simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ XX X ܗܫܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) X ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܣܡܢܢ ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܕܚܠܦܘܗܝ̣ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܒܗ̇ܢܝܢ ܕܥܠ ܚܘܒܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܦܝܣܐ ܫܪܝܪܐ̣ X ܕܐܦ ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܕܒܫܠܝܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗܘܘ ܓܡܝܪܐ̣̈ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܇
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܗܠܝܢ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܫ̇ܘܐ ܐܢܐ ܕܒܬܪ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܇ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܒܙܒܢܗ ܕܐܒ̇ܐܐܫܥܝܐ ܗ̣ܢܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܐܬܪܥܝ ܕܐܦ ܗ̣ܘX ܢܥܒܕ ܒܟܬܒܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܠܗ ܕܐܦ ܒܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܢܥܒܕ ܐܓܘܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܕܝܢ ܬܓܡܐ̈ |ܡܨܥܝܐ̈ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܚܕ XXX
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܠܗ ܕܐܦ ܒܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܢܥܒܕ ܐܓܘܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܣܛܢܝܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܫܬܠܛ ܢܡܘܣܐܝܬ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܕܢܛܘܪܬܗܘܢ ܇ ⁷ܓܕܫܐ ܕܐܦ ⁸ܡܦܪܣܝܢ ܠܟ ܒܡܬܓܠܝܢܘܬܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܠܡܝܬܪܬܐ̈ X ܐܝܟ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܐܠܝܫܥ |ܝܗ̣ܒ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܘܡܢ ܢܘܬܦܘܗܝ̣̈ ܐܝܟ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܕܝܘܕܘܪܘܣ ²ܐܡ̣ܪ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܥܡ ܒܝܫܬܐ̣ ܡܬܐܠܨ ܕܐܦ ܡܢ Xܢ ܣܘܥܪܢܐ̈
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܣܦܪܐ̈ : ¹ܗܕܐ ܕܐܦ ²ܐܢܐ ܫܡ̇ܥܬܗ̇ ܒܙܒܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܢܛܘܪܬܐ ܕܠܫܢܐ̣ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܐܣܓܝ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܠܚܕܕܐ̣̈ ܟܕ ܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܕܒܪܢܐ²² ܒܢܝܚܘܬܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܐܟܣܢܝܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܪܫܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܚܕܥܣܪ