simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܩܕܡ ܕܓܒܝܗܝ ܐܠܗܐ ܕܢܗܘܐ ܪܫܐ ܆ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܕܫ̇ܘܐ ܕܐܦ . ܘܠܐ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܡܬܚܙܐ ܓܝܪ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܟܕ ܡܬܕܡܪ ܕܠܡܘܢ ܠܐ ܝ̇ܩܕ ܣܢܝܐ ܇ ܩ̣ܪܒ ܕܢܚܙܐ . ܬܘܒ ܒܝܕ ܕܐܦ ܕܣܢܝܐ ܆ ܢܣܓܐ ܕܚܠܬܐ ܒܡܘܫܐ . ܘܕܢܩܪܘܒ ܠܬܡܢ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܒܗܢ ܢܝܫܐ Xܩܕ ܘܠܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܒܬܪܟܢ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܡܐ ܠܡ ܕܐܦ ܙܒܢܐ ܝXXXܝXX ܕܩܛܦܗܘܢ ܡܬܚܐ X ܕܬܠܬܝܢ ⁴ܫܢܝܢ̈ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܠܐ ܡܙܘܓܐ ܆ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܬܐܡܪܬ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܠܗ ܗܕܐ ܆ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܬܩܪܒ ܠܐܢܬܬܗ . ܐܠܐ ܢܕܥܘܢ ܗܠܝܢ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܐܬܥܩܪܬ Xܡܝܪܐܝܬ ܡܢ ܠܒܗ ܒܬܪ ܗܟܢ . ܡܦܫܩܢܐ̣ . ܐܝܟ ܕܠܐ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܬܪܕܝ ܒܗ̇ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܆ ܒܝܕ ܫܪܝܐ ܕܡܣܢܘܗܝ̈ . ܗ̇ܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܐ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܒܬܪ ܓܠܝܢܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܀ [1I , 25]ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܕܒܕܓܘܢ ܡܢ ܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܥܕܡܐ ܕܡܝܬ ܠܐ ܐܬܩܪܒ ܠܐܢܬܬܐ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܗܠܠܘܝܗ̇ . ܗܢܘ . ܬܘܕܝ ܠܐܝܬܝܐ . ܐܦܢ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܫܚܠܦ ܕܐܦ ܡܪܝܐ . ܠܡܪܘܬܐ ܘܐܝܬܘܬܐ ܡܫܘܕܥ . ܗܢܘ . ܡܪܝܗ̇ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܡܐܢܝ̈ ܕܗܒܗܘܢ ܘܣܐܡܗܘܢ [6--7]ܘܡܛܠ ܕܐܣܒܪ ܡܘܫܐ ܥܠ ܕܐܦ ܡܘܒܕܢܐ̈ . ܘܗܫܐ ܡܫܥܒܕ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܩܕܡܝܟ . ܥܕܡܐ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܟܠ ܟܪ ܕܢ̇ܚܬ ܛܠܐ ܐܘ ܐܝܬ ܡܝܐ̈ ܐܢ ܒܟܐܦܐ̈ ܘܐܢ ܒܩܝܣܐ̈ ܕܐܦ ܕܩܒܝܢ ܒܗܝܢ ܡܝܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܒܟܐܦܐ̈ ܘܒܩܝܣܐ̈ . ܗܢܘ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܒܐܣܟܝܡ ܩܪܒܬܢܐ ܕܠܒܝܫ X ܡܐܢܝ̈ ܙܝܢܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܛܠ ܠܒܘܟܪܐ̈ ܕܡܨܪܝܢ ܒܐܣܟܝܡ ܕܡܐ </page><page> ܐܬܚܙܝ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܒܥܣܪܬܐ ܒܢܝܣܢ ܡܬܒܛܢ ܒܓܘ ܥܘܒܐ ܒܬܘܠܝܐ . ܕܐܦ ܇ ܐܝܟ ܕܪܡ̇ܙ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܐܡܪܐ ܥܠ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܕܐܪܒܥ ܆ ܥܠ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܚܡܐ ܗܢܐ ܇ ܕܡܢܗ ܥܒܕܝܢܢ ܐܪܙ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܇ ܒܐܦܝܐ ܠܚܘܕ ܕܐܦ ܇ ܐܪܙ ܕܡܗ ܕܡܕܢ ܕܡܚܣܐ ܠܟܠ . X8]ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܛܘܝX ܇ ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܇ ܡܛܠ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܢ ܦܩܕܐ ܟܕ ܝ̇ܬܪ ܕܐܦ ܡܢܗ ܇ ܐܝܟ ܒܣܪܐ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܢܬܒܣܐ ܘܢܬܬܫܝܛ ܟܕ ܣ̇ܪܐ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܚܢܢ ܡܝܩܪܝܢܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܩܕܡ ܘܕܒܬܪ ܦܨܚܗ ܕܡܪܢ . ܫܒܥܐ ܕܐܦ ܇ ܐܝܟ XXX ܕܠܐܝܩܪ ܦܨܚܐ ܐܬܬܘܣܦ ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܙܝܢܐ ܩܠܝܠ . ܫܟܝܚ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ . X X21]ܥܡܘܕܐ ܕܥܢܢܐ ܕܐܦ ܣܠܩܘ . ܗܢܘ . ܟܕ ܡܛܝܒܝܢ ܒܪܥܝܢܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܘܐܢܢܩܐ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܝX ܠܚܟܝܡܐ̈ ܆ ܢܒܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܟܬܒܐ . ܠܐܒܪܗܡ ܐܝܬܐ ܠܝ ܕܐܦ ܠܢܫܐ̈ ܆ ܘܡܙܗܪܐ ܠܢܫܐ̈ ܘܡܕܒܪܐ ܡܢ ܦܘܩܕܢ ܡܘܫܐ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܝܘܡܢܐ ܠܡ ܪܕܝܢ ܡܝܐ̈ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ . ܘܐܒܐ ܠܡ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܐܦ ܗ̇ܝ . ܠܦܘܬ ܫܒܛܐ̈ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܕܡܢ ܚܕܐ ܠܡ ܥܝܢܐ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܡܢܢܐ ܠܚܡܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܩ̣ܪܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗ̇ܝ ܕܬܬܠ ܡܝܗ̇̈ ܆ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܠܥܕܬܗ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܡܘܪܕܟܝ ܝܣܪܠܝܐ ܒܙܒܢ ܇ ܝ ܠܐ ܩ̇ܐܡ ܗܘܐ ܘܣ̇ܓܕ ܠܗܡܢ ܕܐܦ ܡܢ ܟܢܥܢܝܐ̈ ܇ ܕܠܐ ܢܬܚܠܛ ܙܪܥܐ ܒܪܝܦܐ ܒܙܪܥܐ ܠܝܛܐ ܇ ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܘܬܢ ܡܣܬܠܝܐ ܗܝ . ܐܘ ܕܡܐ X ܕܒ̇ܫܠ ܐܢܬ ܓܕܝܐ ܠܐ ܬܪܡܐ ܕܐܦ ܢܬܒܫܠ . ܐܘ ܠܐ ܠܡ ܬܦܪܘܫ ܓܕܝܐ ܡܢ ܐܡܗ ܘܬܒܫܠܝܘܗܝ ܆ ܗ̇ܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܘܬ ܦܪܣܝܐ̈ ܡܬܢܛܪܐ . ܟܕ ܬܠܬܝܗܘܢ ܣܘܟܠܐ̈ ܠܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܐܦ ܥܡ ܚܠܒܐ ܕܐܡܗ . ܘܟܒܪ ܥܕܡܐ ܕܢܬܚܣܠ ܐ̇ܡܪ ܕܠܐ ܬܒܫܠ . ܗ̇ܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܥܕܡܐ ܠܚܝܘܬܐ ܡܬܡܛܝܐܐܟܝܦܘܬܗ . X 0 ܝX ܒܪܡ ܣܘܟܠܐ ܕܐܦ . ܟܕ ܬܠܬܝܗܘܢ ܣܘܟܠܐ̈ ܠܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܘܕܥܝܢ ܠܢ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܥܠ ܛܘܪܐ ܢ̇ܚܬ ܗܘܐ . ܬܘܒ ܒܓܘ ܥܢܢܐ ܩܘܝ ܡܘܫܐ ܆ ܠܐܪܙ ܕܐܦ ܕܝܢ ܒܗ̇ܢܘܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܡܢܢܐ ܐܬܬܪܣܝ ܇
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܐܣܛܩܛܐ ܡܬܩܪܐ . ܩܢܝܐ ܕܒܣܡܐ ܆ ܗܢܐ ܩܝܣܐ ܕܪܡܝܢ̈ ܒܡܫܚܐ ܕܐܦ ܕܪܨܝܢܝ . ܒܕܗܢܐ ܠܒܣܡܐ ܠܐ ܚ̇ܫܚ . ܐܠܐܐܣܛܘܪܟܐ ܠܡ ܗ̇ܘ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܒܬܪܟܢ ܐܪܡܝ </page><page> ܝ XXXܝXXܐܠܗܐ ܒܠܒܗ ܕܕܘܝܕ ܕܢܡܢܐ ܠܥܡܐ . ܕܐܦ ܐܡ̇ܪ ܒܬܢܝܢܡܘܣܐ . ܕܨܠܝܬ ܠܡ ܥܠ ܐܗܪܘܢ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܬܡܬܚܬ ܚܙܬܗ ܬܠܬܝܢ ܦܪܣܚܐ̈ . ܘܚ̣ܙܐ ܕܐܦ ܪܘܚܢܐ̈ ܘܥܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܒܣܬܪ ܐܠܗܐ X ܐܢܝܢ ܡܫܠܡܝܢ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܫܐܠܬܐ̈ ܕܩܪܒܬ ܠܘܬܝ ¹ܡܛܠ ܥܡܐ ܡܩܒܠ ܐܢܐ . XX [20]ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܕܒܪܢܘܬܟ . [19]ܗ̇ܝ ܕܐܚܘܢ ܠܡ̇ܢ ܕܐܚܘܢ ܘܕܫܪܟܐ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܒܓܫܝܡܬܐ ܢܐܣܘܪ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܒܝܬܝܘܬܗ ܘܒܚܘܒܐ ܕܠܘܬܗ . ܕܐܦ ܠܗ ܆ ܠܘ ܐܝܟ̈ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܣܢܝܩ ܥܠܝܗܘܢ . ܐܠܐ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܆
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܥܒܘܬܗܘܢ ܡܬܡܠܝܐ . ܒܝܕ ܩܘܪܒܐ ܕܡܐܟܠܬܐ̈ . ܕܚܡܫ ܕܝܢ ܆ ܕܐܦ ܚܠܦܝܗܘܢ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܆ ܘܡܣܪܚ ܫܘܒܩܢܐ . ܘܕܐܪܒܥ ܆
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܦ̇ܬܚ ܗܘܐ ܦܘܡܐ ܛܣܐ ܘܡܡܠܠ . ܕܐ ³ܠܢܘܪܐ ܕܐܦ ܕܡܪܝܐ . ܐܘ ܠܓܠܝܢܐ ܫܒܝܚܐ . ܝ ܕܡܚܘܐ ܗܘܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܇
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܐ ܟܗܢܐ̈ Xܫ XXXXXXܝܩܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܟܝܢܐ ܡܢ ܥܡܐ ܆ ܘܠܐ ܕܐܦ ܕܒܥܠܡܐ ܟܠܗ . ܐܠܐ ܐܢ ܒܐܝܩܪܐ ܕܡܘܗܒܬܐ ܗܘܬ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܪܘܝܢ ܗܘܘ . ܩܛܪܝܐ ܆ ܡܛܠ ܪܘܝܘܬܐ ܠܡ ܘܚܬܝܪܘܬܐ ܕܐܦ . ܘܢܦܩܬ ܢܘܪܐ ܡܢ ܓܘ ܦܝܪܡܐ̈ ܘܐܘܩܕܬ ܐܢܘܢ . ܘܝܕܝܥܐ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܒܚܘ ܘܕܫܪܟܐ . ܘܡܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܣܘܬܐ ܕܐܦ ܆ ܕܠܐ ܢܕܒܚܘܢ ܠܫܐܕܐ̈ . ܬܘܒ ܦܩ̇ܕ XX ܕܢܕܒܚܘܢ . ܥܠ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܝ⬩ܡܡܐ̈ ܕܟܝܐ̈ ܡܩܪܒܝܢ . ܘܣܟܐ . ܡܢܗܝܢ ܓ̇ܒܐ ܘܡܢܗܝܢ ܕܐܦ ܠܫܐܕܐ̈ . ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܟܝܢܗܘܢ ܓ̇ܥܨ ܗܘܐ ܡܢ ܝX ܕܒܚܐ̈ . ܒܗ̇ܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܫܐܠܘܗܝ ܒܡܕܒܪܐ . ܬܘܒ ܥܠ ܕܩܕܡ ܐܦ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܘܠܡܢܗܝܢ ܕܐܦ ܐܟܠܝܢ XX ܗܘܘ ܝܥܢܐܝܬ ܐܟܙܢ ܚܙܝܪܐ ܇ ܐܣܠܝ ܐܢܝܢ . ܗ̇ܘ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܛܡܐܬܐ̈ ܐܢܝܢ ܒܕܡܢܗ ܡܬܓܒܠ ܒܪܢܫܐ ܕܐܦ ܛܡܐܢ̈ ܒܟܝܢܗܝܢ . ܐܢܕܝܢ ܟܦܣܐ ܕܢܫܐ̈ ܛܡܐ ܗܘ . ܐܢܢܩܐ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܫܘܘܕܥܐ ܕܬܠܬ ܡܢܘܢ̈ ܕܢܦܫܐ ܇ ܦ̇ܩܕ ܕܢܬܕܟܝܢ̈ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܦ . ܚܘܫܒܐ ܘܪܓܬܐ ܘܚܡܬܐ ܇ ܕܒܗܝܢ ܚܛܝܢܢ ܘܡܙܕܕܩܝܢܢ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܒܝܫܐ ܐܬܟܢܝ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ . ܫܕܪ ܠܡ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ ܒܝܫܐ . ܕܐܦ ܘܒܡܕܒܪܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܘܡܛܠ ܥܙܝܙܘܬܗܐܬܟܢܝ ܥܙܙܐܝܠ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܥܠܝܡܐ ܗܘ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܠܗܘܢ ܚܛܗܐ̈ ܝܬܝܪ ܒܥܠܝܡܘܬܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܆ ܕܘܡܝܐ ܕܚܛܗܐ ܩܢܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܪܚ XX ܘܬܙܝܙ . ܡܛܠ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܫܘܪܠܐ̈ ܐܘ ܚܠܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ . ܟܘܣܬܢܐ ܆ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܣܪܐ ܕܐܦ ܚ̇ܙܐ . ܚܘܪܘܪܐ̈ ܆ ܢܦܩܐ ܕܗ̇ܘܐ ܒܥܝܢܐ̈ . ܫ X8ܝXX ܗܠܝܢ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܫܒܥܝܢ ܗܟܢܐ ܟܬܒܘ . ܕܦܪܫܘ⁴ ܠܡ ܒܪ ܝܣܪܠܝܬܐ ܫܡܐ ܘܒܪܟ . ܕܐܦ ܕܪܘܪܒܢ̈ ܡܢܢ . ܗܢܘ . ³ܨܘܚܝܬܗ . · ܕܒܪ ܝܣܪܠܝܬܐ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܗܢܘܢ ܡܬܡܢܝܢ ܗܘܘ ܆ ܐܝܟ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܡܬܛܝܒܝܢ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ⁴ܫܒܥܝܢ ܢܦܫܢ̈ . ܠܗܢܐ ܟܠܗ ܡܢܝܢܐ ܐܝܬܝ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܆
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܐܢܬܬܐ ܟܘܫܝܬܐ ܢܣ̣ܒ . ܘܒܢ ܐܫܦ ܨܥܪܐ ܘܨܘܚܝܬܐ . ܐܢܫܝܢ̈ ܕܐܦ ܫܒܥܝܢ ⁴ܥܕܠܝܢ ܠܗ . ܕܬܗܘܐXX ܠܡ ܗܕܐ ܥܒܝܕܬܐ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܚܢܢ ܫܘܬ ܢܬܢܙܪ ܡܢܗ̇ ܇ ܒܕܐܦܢ ܪܒ ܡܢܢ ܡܘܫܐ ܒܡܓܘܝܘܬ ܕܐܦ ܗܢܐ ܕܥ̇ܒܕ ܡܘܫܐ . ܐܢ ܫܟܝܪܬܐ ܗܝ ܨܒܘܬܐ ܆ ܘܐܠܝܬܐX ܗܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܚܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܥܕܝܠܐ̈ ܇ ܕܣܥܪܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ ܡܘܙܓܐ ܕܐܦ ܚܟܝܡܐ̈ ܐܘܟܡܬܐ . ܐܠܐ ܣܘܡܩܘܬܐ ܠܬܟܐ ܠܗ̇ ܝܬܝܪ . ܡܛܠ Xܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܢܟܣ . ܠܒܪ ܡܢ ܡܫܪܝܬܐ ܕܝܢ ܆ ܥܠ ܕܐܦ ܕܐܦ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ . ܥܠ ܕܡܣܒܥܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ . ܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܢܟܣܬ . ܥܠ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܡܪܢ ܕܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܐܙܕܩܦ . ܗ̇ܝ ܕܟܠܗ̇ . ܗܢܘ . X ܕܐܦ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܢܟܣ . ܠܒܪ ܡܢ ܡܫܪܝܬܐ ܕܝܢ ܆ ܥܠ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܩܛܡܐ ܕܬܘܪܬܐ ܢܗܘܐ . ܕܡܟܪܙܐ ܥܠ ܕܡܐ ܒܣܘܡܩܘܬܗ . ܐܝܬ ܕܐܦ . ܬܘܒ ܡܛܠ ܕܒܕܡܐ ܕܪܒܚܐ̈ ܡܬܕܟܝܢ ܗܘܘ ܪܣܣܐ̈ . ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܗܘ̣ܬ ܇ ܟܕ ܩܪܐܘܗܝ ܢܚܫܬܢ . ܗܢܘ . ܐܠܗܐ ܕܢܚܫܐ . X XX6ܝ ܕܐܦ ܗܘܐ ܕܚܝܠܗ ܕܒܪܘܝܐ ܇ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܢܣܬܓܕ ܡܢܗܘܢ ܆ ܗ̇ܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܫܐܘܠ ܐܬܢܒܝ ܫܪܝܐ ܕܝܠܗ ܘܩܘܝܡܐ ܕܕܘܝܕ . ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܦܠܚܘܗܝ̈ ܕܢܡܠܠ ܫܪܪܐ ܒܠܐ ܨܒܝܢܗܘܢ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܗܘ̣ܬ ܒܥܒ̇ܕܐ . ܘܟܢ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐܐܝܬܝ̈ ܐܠܗܐ ܡܣܡ ܕܐܦ ܦܥܘܪ ܐܠܗܢ . ܘܡܐ ܕܣܓܕܘ ܡܚܕܐ ܬ̇ܒܥ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ . ܗ̇ܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܗܫܐ ܒܒܢܬܗ̈ ܕܨܠܦܚܕ ܆ ܐܝܟ ܕܠܣܟܪ ܦܘܡܐ ܕܚܪܝܝܐ̈ ܇ ܕܐܦ . Ẍ </page><page> XXXXI X--X]ܦ̇ܩܕ ܕܫܒܛܐ ܒܫܒܛܐ ܠܐ ܢܬܥܪܙܠ ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܒܗܢܐ ܣܦܪܐ ܡܡܐܢܝܢ ܗܘܘ . X X ܟܢܫܗ ܘܣܝܟܗ ܐܦ ܠܗܢܐ ܆ ܕܐܦ ܆ ܟܢ̣ܫ ܠܐܪܒܥܬܝܗܘܢ̈ ܠܚܕ ܣܦܪܐ . ܘܬܘܒ ܡܛܠ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܗܢܘܢ ܠܐ ܢܡܐܢܘܢ ܇ ܟܕ ܬܢܝܢ ܘܡܬܠܬܝܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܗܢܝܢ ܟܕ ܕܐܦ ܕܢܒܝܐ̈ ܆ ܡܢ ܗܪܟܐ ܩܕܡ ܕܪܫ̣ ܐܘܪܚܐ ܠܟܠܗܘܢ ܢܒܝܐ̈ ܆
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܗܪܟܐ X ܦܪܓܠ ܐܢܘܢ ܡܢܗܝܢ . [18]ܗ̇ܝ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܆ ܠܢܘܢܐ̈ ܕܐܦ ܠܗܘܢ . ܕܡܢܗܝܢ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܩܡܘ ܦܬܟܪܐ̈ . ܗܠܝܢ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܗܢܘܢ ܠܡ ܕܛܡܐܝܢ ܒܚܕ ܡܢ ܓܕܫܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܇ ܕܝܒܐ ܘܓܪܒܐ ܕܐܦ ܘܐܝܠܐ̣ ܗܟܢܐ ܐܟܘܠܘ . ܘܕܛܡܐ ܘܕܕܟܐ ܐܟܚܕܐ ܢܐܟܠܘܢ ܆
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܒܪܡܘܬܗ² ܢܐܡܪܘܢ ܠܒܪܗ . ܐܒܘܟ ܠܡ ܐܩܫܝ ܢܝܪܢ ܘܕܫܪܟܐ . ܕܐܦ ܘܪܟܫܗ̈ ܆ ܝXXX XX ܥܡܐ ܕܝܢ ܣܓܝ ܚ̇ܐܫ ܗܘܐ ܒܗܕܐ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܒܫܪܟܐ ܕܦܬܓܡܐ̈ ܩܢܝܝ̈ ܕܡܝܘܬܐ ܐܬܚܫܚܘ ܡܣܒܪܢܐ̈ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܪܢ ܒܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܆ ܟܕ ܥܡ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܡܠܠ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܢܕܥܘܢ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܗܠܝܢ ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗܘܢ ܠܩܪܒܐ ܐܝܟ ܕܠܠܘܒܒܗܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܘܠܡܢܝܐ . ܩܛܪܝܐ̈ ܆ ܠܟܗܢܐ̈ ܠܡ ܘܠܠܘܝܐ̈ . ܒܗ̇ܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܡܢ ܚܡܪܐ . ܐܢ ܡܢ ܡܥܨܪܬܐ ܠܐ ܡܬܦܪܫܐ ܪܫܝܬܐ ܇ ܐܠܐ ܢܦܠܐ ܕܐܦ ܦ̇ܩܕ ܕܠܐ ܢܦܘܫܘܢ ܇ ܝ ܘܬܬܚܠܛ ܒܪܙܪܥܐ ܕܙܪܥܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܒܠܒܘܫܐ ܢܗܘܐ ܦܪܝܫ ܥܡܐ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ . 12]ܓܕܝܠܬܐ̈ . ܗܢܘ . ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܆ ܕܢܪܚܩܘܢ ܡܢ ܐܣܟܡܐ̈ ܘܥܝܕܐ̈ ܕܚܢܦܐ̈ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܡܕܒܚܐ ܒܛܘܪܐ ܕܓܪܙܝܡ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ . ܕܘܟܬ ܒܘܪܟܬܐ̈ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܕܝܢ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܒܓܪܙܝܡ . ܠܘܛܬܐ̈ ܕܝܢ ܒܓܒܠ . ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܒܨܚܚܐ ܕܫܡܪܝܐ̈ ܟܬܝܒ ܗܟܢ . </page><page> 26]ܗ̇ܝ ܕܠܝܛ ܗܘ ܟܠ ܕܠܐ ܕܐܦ ܡܕܒܚܐ ܒܛܘܪܐ ܕܓܪܙܝܡ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ . ܕܘܟܬ ܒܘܪܟܬܐ̈ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܛܘܪܐ̈ ܕܠܘܬܢ . ܘܗ̇ܝ ܕܐܬ̣ܐ ܘܕܢ̣ܚ ܘܐܬܓܠܝ ܆ ܚܕܐ ܗܝ . ܕܐܦ ܆ ܘܟܠ ܚܕ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܠܦܘܬ ܦܢܝܬܗ X ܡܫܡܗ ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܡܘܫܐ ܠܘܬܗ ¹ܢܩܒܠ ܦܠܓܘܬܐ ܐܘܟܝܬ ܡܢܬܐ ܕܩܒܘܪܬܐ ܕܦܓܪܗ ܕܐܦ ܠܐܪܥܐ ܕܣܝܚܘܢ ܆ ܘܩܒܠܗ̇ ܝܪܬܘܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܘܐܫܬܘܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܒܪܓܠܘܗܝ̈ ܢܕܘܫ ܐܢܝܢ . [25]ܗܝ ܕܦܪܙܠܐ ܘܢܚܫܐ ܡܣܢܟ . ܕܐܦ ܝX ܐ̇ܡܪ . ܗܢܘ . ܕܢܬܒܣܡ ܒܟܗܝܢܬܗ̈ ܘܕܗܝܢܬܗ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܡܚܝܠܘܬ ܦܓܪܐ ܥܠܝ ܡܢܗ . ܘܒܬܪ ܒܦܐܝܘܬܗ ܘܒܙܗܝܘܬ ܝ ܕܐܦ ܟܝܢܐ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ . ܘܚܙܗ̇ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܇ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܐܗܪܘܢ ܆ ܠܘ ܡܘܫܐ ܘܐܠܝܥܙܪ X X0ܝ X¹ܒܠܚܘܕ ܩܒܪܘܗܝ ܇ ܕܐܦ ܠܡ ܠܘܝܐ̈ ܣܠܩܘ ܥܡܗ ܠܛܘܪܐ . ܘܗܢܘܢ ܥܦܝܘܗܝ ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܦܓܪܗ̇ ܕܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܝܡ ܓܕܫܬ . ܕܒܬܪ ܕܐܬܩܒܪܬ ܒܢܚܠܐ ܕܐܦ ܕܢܚܙܘܢܗ̇ ]ܠܕܘܟܬܐ . ²[ܐܬܟܣܝܬ ܡܢܗܘܢ ܠܓܡܪ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܐܠܗܐ ܒܐܝܩܪܐ ܢܚܫܒܘܢܝܗܝ ܇ ܢܫܬܦܠ ܒܟܘܪܗܢܐ ܘܢܬܬܫܝܛ ܕܐܦ ܦܪܨܘܦܗ ܒܫܘܒܚܐ ܇ ܘܐܬܝܩܪ ܒܓܘ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܇ ܥܕܡܐ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܒܬܚܘܡ ܥܡܡܐ̈ ܣܢܐܘܗܝ̈ ܐܬܩܒܪ . ܘܙ̇ܕܩ ܠܡܕܥ ܕܗܠܝܢ ܕܐܦ ܩܒܪܗ ܆ ܕܠܐ ܢܐܬܘܢ ܢܥܩܪܘܢ ¹ܘܢܘܩܕܘܢ ܓܪܡܘܗܝ̈ . ܘܥܠ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܕܘܝܕ ܡܢ ܪܘܚܐ ܐܬܥܨܝ ܕܢܐܡܪ ܇ ܘܓܒܐ ܠܡ ܠܕܘܝܕ ܥܒܕܗ ܇ ܕܐܦ . ܘܠܘ ܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܝ ܟܬ̣ܒ ܐܢܝܢ ܇ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܫܝܢ̈ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܝܗܘܕܝܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܐܬܪܫܝܘ . ܒܗ̇ܝ ܕܝܕܥܘ ܕܐܦ ܆ ܐܘ ܒܟܠܗܘܢ̈ ܬ̇ܩܦ ܗܘܐ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܦܘܠܘܣ ܦܫܩ ܠܐܪܥ ܡܘܠܟܢܐ ܒܗ̇ܝ ܢܝܚܬܐ ܕܠܥܠ . ܐܝܢܐ ܠܡ ܕܐܦ ܨܝܪܐ ܕܠܦܠܣܛܝܢܝ ܕܠܥܠ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܝܫܘܥ ܪܝܫܝܬܢ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܡܝܬܝܢ ܠܗ̇ ܠܬܚܘܝܬܐ . ܘܝܕܝܥܐ ܕܡܢ ܕܐܦ ܕܫܩܝܠܝܢ ܩܒܘܬܐ . ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܬܡܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܙܝ ³ܒܣܢܝܐ̣ ܗ̣ܘ ܡܠܐܟܐ ܗܘܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܕ ܗܘ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܆ ܘܒܐܬܪܐ ܦܪܝܫܐ ܘܩܕܝܫܐ . ܘܡܚܘܐ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܚܕ ܗܘ ܙܢܐ ܕܓܠܝܢܐ . [1]ܚܠܦ ܟܠ ܟܢܥܢ ܘܟܢܥܢܝܐ̈ ܕܐܦ . ܘܡܚܘܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܙܝ ³ܒܣܢܝܐ̣ ܗ̣ܘ ܡܠܐܟܐ ܗܘܐ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܪܝܫ ܛܘܦܣܐ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܫ̇ܪܐ ܠܗ̇ . ܕܫܒܬܐ ܠܡ ܡܛܠ ܒܪܢܫܐ ܕܐܦ ܒܗܝܢ . ܕܢܘܕܥ ܕܝܕܥܬܐ ܠܚܘܕ ܒ̇ܥܐ ܐܠܗܐ ܘܠܘ ܝܘܡܐ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܐܝܪܝܚܘ ܛܘܦܣܐ ܗܝ ܕܗܢ ܥܠܡܐ . ܘܩܪܢܬܐ̈ ܕܟܗܢܐ̈ ܆ ܛܘܦܣܐ ܕܐܦ <page> ܡܬܟܪܟܐ ܇ ܘܒܬܡܝܢܝܐ ܢܝܚܐ ܡܢ ܩܛܝܗ̇ ¹ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܨܝܕ ܩܐܝܢ ܘܕܫܪܟܐ ܐܬܚܫܚ . ܕܬܗܝܪܐ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܗܕܐ ܗܝ ܕܐܦ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܆ ܐܝܟ ܕܢܙܓܘܪ ܒܗ ܠܡܬܥܒܪܢܐ̈ ܕܒܬܪܟܢ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܡܢ ܥܡܐ̈ ²ܢܗܘܘܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܠܐܠܗܐ ܘܕܫܪܟܐ ܀ 12]ܢX ܕܐܦ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܕܐܠܗܐܐܡ̣ܪ ܕܡܫܡܫܝܢ . ܟܕ ܪܡܙܐ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܡܨܝܐ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions X ܟܝܢܐ̈ ܚܪܫܐ̈ ܘܠܡܦܝܕܐ̈ ܕܬܒܝܠ ܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗܘܢ . ܕܐܦ ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܗܘܢ ܕܐܢܫܐ̈ ܇ ³ܐܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ܚܝܠܬܢܝܐ ܇
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܢܠܦ ܐܢܘܢ ܆ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܐܢܘܢ ܘܥܒ̣ܕܐ̈ ܘܡܫܬܡܥܢܐ̈ . </page> ܕܐܦ ܐܝܟ ܕܢܬܟܘܣ ⁴ܒܗܘܢ ܠܘܥܛܐ ܕܣܓܕܝ̈ ܠܢܗܝܪܐ̈ . ܐܟܚܕ ܕܝܢ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܗܢܐ ܝܘܡܐ ܡܫܠܡܢܐ ܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ]ܟܠܗܘܢ ²[ܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܢܬܐ . ܕܐܦ ܕܒܒܠ . X [13]ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܫܠܡܐ . ܗܢܘ .
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܬܡܢ ܝXXX6ܝXXX ܕܒܚܘ . ܡܛܠ ܡܫܟܢܙܒܢܐ ܕܗܘ̣ܐ ܬܡܢ . ܠܐ ܕܐܦ ܠܡܟܒܫ . 1]ܢ [IIܝܘܢܝܐ : ܚܠܦ ܠܒܟܝܢ ܠܫܝܠܘ ܐ̇ܡܪ . ܡܛܠ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܠܢܫܐ̈ X ܚܪܫܬܐ̈ ܡܬܚܙܝܢ ܕܝܘܐ̈ ܇ ܕܟܐܡܬ ܡܓܣܘ ܡܓܣܝܢ ܕܐܦ ܡܕܡ ܆ ܗܘ̣ܬ X ܠܗ̇ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܥܠܘܗܝ ܟܐܡܬ ܕܐܠܗܐ ܗܘ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܗ̣ܘ ܢܣܓܘܕ ܠܗ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܚܡܘܪ ܟܕ ܩܒܠܗ . ܝܗܒܗ ܠܥܒ̣ܕܗ ܕܐܦ ܆ ⁸ ܐܓܪܗ ܠܚܡܘܪ ܡܠܟܐ ܕܥܪܒܐ . ܘܚܫ̣ܠ ܫܕܪ ܠܗ ܝܘܩܢܐ ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܗܢܐ ܟܘܫܢ ܬܡܢ ܥ̇ܡܪ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܬܐܕܘܠܘܣ ܟܕ ܡܦܫܩ ܠܗ̇ܝ ܕܐܦ ܕܥܡܐ ܆ ܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ̣ XܐܝXܝ </page><page> ܐܬܩܪܝ ܐܦ ܐܬܪܐ ܐܪܡ . ܘܕܡܝܐ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܠܡܘܫܐ ܠܥܓܐ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܆ Xܢ ܘܕܗ̣ܘ ܡܡܠܐ ܚܣܝܪܘܬܐ ܕܟܠ . ܕܐܦ ܠܗܢܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܆ ܕܒܐܝܕܗ ܢܚܘܐ ܚܝܠܗ ܇ ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܗܢܐ ܠܩܪܒܐ ܐܬܝ ܗܘܐ XX ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܥܡܐ . ܩܛܪܝܐ ܆ ܕܗܢܐ ܕܐܦ ܘܐ̣ܬܐ ܢܩ̣ܫ ܡܫܟܢܗ ܬܚܝܬ ܒܛܡܬܐ ܕܒܨܥܝܢܝܢ . ܕܡܝܐ ܠܡ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܟܘܟܐ ܕܣܥܪܐ̈ X ܐܬܟܢܝ ܒܙܒܢ ܡܕܒܪܢܘܬܗ . ܝܘܢܝܐ ܆ ܢܓܒܐ ܕܐܦ ܘܝܫܘܥܒܪܢܘܢ . ܠܚܡܐ ܕܣܥܪܐ̈ ܠܓܕܥܘܢ ܡܫܡܗܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܟܬܒܐ ܒܟܠܕܘܟ ܆ ܠܐ ܪܡܐ ܠܗ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܚܬܝܬܐ . ܘܪܡܙܐ ܬܘܒ ܕܐܦ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܐܠܦܐ̈ . ܠܘ ܥܠ ܚܬܝܬܘܬ ܡܢܝܢܐ ܐܡܪܐX . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions X ܒܠܣܛܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܐܢ ܕܟܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܘܐܢ ܢܩܒܬܐ . ܘܒܓܘܢܐ̈ ܕܐܦ . [10]ܐܬܢܐ̈ ܚܡܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܩܕܩܝ̈ ܒܩܘܡܬܐ ܆ ܗܠܝܢ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܫܠܝܚܐ ܠܡ ܆ ܥܡ ܡܝܬܪܐ̈ ܡ̇ܢܐ ܠܗ ܇ ܥܡ ܫܡܘܐܝܠ ܘܕܘܝܕ X ܕܐܦ ܆ ܐܝܟ ܕܢܨܘܪ ܒܗ ܦܠܐܬܐ ܕܡܪܢ . ܐܚܪܢܐ̈ ܡܩܠܣܝܢ ܠܗ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܗ̣ܘ ܡܫܡܫܢܐ ܕܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ . ܫܡܫܘܢ̣ ܕܐܦ ܢܩܪܝܟ ܢܝܩܪܟ ܐ̇ܡܪ . [3]ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ ܡܣܒܪ ܒܛܢܗ ܆ ܕܢܠܦ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܒܥܡܡܐ̈ ܇ ܥܠ ܗܕܐ ܐܫܬܪܝ ܛܟܣܐ ܘܢܣ̣ܒ ܫܡܫܘܢ ܐܢܬܬܐ . ܕܐܦ ܥܠ ܪܫܗܘܢ . ܐܠܐ ܥܠ ܕܐܙܕܠܗܙܬ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܥܡܐ ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܐܣܛܘܐ̈ ܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗ ܟܕ ܚܕܝܪܝܢ . ܠܥܠ ܕܝܢ ܡܢ ܐܣܛܘܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܢܫܐ̈ ܒܡܕܝܪܐ ²ܥܠܝܐ ܆ ܚܙܝܢ̈ ܟܠ ܕܗܘܝܢ̈ ܠܬܚܬ . ܕܡܝܐ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܒܣܡܠܝܗܘܢ̈ ܢܫܕܘܢ . ܝܘܢܝܐ ܆ ܫܒܥܡܐܐ ܓܒܪܐ̈ ܡܓܒܝܐ̈ ܕܐܦ . ܠܘ ܕܦܫܝܓܢ̈ ܗܘܝ̈ ܝܡܝܢܝܗܘܢ̈ . ܐܠܐ ܥܝܕܘ ܢܦܫܗܘܢ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܚܢܢ ܡܥܕܝܢܢ ܠܡܐܡܪ ܠܟܗܢܐ ܇ ܨܠܘܬܟ X X Xܝ X¹ܘܩܕܝܫܘܬܟ . ܕܐܦ ܕܚܝܐ ܗܝ ܢܦܫܟ . ܒܥܘܬܐ ܗܝ ܕܩܢܝܐ ܬܟܫܦܬܐ ܣܓܝܐܬܐ . ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܐܢܐ ܐܫܐܠܬܗ . ܗܢܘ . ܫܐܠܬܐ ܗܕܐ ܕܩܢܝܐ ܐܢܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܠܗ ܕܐܦ ܠܡ ܡܘܡܝܐ ܐܢܐ ܠܟ X ܕܬܐܨܦ ܕܗܢܐ ܛܠܝܐ ܘܕܫܪܟܐ . [28]ܗ̇ܝ