simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܬܪܣܝܢܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ²⁴ܬܪܝܢ̈ ܡܫܬܡܗܝܢ ܒܟܘܢܝܐ̣
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܥܘܢܝܬܐ̈ XXܘܩܢܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ .
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܠܐ ܐ̇ܙܠ ܡܛܠ ܕܐܦ ܣܓܝ ܡܒܥܕ ܗܘܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܕܗܢܐ ܡܐܡܪܐ̣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܣܕܪܢ ܕ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܝܚܝܕܝܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ ܠܚܝܠܐ Xܝܕܪܘܚܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܢܣܬܟܠ ܐܢܝܢ̣̈ ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܠܗ ܢܝܫܐ ܕܡܐܡܪܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܪܚܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܪܚܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ̣
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܛܘܒܢܐ ܐܘܓܪܝܣ : ܕܐܦ ܡܠܐܟܐ̈ ܠܡ ܩܕܝܫܐ̈
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܚܘܫܒܐ̈ ܕܒܠܒܐ . ܕܐܦ ܒܗ̇ܘ ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܠܡܥܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܬܪܓܪܓ ܕܢܥܘܠ ܠܗ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܕܡܝܬܪܬܐ̣̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܟܕ ܠܒܪ ܡܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܐܪܥܐ ܇ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ⁵ܫܡܝܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܬܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܪܘܡܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡXX
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܐܡ̇ܪ ܇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܐܙܠܝܢ ܥܡ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܗ̇ܘ ܡܐܡܪܐ̣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܣܕܪܢ ܐܢܘܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܬܚܘܝܬܐ ܝܗ̇ܒ ܠܗ ܕܐܦ ܒܛܒܬܐ̈ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܡܫܘܬܦ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܚܫܘܟܗܘܢ ܡܫܬܢܩܐ̣ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܠܦܓܪܗ̇ ܬܠܒܫ ܘܐܟܚܕܐ