐ ܇ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܢܣܬܓܕ ܡܢܗܘܢ ܆ ܗ̇ܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܫܐܘܠ ܐܬܢܒܝ ܫܪܝܐ ܕܝܠܗ ܘܩܘܝܡܐ ܕܕܘܝܕ . ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܦܠܚܘܗܝ̈ ܕܢܡܠܠ ܫܪܪܐ ܒܠܐ ܨܒܝܢܗܘܢ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܗܘ̣ܬ ܒܥܒ̇ܕܐ . ܘܟܢ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐܐܝܬܝ̈ ܐܠܗܐ ܡܣܡ ܕܐܦ ܦܥܘܪ ܐܠܗܢ . ܘܡܐ ܕܣܓܕܘ ܡܚܕܐ ܬ̇ܒܥ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ . ܗ̇ܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܗܫܐ ܒܒܢܬܗ̈ ܕܨܠܦܚܕ ܆ ܐܝܟ ܕܠܣܟܪ ܦܘܡܐ ܕܚܪܝܝܐ̈ ܇ ܕܐܦ . Ẍ XXXXI X--X]ܦ̇ܩܕ ܕܫܒܛܐ ܒܫܒܛܐ ܠܐ ܢܬܥܪܙܠ ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܒܗܢܐ ܣܦܪܐ ܡܡܐܢܝܢ ܗܘܘ . X X ܟܢܫܗ ܘܣܝܟܗ ܐܦ ܠܗܢܐ ܆ ܕܐܦ ܆ ܟܢ̣ܫ ܠܐܪܒܥܬܝܗܘܢ̈ ܠܚܕ ܣܦܪܐ . ܘܬܘܒ ܡܛܠ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܗܢܘܢ ܠܐ ܢܡܐܢܘܢ ܇ ܟܕ ܬܢܝܢ ܘܡܬܠܬܝܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܗܢܝܢ ܟܕ ܕܐܦ ܕܢܒܝܐ̈ ܆ ܡܢ ܗܪܟܐ ܩܕܡ ܕܪܫ̣ ܐܘܪܚܐ ܠܟܠܗܘܢ ܢܒܝܐ̈ ܆
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܗܪܟܐ X ܦܪܓܠ ܐܢܘܢ ܡܢܗܝܢ . [18]ܗ̇ܝ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܆ ܠܢܘܢܐ̈ ܕܐܦ ܠܗܘܢ . ܕܡܢܗܝܢ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܩܡܘ ܦܬܟܪܐ̈ . ܗܠܝܢ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܗܢܘܢ ܠܡ ܕܛܡܐܝܢ ܒܚܕ ܡܢ ܓܕܫܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܇ ܕܝܒܐ ܘܓܪܒܐ ܕܐܦ ܘܐܝܠܐ̣ ܗܟܢܐ ܐܟܘܠܘ . ܘܕܛܡܐ ܘܕܕܟܐ ܐܟܚܕܐ ܢܐܟܠܘܢ ܆
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܒܪܡܘܬܗ² ܢܐܡܪܘܢ ܠܒܪܗ . ܐܒܘܟ ܠܡ ܐܩܫܝ ܢܝܪܢ ܘܕܫܪܟܐ . ܕܐܦ ܘܪܟܫܗ̈ ܆ ܝXXX XX ܥܡܐ ܕܝܢ ܣܓܝ ܚ̇ܐܫ ܗܘܐ ܒܗܕܐ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܒܫܪܟܐ ܕܦܬܓܡܐ̈ ܩܢܝܝ̈ ܕܡܝܘܬܐ ܐܬܚܫܚܘ ܡܣܒܪܢܐ̈ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܪܢ ܒܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܆ ܟܕ ܥܡ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܡܠܠ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܢܕܥܘܢ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܗܠܝܢ ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗܘܢ ܠܩܪܒܐ ܐܝܟ ܕܠܠܘܒܒܗܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܘܠܡܢܝܐ . ܩܛܪܝܐ̈ ܆ ܠܟܗܢܐ̈ ܠܡ ܘܠܠܘܝܐ̈ . ܒܗ̇ܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܡܢ ܚܡܪܐ . ܐܢ ܡܢ ܡܥܨܪܬܐ ܠܐ ܡܬܦܪܫܐ ܪܫܝܬܐ ܇ ܐܠܐ ܢܦܠܐ ܕܐܦ ܦ̇ܩܕ ܕܠܐ ܢܦܘܫܘܢ ܇ ܝ ܘܬܬܚܠܛ ܒܪܙܪܥܐ ܕܙܪܥܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ