simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ XX X ܗܫܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) X ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܣܡܢܢ ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) <page> ܕܚܠܦܘܗܝ̣ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܒܗ̇ܢܝܢ ܕܥܠ ܚܘܒܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܦܝܣܐ ܫܪܝܪܐ̣ X ܕܐܦ ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܕܒܫܠܝܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗܘܘ ܓܡܝܪܐ̣̈ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܇
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܗܠܝܢ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܫ̇ܘܐ ܐܢܐ ܕܒܬܪ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܇ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܒܙܒܢܗ ܕܐܒ̇ܐܐܫܥܝܐ ܗ̣ܢܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܐܬܪܥܝ ܕܐܦ ܗ̣ܘX ܢܥܒܕ ܒܟܬܒܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܠܗ ܕܐܦ ܒܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܢܥܒܕ ܐܓܘܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܕܝܢ ܬܓܡܐ̈ |ܡܨܥܝܐ̈ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܚܕ XXX
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܠܗ ܕܐܦ ܒܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܢܥܒܕ ܐܓܘܢܐ </page>
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܣܛܢܝܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܫܬܠܛ </page><page> ܢܡܘܣܐܝܬ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܕܢܛܘܪܬܗܘܢ ܇ ⁷ܓܕܫܐ ܕܐܦ ⁸ܡܦܪܣܝܢ ܠܟ ܒܡܬܓܠܝܢܘܬܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܠܡܝܬܪܬܐ̈ X ܐܝܟ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܐܠܝܫܥ |ܝܗ̣ܒ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܘܡܢ ܢܘܬܦܘܗܝ̣̈ ܐܝܟ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܕܝܘܕܘܪܘܣ ²ܐܡ̣ܪ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܥܡ ܒܝܫܬܐ̣ ܡܬܐܠܨ ܕܐܦ ܡܢ Xܢ ܣܘܥܪܢܐ̈
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܣܦܪܐ̈ : ¹ܗܕܐ ܕܐܦ ²ܐܢܐ ܫܡ̇ܥܬܗ̇ ܒܙܒܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܢܛܘܪܬܐ ܕܠܫܢܐ̣ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܐܣܓܝ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܠܚܕܕܐ̣̈ ܟܕ ܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܕܒܪܢܐ²² ܒܢܝܚܘܬܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܐܟܣܢܝܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܪܫܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܚܕܥܣܪ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܬܪܣܝܢܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ²⁴ܬܪܝܢ̈ ܡܫܬܡܗܝܢ ܒܟܘܢܝܐ̣
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܥܘܢܝܬܐ̈ XXܘܩܢܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ .
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܠܐ ܐ̇ܙܠ ܡܛܠ ܕܐܦ ܣܓܝ ܡܒܥܕ ܗܘܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܕܗܢܐ ܡܐܡܪܐ̣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܣܕܪܢ ܕ </page>
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܝܚܝܕܝܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ ܠܚܝܠܐ Xܝܕܪܘܚܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܢܣܬܟܠ ܐܢܝܢ̣̈ ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܠܗ ܢܝܫܐ ܕܡܐܡܪܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܪܚܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܪܚܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ̣
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܛܘܒܢܐ ܐܘܓܪܝܣ : ܕܐܦ ܡܠܐܟܐ̈ ܠܡ ܩܕܝܫܐ̈
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܚܘܫܒܐ̈ ܕܒܠܒܐ . ܕܐܦ ܒܗ̇ܘ ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܠܡܥܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܬܪܓܪܓ ܕܢܥܘܠ ܠܗ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܕܡܝܬܪܬܐ̣̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܟܕ ܠܒܪ ܡܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܐܪܥܐ ܇ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ⁵ܫܡܝܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܬܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܪܘܡܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡXX
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܐܡ̇ܪ ܇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܐܙܠܝܢ ܥܡ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܗ̇ܘ ܡܐܡܪܐ̣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܣܕܪܢ ܐܢܘܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܬܚܘܝܬܐ ܝܗ̇ܒ ܠܗ </page> <page> ܕܐܦ ܒܛܒܬܐ̈ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܡܫܘܬܦ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܚܫܘܟܗܘܢ ܡܫܬܢܩܐ̣ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܠܦܓܪܗ̇ ܬܠܒܫ ܘܐܟܚܕܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) . ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܦ ܥܠ ܗܢܐ ܕܝ̣ܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܪܝܪܐ̣X ܘܩܝܡ ܠܘܬܗ̇
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܠܘܬ ܡܪܢ̣ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܠܦܓܪܗ ⁷ܬܩܒܠ ܡܢܗ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܦܓܪܐ ܇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܙܒܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܠܘܬܢ ܡܫܬܪܪܐ̣ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܨܒܝܢܗ ܬܫܡܫܬܐ ܕܛܘܒܢܐ̈
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܡܝܬܪܘܬܗܘܢX ܕܩܕܝܫܐ̈ ܕܥܢܕܘ̣ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܢܬܥܗܕܘܢܢܝ ¹¹ܒܨܠܘܬܗܘܢ̈
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܦܝܣܢܐ ܕܐܦ ܗܫܐ ܐܫܬܘܐ ܠܒܘܪܟܬܗ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܠܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ XXܠܓܝܣܐ ܐܥܠ ܥܡܗ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗܠܝܢ ܇ ܘܕܬܠܬ ܕܐܦ ܡܢ ܚܣܝܘܬܟܘܢ ܦܝܣܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܗ ܒܦܣܘܩܐ̣ ܐܟܡܐ ܕܐܦ X ܡܢX ¹ܠܥܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܥܕܡܐ Xܢܕܙܟܝܢܢ ܠܗܠܝܢ ܕܐܦ ܣܥܪܢ ܠܪܫܢܐ̈ ܗܠܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܛܘܦܣܐ ܘܒܗ ܬܬܕܡܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܬܫܬܒܚ ܐܟܘܬܗ̣
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܕܐܠܗܐ ܇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘ Xܝܢܘܗܪܐ ܕܨܠܘܬܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) XXX1 ܓܡܝܪܐ̣̈ ¹ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܬܪܝܢ̈
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܬܚܡܝܢ X²ܠܗ̣̇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܡܐܢܐ ܓܒܝܐ