simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܩܕܡ ܕܓܒܝܗܝ ܐܠܗܐ ܕܢܗܘܐ ܪܫܐ ܆ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܕܫ̇ܘܐ ܕܐܦ . ܘܠܐ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܡܬܚܙܐ ܓܝܪ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܟܕ ܡܬܕܡܪ ܕܠܡܘܢ ܠܐ ܝ̇ܩܕ ܣܢܝܐ ܇ ܩ̣ܪܒ ܕܢܚܙܐ . ܬܘܒ ܒܝܕ ܕܐܦ ܕܣܢܝܐ ܆ ܢܣܓܐ ܕܚܠܬܐ ܒܡܘܫܐ . ܘܕܢܩܪܘܒ ܠܬܡܢ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܒܗܢ ܢܝܫܐ Xܩܕ ܘܠܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܒܬܪܟܢ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܡܐ ܠܡ ܕܐܦ ܙܒܢܐ ܝXXXܝXX ܕܩܛܦܗܘܢ ܡܬܚܐ X ܕܬܠܬܝܢ ⁴ܫܢܝܢ̈ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܠܐ ܡܙܘܓܐ ܆ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܬܐܡܪܬ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܠܗ ܗܕܐ ܆ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܬܩܪܒ ܠܐܢܬܬܗ . ܐܠܐ ܢܕܥܘܢ ܗܠܝܢ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܐܬܥܩܪܬ Xܡܝܪܐܝܬ ܡܢ ܠܒܗ ܒܬܪ ܗܟܢ . ܡܦܫܩܢܐ̣ . ܐܝܟ ܕܠܐ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܬܪܕܝ ܒܗ̇ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܆ ܒܝܕ ܫܪܝܐ ܕܡܣܢܘܗܝ̈ . ܗ̇ܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܐ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܒܬܪ ܓܠܝܢܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܀ [1I , 25]ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܕܒܕܓܘܢ ܡܢ ܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܥܕܡܐ ܕܡܝܬ ܠܐ ܐܬܩܪܒ ܠܐܢܬܬܐ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܗܠܠܘܝܗ̇ . ܗܢܘ . ܬܘܕܝ ܠܐܝܬܝܐ . ܐܦܢ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܫܚܠܦ ܕܐܦ ܡܪܝܐ . ܠܡܪܘܬܐ ܘܐܝܬܘܬܐ ܡܫܘܕܥ . ܗܢܘ . ܡܪܝܗ̇ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܡܐܢܝ̈ ܕܗܒܗܘܢ ܘܣܐܡܗܘܢ [6--7]ܘܡܛܠ ܕܐܣܒܪ ܡܘܫܐ ܥܠ ܕܐܦ ܡܘܒܕܢܐ̈ . ܘܗܫܐ ܡܫܥܒܕ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܩܕܡܝܟ . ܥܕܡܐ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܟܠ ܟܪ ܕܢ̇ܚܬ ܛܠܐ ܐܘ ܐܝܬ ܡܝܐ̈ ܐܢ ܒܟܐܦܐ̈ ܘܐܢ ܒܩܝܣܐ̈ ܕܐܦ ܕܩܒܝܢ ܒܗܝܢ ܡܝܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܒܟܐܦܐ̈ ܘܒܩܝܣܐ̈ . ܗܢܘ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܒܐܣܟܝܡ ܩܪܒܬܢܐ ܕܠܒܝܫ X ܡܐܢܝ̈ ܙܝܢܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܛܠ ܠܒܘܟܪܐ̈ ܕܡܨܪܝܢ ܒܐܣܟܝܡ ܕܡܐ ܐܬܚܙܝ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܒܥܣܪܬܐ ܒܢܝܣܢ ܡܬܒܛܢ ܒܓܘ ܥܘܒܐ ܒܬܘܠܝܐ . ܕܐܦ ܇ ܐܝܟ ܕܪܡ̇ܙ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܐܡܪܐ ܥܠ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܕܐܪܒܥ ܆ ܥܠ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܚܡܐ ܗܢܐ ܇ ܕܡܢܗ ܥܒܕܝܢܢ ܐܪܙ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܇ ܒܐܦܝܐ ܠܚܘܕ ܕܐܦ ܇ ܐܪܙ ܕܡܗ ܕܡܕܢ ܕܡܚܣܐ ܠܟܠ . X8]ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܛܘܝX ܇ ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܇ ܡܛܠ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܢ ܦܩܕܐ ܟܕ ܝ̇ܬܪ ܕܐܦ ܡܢܗ ܇ ܐܝܟ ܒܣܪܐ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܢܬܒܣܐ ܘܢܬܬܫܝܛ ܟܕ ܣ̇ܪܐ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܚܢܢ ܡܝܩܪܝܢܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܩܕܡ ܘܕܒܬܪ ܦܨܚܗ ܕܡܪܢ . ܫܒܥܐ ܕܐܦ ܇ ܐܝܟ XXX ܕܠܐܝܩܪ ܦܨܚܐ ܐܬܬܘܣܦ ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܙܝܢܐ ܩܠܝܠ . ܫܟܝܚ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ . X X21]ܥܡܘܕܐ ܕܥܢܢܐ ܕܐܦ ܣܠܩܘ . ܗܢܘ . ܟܕ ܡܛܝܒܝܢ ܒܪܥܝܢܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܘܐܢܢܩܐ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܝX ܠܚܟܝܡܐ̈ ܆ ܢܒܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܟܬܒܐ . ܠܐܒܪܗܡ ܐܝܬܐ ܠܝ ܕܐܦ ܠܢܫܐ̈ ܆ ܘܡܙܗܪܐ ܠܢܫܐ̈ ܘܡܕܒܪܐ ܡܢ ܦܘܩܕܢ ܡܘܫܐ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܝܘܡܢܐ ܠܡ ܪܕܝܢ ܡܝܐ̈ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ . ܘܐܒܐ ܠܡ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܐܦ ܗ̇ܝ . ܠܦܘܬ ܫܒܛܐ̈ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܕܡܢ ܚܕܐ ܠܡ ܥܝܢܐ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܡܢܢܐ ܠܚܡܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܩ̣ܪܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗ̇ܝ ܕܬܬܠ ܡܝܗ̇̈ ܆ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܠܥܕܬܗ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܡܘܪܕܟܝ ܝܣܪܠܝܐ ܒܙܒܢ ܇ ܝ ܠܐ ܩ̇ܐܡ ܗܘܐ ܘܣ̇ܓܕ ܠܗܡܢ ܕܐܦ ܡܢ ܟܢܥܢܝܐ̈ ܇ ܕܠܐ ܢܬܚܠܛ ܙܪܥܐ ܒܪܝܦܐ ܒܙܪܥܐ ܠܝܛܐ ܇ ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܘܬܢ ܡܣܬܠܝܐ ܗܝ . ܐܘ ܕܡܐ X ܕܒ̇ܫܠ ܐܢܬ ܓܕܝܐ ܠܐ ܬܪܡܐ ܕܐܦ ܢܬܒܫܠ . ܐܘ ܠܐ ܠܡ ܬܦܪܘܫ ܓܕܝܐ ܡܢ ܐܡܗ ܘܬܒܫܠܝܘܗܝ ܆ ܗ̇ܝ