simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܘܬ ܦܪܣܝܐ̈ ܡܬܢܛܪܐ . ܟܕ ܬܠܬܝܗܘܢ ܣܘܟܠܐ̈ ܠܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܐܦ ܥܡ ܚܠܒܐ ܕܐܡܗ . ܘܟܒܪ ܥܕܡܐ ܕܢܬܚܣܠ ܐ̇ܡܪ ܕܠܐ ܬܒܫܠ . ܗ̇ܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܥܕܡܐ ܠܚܝܘܬܐ ܡܬܡܛܝܐܐܟܝܦܘܬܗ . X 0 ܝX ܒܪܡ ܣܘܟܠܐ ܕܐܦ . ܟܕ ܬܠܬܝܗܘܢ ܣܘܟܠܐ̈ ܠܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܘܕܥܝܢ ܠܢ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܥܠ ܛܘܪܐ ܢ̇ܚܬ ܗܘܐ . ܬܘܒ ܒܓܘ ܥܢܢܐ ܩܘܝ ܡܘܫܐ ܆ ܠܐܪܙ ܕܐܦ ܕܝܢ ܒܗ̇ܢܘܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܡܢܢܐ ܐܬܬܪܣܝ ܇
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܐܣܛܩܛܐ ܡܬܩܪܐ . ܩܢܝܐ ܕܒܣܡܐ ܆ ܗܢܐ ܩܝܣܐ ܕܪܡܝܢ̈ ܒܡܫܚܐ ܕܐܦ ܕܪܨܝܢܝ . ܒܕܗܢܐ ܠܒܣܡܐ ܠܐ ܚ̇ܫܚ . ܐܠܐܐܣܛܘܪܟܐ ܠܡ ܗ̇ܘ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܒܬܪܟܢ ܐܪܡܝ ܝ XXXܝXXܐܠܗܐ ܒܠܒܗ ܕܕܘܝܕ ܕܢܡܢܐ ܠܥܡܐ . ܕܐܦ ܐܡ̇ܪ ܒܬܢܝܢܡܘܣܐ . ܕܨܠܝܬ ܠܡ ܥܠ ܐܗܪܘܢ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܬܡܬܚܬ ܚܙܬܗ ܬܠܬܝܢ ܦܪܣܚܐ̈ . ܘܚ̣ܙܐ ܕܐܦ ܪܘܚܢܐ̈ ܘܥܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܒܣܬܪ ܐܠܗܐ X ܐܢܝܢ ܡܫܠܡܝܢ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܫܐܠܬܐ̈ ܕܩܪܒܬ ܠܘܬܝ ¹ܡܛܠ ܥܡܐ ܡܩܒܠ ܐܢܐ . XX [20]ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܕܒܪܢܘܬܟ . [19]ܗ̇ܝ ܕܐܚܘܢ ܠܡ̇ܢ ܕܐܚܘܢ ܘܕܫܪܟܐ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܒܓܫܝܡܬܐ ܢܐܣܘܪ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܒܝܬܝܘܬܗ ܘܒܚܘܒܐ ܕܠܘܬܗ . ܕܐܦ ܠܗ ܆ ܠܘ ܐܝܟ̈ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܣܢܝܩ ܥܠܝܗܘܢ . ܐܠܐ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܆
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܥܒܘܬܗܘܢ ܡܬܡܠܝܐ . ܒܝܕ ܩܘܪܒܐ ܕܡܐܟܠܬܐ̈ . ܕܚܡܫ ܕܝܢ ܆ ܕܐܦ ܚܠܦܝܗܘܢ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܆ ܘܡܣܪܚ ܫܘܒܩܢܐ . ܘܕܐܪܒܥ ܆
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܦ̇ܬܚ ܗܘܐ ܦܘܡܐ ܛܣܐ ܘܡܡܠܠ . ܕܐ ³ܠܢܘܪܐ ܕܐܦ ܕܡܪܝܐ . ܐܘ ܠܓܠܝܢܐ ܫܒܝܚܐ . ܝ ܕܡܚܘܐ ܗܘܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܇
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܐ ܟܗܢܐ̈ Xܫ XXXXXXܝܩܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܟܝܢܐ ܡܢ ܥܡܐ ܆ ܘܠܐ ܕܐܦ ܕܒܥܠܡܐ ܟܠܗ . ܐܠܐ ܐܢ ܒܐܝܩܪܐ ܕܡܘܗܒܬܐ ܗܘܬ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܪܘܝܢ ܗܘܘ . ܩܛܪܝܐ ܆ ܡܛܠ ܪܘܝܘܬܐ ܠܡ ܘܚܬܝܪܘܬܐ ܕܐܦ . ܘܢܦܩܬ ܢܘܪܐ ܡܢ ܓܘ ܦܝܪܡܐ̈ ܘܐܘܩܕܬ ܐܢܘܢ . ܘܝܕܝܥܐ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܒܚܘ ܘܕܫܪܟܐ . ܘܡܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܣܘܬܐ ܕܐܦ ܆ ܕܠܐ ܢܕܒܚܘܢ ܠܫܐܕܐ̈ . ܬܘܒ ܦܩ̇ܕ XX ܕܢܕܒܚܘܢ . ܥܠ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܝ⬩ܡܡܐ̈ ܕܟܝܐ̈ ܡܩܪܒܝܢ . ܘܣܟܐ . ܡܢܗܝܢ ܓ̇ܒܐ ܘܡܢܗܝܢ ܕܐܦ ܠܫܐܕܐ̈ . ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܟܝܢܗܘܢ ܓ̇ܥܨ ܗܘܐ ܡܢ ܝX ܕܒܚܐ̈ . ܒܗ̇ܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܫܐܠܘܗܝ ܒܡܕܒܪܐ . ܬܘܒ ܥܠ ܕܩܕܡ ܐܦ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܘܠܡܢܗܝܢ ܕܐܦ ܐܟܠܝܢ XX ܗܘܘ ܝܥܢܐܝܬ ܐܟܙܢ ܚܙܝܪܐ ܇ ܐܣܠܝ ܐܢܝܢ . ܗ̇ܘ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܛܡܐܬܐ̈ ܐܢܝܢ ܒܕܡܢܗ ܡܬܓܒܠ ܒܪܢܫܐ ܕܐܦ ܛܡܐܢ̈ ܒܟܝܢܗܝܢ . ܐܢܕܝܢ ܟܦܣܐ ܕܢܫܐ̈ ܛܡܐ ܗܘ . ܐܢܢܩܐ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܫܘܘܕܥܐ ܕܬܠܬ ܡܢܘܢ̈ ܕܢܦܫܐ ܇ ܦ̇ܩܕ ܕܢܬܕܟܝܢ̈ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܦ . ܚܘܫܒܐ ܘܪܓܬܐ ܘܚܡܬܐ ܇ ܕܒܗܝܢ ܚܛܝܢܢ ܘܡܙܕܕܩܝܢܢ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܒܝܫܐ ܐܬܟܢܝ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ . ܫܕܪ ܠܡ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ ܒܝܫܐ . ܕܐܦ ܘܒܡܕܒܪܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܘܡܛܠ ܥܙܝܙܘܬܗܐܬܟܢܝ ܥܙܙܐܝܠ . ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܥܠܝܡܐ ܗܘ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܠܗܘܢ ܚܛܗܐ̈ ܝܬܝܪ ܒܥܠܝܡܘܬܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܆ ܕܘܡܝܐ ܕܚܛܗܐ ܩܢܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܪܚ XX ܘܬܙܝܙ . ܡܛܠ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܫܘܪܠܐ̈ ܐܘ ܚܠܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ . ܟܘܣܬܢܐ ܆ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܣܪܐ ܕܐܦ ܚ̇ܙܐ . ܚܘܪܘܪܐ̈ ܆ ܢܦܩܐ ܕܗ̇ܘܐ ܒܥܝܢܐ̈ . ܫ X8ܝXX ܗܠܝܢ