simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) XX X ܗܫܐ ܥܫ̣ܢ ܠܗ ܩܛܝܪܐ ܕܦܝܣܗ ܕܚܘܒܟܘܢ ܆ ܐܙܕܟ̇ܝܬ ܠܝ ܕܐܦ ܕܩܕܡ̇ܬ X ܣܡ̇ܬ ܠܗ |ܒܟܬܒܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ . ܡܛܠ ܕܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗܠܝܢ ܣܡܢܢ ܐܝܟ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܚܣܝܪܐ ܥܠܬܐ ܡܢ ܫܘܡܠܝܐ ܕܐܦ ܠܣܘܟܠܘܗܝ̈ ܘܐܪܝܡܗ ܘܩܒܥܗ ܒܪܫܗ ܕܟܬܒܗ . X ܗܫܐ ܕܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܗ̇ܢܝܢ ܕܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܚܘܝ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܦܣܘܩܐ ܕܐܦ ܇ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܝܢ ܘܥܡܠܐ̈ ܝܝX ܩܪܒܐ̈ ܕܚܠܦܘܗܝ̣ ܐܝܟ ܡܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܕܒܫܠܝܐ ܝܬܝܪ ܩ̇ܐܡ ܐܢܫ ܥܠ ܫܪܪܗ ܐ . ܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܗ ܗܪܟܐ ܇ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܣܘܟܠܐ ܕܡܠܐ ܦܝܣܐ ܫܪܝܪܐ̣ X
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܇ XX ܗܘXܘ ܡܪܚܡܢܐ̈ ܇ ܘܝܠܦܘ ܡܢܝ ܕܐܦ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝ ܇ ³ ܗܘܘ ܓܡܝܪܐ̣̈ ܐܝܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܫ̇ܘܐ ܐܢܐ ܕܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܬܚܫܒ ܥܡܗܘܢ . ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܬܡܢ ܕܐܦ ܚ̇ܝܒܬ ܢܦܫܝ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ : ²ܕܐܗܘܐ ܒܗܠܝܢ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܙܒܢܗ ܕܐܒ̇ܐܐܫܥܝܐ ܗ̣ܢܝܢ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܐܦ ܡܐܡܪܐ ܚܕ ܥܠ ܗܠܝܢ̣ ܐܝܟ ܕܠܬܘܪܨܐ ܕܐܚܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܘX ܢܥܒܕ ܒܟܬܒܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܐ ܕܠܬܘܪܨܐ ܕܐܚܐ̈ . ܕܐܦ ܕܐܒ̇ܐܐܫܥܝܐ ܗ̣ܢܝܢ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܐܬܪܥܝ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܢܥܒܕ ܐܓܘܢܐ ܘܩܪܒܐ ܇ ܬܒ̇ܥ ܠܟ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ܒܪܢܫܐ ܒܪܝܐ ܡܙܕܗܪ ܐܢܫ̣ ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܠܗ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܢܘܢ ܒܚܕ XXX Xܝܛܟܣܐ ܣܝܡܝܢ̣ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܪܘܬܐ̈ ܕܐܦ ܘܠܡܫܒܚܘܬܗ ܦܪܝܫܝܢ ܇ ܬܠܬܐ ܕܝܢ ܬܓܡܐ̈ |ܡܨܥܝܐ̈
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܢܥܒܕ ܐܓܘܢܐ ܘܩܪܒܐ ܇ ܬ̇ܒܥ ܠܟ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ¹ܒܪܝܐ ܡܙܕܗܪ ܐܢܫ̣ ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܠܗ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܘ ܡܫܬܠܛ ܢܡܘܣܐܝܬ ܥܠ ܝܚܝܕܝܐ̣ |ܐܢ ²ܢܫܠܡ ܠܓܘܪܓܗ ܕܐܦ ܕܟܝܢܐ ܢܣ̇ܒ ܐܝܟ ܡܠܬ ܚܟܝܡܐ̈ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܣܛܢܝܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ⁸ܡܦܪܣܝܢ ܠܟ ܒܡܬܓܠܝܢܘܬܐ XXX XXܓXܠܝXܚܘܫܒܝܟ̈ ܕܐܦ ܘܡܛܠ ⁸ܛܠܝܘܬܗܘܢ ܘܚܣܝܪܘܬܐ ܕܢܛܘܪܬܗܘܢ ܇ ⁷ܓܕܫܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܛܘܒܢܐ ܐܠܝܫܥ |ܝܗ̣ܒ ܠܐܢܬܬܐ ܗ̇ܝ ܒܪܐ X0 ܒܨܠܘܬܗ . ܐܢ ܕܐܦ ܒܢܦܫܗ ܘܡܫܘܚ ܒܗ ܦܐܪܘܗܝ̣̈ ܘܝܠܕܐ ܠܡܝܬܪܬܐ̈ X ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܛܘܒܢܐ ܕܝܘܕܘܪܘܣ ²ܐܡ̣ܪ ܒܟܬܒܐ ܕܡܦܪܢܣܢܘܬܐ : ܕܐܦ ܠܘܩܕܡ ܡܢ Xܢܥܠܡܐ ܘܡܢ ܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܘܡܢ ܢܘܬܦܘܗܝ̣̈ ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܢ Xܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܢܪܚܩ . X ܒܕܓܘܢ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܟܬ̣ܒ ܕܐܦ ܘܒܥܠܘܒܘܬܐ ܇ ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܫ ܕܢܩܪܒ ܥܡ ܒܝܫܬܐ̣ ܡܬܐܠܨ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ²ܐܢܐ ܫܡ̇ܥܬܗ̇ ܒܙܒܢ ܡܢ ܐܢܫ X ܡܢܗܘܢ ܘܐܬܕܡ̇ܪܬ ܕܐܦ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܕܡܠܦܢܐ ܗܘ ܕܛܠܝܐ̈ X |ܕܒܝܬ ܣܦܪܐ̈ : ¹ܗܕܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܐܣܓܝ ܙܘܗܪܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ : Xܕܡܐ ܕܐܦ ܕܪܓܫܝܗܘܢ̣̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܢܛܘܪܬܐ ܕܠܫܢܐ̣ ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܘ ܡܕܒܪܢܐ²² ܒܢܝܚܘܬܐ ܘܒܡܫܝܢܘܬܐ ܙ̇ܕܩ ܠܗ ܕܢܠܦ ܕܐܦ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܚܐ̈ ܕܢܠܦܘܢ ܘܢܛܟܣܘܢ ܠܚܕܕܐ̣̈ ܟܕ ܝܕܝܥܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܪܫܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܚܕܥܣܪ ܐܡ̇ܪ : Xܕܐܢ ܚܙܩܝܬܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܦ ܕܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܥܡ ܢܛܘܪܬܐ X X ܕܚܫܚܐ |ܠܒܪ ܒܐܟܣܢܝܐ . ܐܝܟ