simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ²⁴ܬܪܝܢ̈ ܡܫܬܡܗܝܢ ܒܟܘܢܝܐ̣ ܐܠܐ ܚܕ ܐܢܘܢ ܒܚܝܠܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܪܘܚܐ ܡܘܠܕܢܐ̣ ܐܚܪܢܐ ²³ܕܝܢ ܪܘܚܐ X ܡܬܪܣܝܢܐ ܇ ܗܠܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ . ܠܐ ܫܠܝܢ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܛܠܝܐ̈ ܚܣܝܪܝ̈ ܡܕܥܐ ܕܐܦ ܕܘܒܪܐ̈ ܬܩܢܐ̈ ܆ ܘܠܘ ܗ̣ܢܝܢ ܥܘܢܝܬܐ̈ XXܘܩܢܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܣܓܝ ܡܒܥܕ ܗܘܐ ܥܘܡܪܗ Xܘܠܦܘܫܩܢܝܗܘܢ̈ ܕܛܘܒܢܐ ܡܢ ܕܐܦ ܇ ²⁵ܒܕ ܩܢ̇ܛ ܕܕܡ ܟܕ ܢܫܕܪܝܘܗܝ ܠܘܬ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܐ̇ܙܠ ܡܛܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܚܢܢ ܣܕܪܢ ܕ ܐܢܘܢ ³³ܒܛܟܣܐ̣ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܠ̣ܦ ܘܙܗ̣ܪ ܇ ܟܕ ܠܘ ܕܐܦ ܒܫܒܥܬܥܣܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܣ̣ܡ ܒܪܫܗ ܕܗܢܐ ܡܐܡܪܐ̣ ܗ̇ܢܘܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܠܗ ܠܚܝܠܐ Xܝܕܪܘܚܐ ܡܥܒܕܢܗ ܕܓܠܝܢܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܕܐܦ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܩܪܝܢ ܠܗ ⁸ܐܒܗܬܐ̈ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܇ ܡܛܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܟܠܗ ܢܝܫܐ ܕܡܐܡܪܐ ܥܡ ¹ܣܘܓܐܐ ܕܣܘܟܠܘܗܝ̈ ܐܬܢܗܪܘ ܡܢ ܕܐܦ Xܢܢܪܦܐ ܠܩܪܘܝܐ ܕܡܢ ܩܪܝܢܗܝܢ ܒܪܝܐ ܢܣܬܟܠ ܐܢܝܢ̣̈ ܡܛܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܪܚܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ . ܗ̇ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܥܘܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܢ̇ܛܪ ܥܒ̇ܕܗ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘ̣ ܬܚܝܬ ܕܝ̣ܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܗ̇ܘ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܪܚܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ̣ O⬩܏ܗ . ²ܚܒܝܫ ܬܚܝܬ X ܟܐܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܦ ܕܗ̇ܘ Xܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘ̣ ܬܚܝܬ ܕܝ̣ܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܗ̇ܘ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܠܐܟܐ̈ ܠܡ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܬܘܥܕܝܢ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܫܘܝܢ . ܡܐ ܕܐܦ ܡܫܬܘܐ XXXXܕܢܚܙܐ̣ |ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܛܘܒܢܐ ܐܘܓܪܝܣ :
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܗ̇ܘ ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܡ̇ܪ : ܕܐܡܪܘ XXXX ܠܡ ܕܐܦ ܡܦܩܬܐ ܘܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܚܫܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܘܡܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܕܒܠܒܐ .
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܬܪܓܪܓ ܕܢܥܘܠ ܠܗ . O⬩ܒܕܓܘܢ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ : ܕܐܦ ܕܢܓܕ̈ ⁴ܠܠܒܗ ܠܥܠܡܐ̣ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܥܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܗ̇ܝ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܢ ܩܕܡܝܢ ܣܥܪܘ . XX ܗܐ ܓܝܪ ܚܕ ܡܢ ܕܐܦ ܛܥܡܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܥܠ ¹⁷ܚܫܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ ܕܡܝܬܪܬܐ̣̈ ܐܝܟ ܡܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܟܕ ܠܒܪ ܡܢ ܥܝܕܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̇ܐ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝ . ܘܫܥܬ ܓܗܢܐ ܐܝܟ ܕܚܙ̣ܐ ¹ܚܕ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܗ̇ܘ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܕܥܘܢܕܢܗܘܢ X ܒܙܒܢ ܣܝܒܘܬܗܘܢ ܡܐ ܕܐܦ ܒܘܨܪܘܗܝ̈ ¹⁸ܘܐܫܬܘܙܒ ܡܢ ܕܝܘܐ̈ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܒܗܬܐ̈
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ⁵ܫܡܝܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܬܟܢܐ ܡܛܠ ܪܘܡܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܕܐܦ ܡܬܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ̣ ܡܛܠ ܪܘܡܗ³ ܣܓܝܐܐ ⁴ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܇ ܗܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡXX ܐܡ̇ܪ : ܕܪܫܐ ܕܟܠ ܩܦ̣ܚ ܇ ܥܩܒܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܇ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ⁵ܫܡܝܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܬܟܢܐ ܡܛܠ ܪܘܡܗ . ܐܝܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܠܐܟܐ̈ ܕܐܙܠܝܢ ܥܡ ܢܦܫܐ̣ ܠܘ ܥܡ ¹¹ ܟܠܗܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܠܐ ܥܠ ܕܐܦ ܕܡܩܪܒܝܢ ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܒܗܠܝܢ ܥܣܪܐ ܚܫܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܇ ܡܛܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܚܢܢ ܣܕܪܢ ܐܢܘܢ ܒܥܠܬܐ . XX ܪܫܐ ܕܚܡܫܐ : ܕܐܝܟܐ ܗܘܝܢ̈ ܕܐܦ ܕܫܐܕܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܣܝܡܝܢ ܠܗ ܒܗ̇ܘ ܡܐܡܪܐ̣ ܗ̇ܢܘܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܛܒܬܐ̈ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܡܫܘܬܦ ܠܗ ܗܠܝܢ ܕܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܡܐ ܕܐܦ ܥܘܡܪܐ ܕܦܐܐ ܠܙܕܝܩܐ̣̈ ܟܕ ܒܗܕܐ ܬܚܘܝܬܐ ܝܗ̇ܒ ܠܗ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܠܦܓܪܗ̇ ܬܠܒܫ ܘܐܟܚܕܐ ܠܥܠܡ ܢܫܬܢܩܘܢ ܒܓܗܢܐ ܒܚܫܘܟܐ ܕܐܦ ܡܢ ܦܓܪܗ ¹0ܚܫܘܟܐ ܥܡܗܘܢ ܒܚܫܘܟܗܘܢ ܡܫܬܢܩܐ̣ ܥܕܡܐ