simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) XX X ܗܫܐ ܥܫ̣ܢ ܠܗ ܩܛܝܪܐ ܕܦܝܣܗ ܕܚܘܒܟܘܢ ܆ ܐܙܕܟ̇ܝܬ ܠܝ ܕܐܦ ܕܩܕܡ̇ܬ X ܣܡ̇ܬ ܠܗ |ܒܟܬܒܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ . ܡܛܠ ܕܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗܠܝܢ ܣܡܢܢ ܐܝܟ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܚܣܝܪܐ ܥܠܬܐ ܡܢ ܫܘܡܠܝܐ ܕܐܦ ܠܣܘܟܠܘܗܝ̈ ܘܐܪܝܡܗ ܘܩܒܥܗ ܒܪܫܗ ܕܟܬܒܗ . X ܗܫܐ ܕܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܗ̇ܢܝܢ ܕܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܚܘܝ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܦܣܘܩܐ ܕܐܦ ܇ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܝܢ ܘܥܡܠܐ̈ ܝܝX ܩܪܒܐ̈ </page><page> ܕܚܠܦܘܗܝ̣ ܐܝܟ ܡܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܕܒܫܠܝܐ ܝܬܝܪ ܩ̇ܐܡ ܐܢܫ ܥܠ ܫܪܪܗ ܐ . ܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܗ ܗܪܟܐ ܇ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܣܘܟܠܐ ܕܡܠܐ ܦܝܣܐ ܫܪܝܪܐ̣ X
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܇ XX ܗܘXܘ ܡܪܚܡܢܐ̈ ܇ ܘܝܠܦܘ ܡܢܝ ܕܐܦ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝ ܇ ³ ܗܘܘ ܓܡܝܪܐ̣̈ ܐܝܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܫ̇ܘܐ ܐܢܐ ܕܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܬܚܫܒ ܥܡܗܘܢ . ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܬܡܢ ܕܐܦ ܚ̇ܝܒܬ ܢܦܫܝ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ : ²ܕܐܗܘܐ ܒܗܠܝܢ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܙܒܢܗ ܕܐܒ̇ܐܐܫܥܝܐ ܗ̣ܢܝܢ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܐܦ ܡܐܡܪܐ ܚܕ ܥܠ ܗܠܝܢ̣ ܐܝܟ ܕܠܬܘܪܨܐ ܕܐܚܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܘX ܢܥܒܕ ܒܟܬܒܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܐ ܕܠܬܘܪܨܐ ܕܐܚܐ̈ . ܕܐܦ ܕܐܒ̇ܐܐܫܥܝܐ ܗ̣ܢܝܢ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܐܬܪܥܝ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܢܥܒܕ ܐܓܘܢܐ ܘܩܪܒܐ ܇ ܬܒ̇ܥ ܠܟ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ܒܪܢܫܐ ܒܪܝܐ ܡܙܕܗܪ </page><page> ܐܢܫ̣ ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܠܗ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܢܘܢ ܒܚܕ XXX Xܝܛܟܣܐ ܣܝܡܝܢ̣ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܪܘܬܐ̈ ܕܐܦ ܘܠܡܫܒܚܘܬܗ ܦܪܝܫܝܢ ܇ ܬܠܬܐ ܕܝܢ ܬܓܡܐ̈ |ܡܨܥܝܐ̈
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܢܥܒܕ ܐܓܘܢܐ </page><page> ܘܩܪܒܐ ܇ ܬ̇ܒܥ ܠܟ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ¹ܒܪܝܐ ܡܙܕܗܪ ܐܢܫ̣ ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܠܗ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܘ ܡܫܬܠܛ </page><page> ܢܡܘܣܐܝܬ ܥܠ ܝܚܝܕܝܐ̣ |ܐܢ ²ܢܫܠܡ ܠܓܘܪܓܗ ܕܐܦ ܕܟܝܢܐ ܢܣ̇ܒ ܐܝܟ ܡܠܬ ܚܟܝܡܐ̈ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܣܛܢܝܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ⁸ܡܦܪܣܝܢ ܠܟ ܒܡܬܓܠܝܢܘܬܐ XXX XXܓXܠܝXܚܘܫܒܝܟ̈ ܕܐܦ ܘܡܛܠ ⁸ܛܠܝܘܬܗܘܢ ܘܚܣܝܪܘܬܐ ܕܢܛܘܪܬܗܘܢ ܇ ⁷ܓܕܫܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܛܘܒܢܐ ܐܠܝܫܥ |ܝܗ̣ܒ ܠܐܢܬܬܐ ܗ̇ܝ ܒܪܐ X0 ܒܨܠܘܬܗ . ܐܢ ܕܐܦ ܒܢܦܫܗ ܘܡܫܘܚ ܒܗ ܦܐܪܘܗܝ̣̈ ܘܝܠܕܐ ܠܡܝܬܪܬܐ̈ X ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܛܘܒܢܐ ܕܝܘܕܘܪܘܣ ²ܐܡ̣ܪ ܒܟܬܒܐ ܕܡܦܪܢܣܢܘܬܐ : ܕܐܦ ܠܘܩܕܡ ܡܢ Xܢܥܠܡܐ ܘܡܢ ܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܘܡܢ ܢܘܬܦܘܗܝ̣̈ ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܢ Xܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܢܪܚܩ . X ܒܕܓܘܢ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܟܬ̣ܒ ܕܐܦ ܘܒܥܠܘܒܘܬܐ ܇ ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܫ ܕܢܩܪܒ ܥܡ ܒܝܫܬܐ̣ ܡܬܐܠܨ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ²ܐܢܐ ܫܡ̇ܥܬܗ̇ ܒܙܒܢ ܡܢ ܐܢܫ X ܡܢܗܘܢ ܘܐܬܕܡ̇ܪܬ ܕܐܦ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܕܡܠܦܢܐ ܗܘ ܕܛܠܝܐ̈ X |ܕܒܝܬ ܣܦܪܐ̈ : ¹ܗܕܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܐܣܓܝ ܙܘܗܪܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ : Xܕܡܐ ܕܐܦ ܕܪܓܫܝܗܘܢ̣̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܢܛܘܪܬܐ ܕܠܫܢܐ̣ ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܘ ܡܕܒܪܢܐ²² ܒܢܝܚܘܬܐ ܘܒܡܫܝܢܘܬܐ ܙ̇ܕܩ ܠܗ ܕܢܠܦ ܕܐܦ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܚܐ̈ ܕܢܠܦܘܢ ܘܢܛܟܣܘܢ ܠܚܕܕܐ̣̈ ܟܕ ܝܕܝܥܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܪܫܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܚܕܥܣܪ ܐܡ̇ܪ : Xܕܐܢ ܚܙܩܝܬܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܦ ܕܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܥܡ ܢܛܘܪܬܐ X X ܕܚܫܚܐ |ܠܒܪ ܒܐܟܣܢܝܐ . ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ²⁴ܬܪܝܢ̈ ܡܫܬܡܗܝܢ ܒܟܘܢܝܐ̣ ܐܠܐ ܚܕ ܐܢܘܢ ܒܚܝܠܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܪܘܚܐ ܡܘܠܕܢܐ̣ ܐܚܪܢܐ ²³ܕܝܢ ܪܘܚܐ X ܡܬܪܣܝܢܐ ܇ ܗܠܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ . ܠܐ ܫܠܝܢ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܛܠܝܐ̈ ܚܣܝܪܝ̈ ܡܕܥܐ ܕܐܦ ܕܘܒܪܐ̈ ܬܩܢܐ̈ ܆ ܘܠܘ ܗ̣ܢܝܢ ܥܘܢܝܬܐ̈ XXܘܩܢܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܣܓܝ ܡܒܥܕ ܗܘܐ ܥܘܡܪܗ Xܘܠܦܘܫܩܢܝܗܘܢ̈ </page><page> ܕܛܘܒܢܐ ܡܢ ܕܐܦ ܇ ²⁵ܒܕ ܩܢ̇ܛ ܕܕܡ ܟܕ ܢܫܕܪܝܘܗܝ ܠܘܬ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܐ̇ܙܠ ܡܛܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܚܢܢ ܣܕܪܢ ܕ </page><page> ܐܢܘܢ ³³ܒܛܟܣܐ̣ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܠ̣ܦ ܘܙܗ̣ܪ ܇ ܟܕ ܠܘ ܕܐܦ ܒܫܒܥܬܥܣܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܣ̣ܡ ܒܪܫܗ ܕܗܢܐ ܡܐܡܪܐ̣ ܗ̇ܢܘܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܠܗ ܠܚܝܠܐ Xܝܕܪܘܚܐ ܡܥܒܕܢܗ ܕܓܠܝܢܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܕܐܦ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܩܪܝܢ ܠܗ ⁸ܐܒܗܬܐ̈ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܇ ܡܛܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܟܠܗ ܢܝܫܐ ܕܡܐܡܪܐ ܥܡ ¹ܣܘܓܐܐ ܕܣܘܟܠܘܗܝ̈ ܐܬܢܗܪܘ ܡܢ ܕܐܦ Xܢܢܪܦܐ ܠܩܪܘܝܐ ܕܡܢ ܩܪܝܢܗܝܢ ܒܪܝܐ ܢܣܬܟܠ ܐܢܝܢ̣̈ ܡܛܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܪܚܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ . </page><page> ܗ̇ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܥܘܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܢ̇ܛܪ ܥܒ̇ܕܗ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘ̣ ܬܚܝܬ ܕܝ̣ܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܗ̇ܘ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܪܚܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ̣ O⬩܏ܗ . ²ܚܒܝܫ ܬܚܝܬ X ܟܐܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܦ ܕܗ̇ܘ Xܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘ̣ ܬܚܝܬ ܕܝ̣ܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܗ̇ܘ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܠܐܟܐ̈ ܠܡ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܬܘܥܕܝܢ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܫܘܝܢ . ܡܐ ܕܐܦ ܡܫܬܘܐ XXXXܕܢܚܙܐ̣ |ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܛܘܒܢܐ ܐܘܓܪܝܣ :
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܗ̇ܘ ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܡ̇ܪ : ܕܐܡܪܘ XXXX ܠܡ ܕܐܦ ܡܦܩܬܐ ܘܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܚܫܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܘܡܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܕܒܠܒܐ .
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܬܪܓܪܓ ܕܢܥܘܠ ܠܗ . O⬩ܒܕܓܘܢ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ : ܕܐܦ ܕܢܓܕ̈ ⁴ܠܠܒܗ ܠܥܠܡܐ̣ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܥܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܗ̇ܝ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܢ ܩܕܡܝܢ ܣܥܪܘ . XX ܗܐ ܓܝܪ ܚܕ ܡܢ ܕܐܦ ܛܥܡܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܥܠ ¹⁷ܚܫܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ ܕܡܝܬܪܬܐ̣̈ ܐܝܟ ܡܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܟܕ ܠܒܪ ܡܢ ܥܝܕܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̇ܐ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝ . ܘܫܥܬ ܓܗܢܐ ܐܝܟ ܕܚܙ̣ܐ ¹ܚܕ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܗ̇ܘ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܕܥܘܢܕܢܗܘܢ X ܒܙܒܢ ܣܝܒܘܬܗܘܢ ܡܐ ܕܐܦ ܒܘܨܪܘܗܝ̈ ¹⁸ܘܐܫܬܘܙܒ ܡܢ ܕܝܘܐ̈ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܒܗܬܐ̈
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ⁵ܫܡܝܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܬܟܢܐ ܡܛܠ ܪܘܡܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܕܐܦ ܡܬܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ̣ ܡܛܠ ܪܘܡܗ³ ܣܓܝܐܐ ⁴ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܇ ܗܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡXX ܐܡ̇ܪ : ܕܪܫܐ ܕܟܠ ܩܦ̣ܚ ܇ ܥܩܒܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܇ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ⁵ܫܡܝܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܬܟܢܐ ܡܛܠ ܪܘܡܗ . ܐܝܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܠܐܟܐ̈ ܕܐܙܠܝܢ ܥܡ ܢܦܫܐ̣ ܠܘ ܥܡ ¹¹ ܟܠܗܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܠܐ ܥܠ ܕܐܦ ܕܡܩܪܒܝܢ ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܒܗܠܝܢ ܥܣܪܐ ܚܫܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܇ ܡܛܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܚܢܢ ܣܕܪܢ ܐܢܘܢ ܒܥܠܬܐ . </page><page> XX ܪܫܐ ܕܚܡܫܐ : ܕܐܝܟܐ ܗܘܝܢ̈ ܕܐܦ ܕܫܐܕܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܣܝܡܝܢ ܠܗ ܒܗ̇ܘ ܡܐܡܪܐ̣ ܗ̇ܢܘܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܛܒܬܐ̈ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܡܫܘܬܦ ܠܗ ܗܠܝܢ ܕܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܡܐ ܕܐܦ ܥܘܡܪܐ ܕܦܐܐ ܠܙܕܝܩܐ̣̈ ܟܕ ܒܗܕܐ ܬܚܘܝܬܐ ܝܗ̇ܒ ܠܗ </page> <page>
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܠܦܓܪܗ̇ ܬܠܒܫ ܘܐܟܚܕܐ ܠܥܠܡ ܢܫܬܢܩܘܢ ܒܓܗܢܐ ܒܚܫܘܟܐ ܕܐܦ ܡܢ ܦܓܪܗ ¹0ܚܫܘܟܐ ܥܡܗܘܢ ܒܚܫܘܟܗܘܢ ܡܫܬܢܩܐ̣ ܥܕܡܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܥܠ ܗܢܐ ܕܝ̣ܢܐ ܕܒܫܝܘܠ ܣܦܩܐܝܬ ܐܪܬܝܗ̣ ܡܙܗܪ ܠܗ ܬܘܒ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ̇ܘX ¹ܕܩܝܡܬܐ ܘܩܘܡܐ ܕܩܕܡ ܒܝܡ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܫܪܝܪܐ̣X ܘܩܝܡ ܠܘܬܗ̇ ܥܘܗܕܢܗ̇ ܕܠܐ ܛܘܥܝܝ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܆ ܕܐܦ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܠܐ ܡܥܒܕܐ . ܡܕܝܢ ܐܢ ܫܪܝܪܐ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܠܦܓܪܗ ⁷ܬܩܒܠ ܡܢܗ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܟܕ ܡܚܠܦ ܘܥܒܝܕ ܒܪ </page><page> ܕܡܘܬܐ ܕܐܦ ܘܡܣܘܚܝܢܢ ܕܢܥܢܕ ܡܢ ܦܓܪܐ ܘܢܗܘܐ ܠܘܬ ܡܪܢ̣ ܥܕܡܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܙܒܢ ܚܙܘܢܐ̈ ܘܓܠܝܢܐ̣̈ ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܥܠ ܕܐܦ ܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܡܬܬܙܝܥܝܢ ܠܡܫܒܚܘ ܘܠܐ ܒܪܓܫܝ̈ ܦܓܪܐ ܇ ܡܛܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܨܒܝܢܗ ܬܫܡܫܬܐ ܕܛܘܒܢܐ̈ ܒܥܘܕܪܢܘܗܝ̈ ܕܠܘܬܢ ܕܐܦ 1 ܕܝܠܗܝܢ ܕܛܒܬܐ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܠܘܬܢ ܡܫܬܪܪܐ̣ ܗ̇ܘ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܢܘܢ ܢܬܥܗܕܘܢܢܝ ¹¹ܒܨܠܘܬܗܘܢ̈ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܘܒܫܘܠܡ ܕܐܦ ܒܝܕ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܒܡܝܬܪܘܬܗܘܢX ܕܩܕܝܫܐ̈ ܕܥܢܕܘ̣
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗܫܐ ܐܫܬܘܐ ܠܒܘܪܟܬܗ ܗ̇ܝ ܕܒܚܝܘܗܝ̈ ܒܗ̇ ܡܬܒܣܡ ܗܘ̇ܝܬ ܇ ܕܐܦ ܬܫܥܝܬܗ ܕܐܘܣܒܝܣXܢ ܢܨܝܚܐ ܐܡ̇ܪ : ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܦܝܣܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) XXܠܓܝܣܐ ܐܥܠ ܥܡܗ ܡܪܢ̣ ܕܗܟܢܐ ¹0ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܣܒܪܐ ܕܐܦ ܕܠܦܪܕܝܣܐ̣ ܩܕܡ ܕܢܩܒܠ ܬܘܩܢܐ ܥܬܝܕܐ ܕܡܠܝܟ ܠܢ ܇ ܐܝܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܢ ܚܣܝܘܬܟܘܢ ܦܝܣܐ ܐܬܩܪܒ ܠܒܨܝܪܘܬܝX ܕܠܐ ܟܕ ܡܡܐܢ ܕܐܦ ܡܝܬܪܘܬܐ ܒܝܕܥܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܕܫܪܒܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܘܕܬܠܬ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) X ܡܢX ¹ܠܥܠ ܐܡ̇ܪܬ . ܗܐ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܐܦ ܐܡ̇ܪ ܒܘܣܡܐ ܘܒܕܘܟ ܒܘܣܡܗܝܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܦܣܘܩܐ̣ ܐܟܡܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܣܥܪܢ ܠܪܫܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܝܫܘܬܐX ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܡܝܢ ܐܪܥܝܢ ܕܐܦ ܥܠܝܢ ܛܝܒܘܬܗ̣ ܘܢܫܕܪ ܠܢ ܚܝܠܐ ܥܕܡܐ Xܢܕܙܟܝܢܢ ܠܗܠܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܐܢܬ ܬܫܬܒܚ ܐܟܘܬܗ̣ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܒܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܕܐܦ ܕܕܘܒܪܗ̣ ܙ̇ܕܩ ܕܬܣܝܡܝܘܗܝ ܠܟ ܐܝܟ ܪܫ ܛܘܦܣܐ ܘܒܗ ܬܬܕܡܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܘ Xܝܢܘܗܪܐ ܕܨܠܘܬܐ ܡܢ ܢܛܘܪܬܐ ܕܠܫܢܐ ܡܬܩܢܐ . ܐܢ ܐܢܫ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܠܫܢܐ ܬܪܬܝܢ̈ : ܢܘܗܪܐ ܘܕܚܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܡܛܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܬܪܝܢ̈ ܙܢܝܐ²̈ ܡܫܬܡܗܐ ܒܟܬܒܐ̈ ܕܐܦ . ܩܪܝܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܠܝܚܝܕܝܐ̈ XXX1 ܓܡܝܪܐ̣̈ ¹ܡܛܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̇ܘ ܡܐܢܐ ܓܒܝܐ ܕܒܡܕܒܪܐ ܐܒ̇ܐ ܣܘܣܐܝܣ ܬܐܒܝܐ ܟܕ ܐܫܬܐܠ ܕܐܦ ܓܡܝܪܘܬܐ ܘܡܫܡܠܝܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܡܬܚܡܝܢ X²ܠܗ̣̇ ܐܝܟ