simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܥܠ ܗܢܐ ܕܝ̣ܢܐ ܕܒܫܝܘܠ ܣܦܩܐܝܬ ܐܪܬܝܗ̣ ܡܙܗܪ ܠܗ ܬܘܒ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ̇ܘX ¹ܕܩܝܡܬܐ ܘܩܘܡܐ ܕܩܕܡ ܒܝܡ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܫܪܝܪܐ̣X ܘܩܝܡ ܠܘܬܗ̇ ܥܘܗܕܢܗ̇ ܕܠܐ ܛܘܥܝܝ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܆ ܕܐܦ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܠܐ ܡܥܒܕܐ . ܡܕܝܢ ܐܢ ܫܪܝܪܐ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܠܦܓܪܗ ⁷ܬܩܒܠ ܡܢܗ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܟܕ ܡܚܠܦ ܘܥܒܝܕ ܒܪ ܕܡܘܬܐ ܕܐܦ ܘܡܣܘܚܝܢܢ ܕܢܥܢܕ ܡܢ ܦܓܪܐ ܘܢܗܘܐ ܠܘܬ ܡܪܢ̣ ܥܕܡܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܙܒܢ ܚܙܘܢܐ̈ ܘܓܠܝܢܐ̣̈ ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܥܠ ܕܐܦ ܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܡܬܬܙܝܥܝܢ ܠܡܫܒܚܘ ܘܠܐ ܒܪܓܫܝ̈ ܦܓܪܐ ܇ ܡܛܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܨܒܝܢܗ ܬܫܡܫܬܐ ܕܛܘܒܢܐ̈ ܒܥܘܕܪܢܘܗܝ̈ ܕܠܘܬܢ ܕܐܦ 1 ܕܝܠܗܝܢ ܕܛܒܬܐ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܠܘܬܢ ܡܫܬܪܪܐ̣ ܗ̇ܘ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܢܘܢ ܢܬܥܗܕܘܢܢܝ ¹¹ܒܨܠܘܬܗܘܢ̈ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܘܒܫܘܠܡ ܕܐܦ ܒܝܕ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܒܡܝܬܪܘܬܗܘܢX ܕܩܕܝܫܐ̈ ܕܥܢܕܘ̣
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗܫܐ ܐܫܬܘܐ ܠܒܘܪܟܬܗ ܗ̇ܝ ܕܒܚܝܘܗܝ̈ ܒܗ̇ ܡܬܒܣܡ ܗܘ̇ܝܬ ܇ ܕܐܦ ܬܫܥܝܬܗ ܕܐܘܣܒܝܣXܢ ܢܨܝܚܐ ܐܡ̇ܪ : ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܦܝܣܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) XXܠܓܝܣܐ ܐܥܠ ܥܡܗ ܡܪܢ̣ ܕܗܟܢܐ ¹0ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܣܒܪܐ ܕܐܦ ܕܠܦܪܕܝܣܐ̣ ܩܕܡ ܕܢܩܒܠ ܬܘܩܢܐ ܥܬܝܕܐ ܕܡܠܝܟ ܠܢ ܇ ܐܝܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܢ ܚܣܝܘܬܟܘܢ ܦܝܣܐ ܐܬܩܪܒ ܠܒܨܝܪܘܬܝX ܕܠܐ ܟܕ ܡܡܐܢ ܕܐܦ ܡܝܬܪܘܬܐ ܒܝܕܥܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܕܫܪܒܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܘܕܬܠܬ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) X ܡܢX ¹ܠܥܠ ܐܡ̇ܪܬ . ܗܐ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܐܦ ܐܡ̇ܪ ܒܘܣܡܐ ܘܒܕܘܟ ܒܘܣܡܗܝܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܦܣܘܩܐ̣ ܐܟܡܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܣܥܪܢ ܠܪܫܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܝܫܘܬܐX ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܡܝܢ ܐܪܥܝܢ ܕܐܦ ܥܠܝܢ ܛܝܒܘܬܗ̣ ܘܢܫܕܪ ܠܢ ܚܝܠܐ ܥܕܡܐ Xܢܕܙܟܝܢܢ ܠܗܠܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܐܢܬ ܬܫܬܒܚ ܐܟܘܬܗ̣ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܒܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܕܐܦ ܕܕܘܒܪܗ̣ ܙ̇ܕܩ ܕܬܣܝܡܝܘܗܝ ܠܟ ܐܝܟ ܪܫ ܛܘܦܣܐ ܘܒܗ ܬܬܕܡܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܘ Xܝܢܘܗܪܐ ܕܨܠܘܬܐ ܡܢ ܢܛܘܪܬܐ ܕܠܫܢܐ ܡܬܩܢܐ . ܐܢ ܐܢܫ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܠܫܢܐ ܬܪܬܝܢ̈ : ܢܘܗܪܐ ܘܕܚܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܡܛܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܬܪܝܢ̈ ܙܢܝܐ²̈ ܡܫܬܡܗܐ ܒܟܬܒܐ̈ ܕܐܦ . ܩܪܝܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܠܝܚܝܕܝܐ̈ XXX1 ܓܡܝܪܐ̣̈ ¹ܡܛܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̇ܘ ܡܐܢܐ ܓܒܝܐ ܕܒܡܕܒܪܐ ܐܒ̇ܐ ܣܘܣܐܝܣ ܬܐܒܝܐ ܟܕ ܐܫܬܐܠ ܕܐܦ ܓܡܝܪܘܬܐ ܘܡܫܡܠܝܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܡܬܚܡܝܢ X²ܠܗ̣̇ ܐܝܟ