simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܇ XX ܗܘXܘ ܡܪܚܡܢܐ̈ ܇ ܘܝܠܦܘ ܡܢܝ ܕܐܦ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝ ܇ ³ ܗܘܘ ܓܡܝܪܐ̣̈ ܐܝܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܐܢܬ ܬܫܬܒܚ ܐܟܘܬܗ̣ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܒܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܕܐܦ ܕܕܘܒܪܗ̣ ܙ̇ܕܩ ܕܬܣܝܡܝܘܗܝ ܠܟ ܐܝܟ ܪܫ ܛܘܦܣܐ ܘܒܗ ܬܬܕܡܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܘ ܡܫܬܠܛ ܢܡܘܣܐܝܬ ܥܠ ܝܚܝܕܝܐ̣ |ܐܢ ²ܢܫܠܡ ܠܓܘܪܓܗ ܕܐܦ ܕܟܝܢܐ ܢܣ̇ܒ ܐܝܟ ܡܠܬ ܚܟܝܡܐ̈ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܣܛܢܝܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܢ Xܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܢܪܚܩ . X ܒܕܓܘܢ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܟܬ̣ܒ ܕܐܦ ܘܒܥܠܘܒܘܬܐ ܇ ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܫ ܕܢܩܪܒ ܥܡ ܒܝܫܬܐ̣ ܡܬܐܠܨ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܠܗ ܠܚܝܠܐ Xܝܕܪܘܚܐ ܡܥܒܕܢܗ ܕܓܠܝܢܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܕܐܦ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܩܪܝܢ ܠܗ ⁸ܐܒܗܬܐ̈ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܇ ܡܛܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡXX ܐܡ̇ܪ : ܕܪܫܐ ܕܟܠ ܩܦ̣ܚ ܇ ܥܩܒܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܇ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ⁵ܫܡܝܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܬܟܢܐ ܡܛܠ ܪܘܡܗ . ܐܝܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܐܣܓܝ ܙܘܗܪܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ : Xܕܡܐ ܕܐܦ ܕܪܓܫܝܗܘܢ̣̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܢܛܘܪܬܐ ܕܠܫܢܐ̣ ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܠܐܟܐ̈ ܕܐܙܠܝܢ ܥܡ ܢܦܫܐ̣ ܠܘ ܥܡ ¹¹ ܟܠܗܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܠܐ ܥܠ ܕܐܦ ܕܡܩܪܒܝܢ ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܒܗܠܝܢ ܥܣܪܐ ܚܫܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܇ ܡܛܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܪܚܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ . ܗ̇ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܥܘܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܢ̇ܛܪ ܥܒ̇ܕܗ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘ̣ ܬܚܝܬ ܕܝ̣ܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܗ̇ܘ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܣܥܪܢ ܠܪܫܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܝܫܘܬܐX ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܡܝܢ ܐܪܥܝܢ ܕܐܦ ܥܠܝܢ ܛܝܒܘܬܗ̣ ܘܢܫܕܪ ܠܢ ܚܝܠܐ ܥܕܡܐ Xܢܕܙܟܝܢܢ ܠܗܠܝܢ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܕܥܘܢܕܢܗܘܢ X ܒܙܒܢ ܣܝܒܘܬܗܘܢ ܡܐ ܕܐܦ ܒܘܨܪܘܗܝ̈ ¹⁸ܘܐܫܬܘܙܒ ܡܢ ܕܝܘܐ̈ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܒܗܬܐ̈
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܠܦܓܪܗ̇ ܬܠܒܫ ܘܐܟܚܕܐ ܠܥܠܡ ܢܫܬܢܩܘܢ ܒܓܗܢܐ ܒܚܫܘܟܐ ܕܐܦ ܡܢ ܦܓܪܗ ¹0ܚܫܘܟܐ ܥܡܗܘܢ ܒܚܫܘܟܗܘܢ ܡܫܬܢܩܐ̣ ܥܕܡܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܪܫܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܚܕܥܣܪ ܐܡ̇ܪ : Xܕܐܢ ܚܙܩܝܬܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܦ ܕܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܥܡ ܢܛܘܪܬܐ X X ܕܚܫܚܐ |ܠܒܪ ܒܐܟܣܢܝܐ . ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܒܗ̇ܢܝܢ ܕܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܚܘܝ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܦܣܘܩܐ ܕܐܦ ܇ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܝܢ ܘܥܡܠܐ̈ ܝܝX ܩܪܒܐ̈ ܕܚܠܦܘܗܝ̣ ܐܝܟ ܡܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) XXܠܓܝܣܐ ܐܥܠ ܥܡܗ ܡܪܢ̣ ܕܗܟܢܐ ¹0ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܣܒܪܐ ܕܐܦ ܕܠܦܪܕܝܣܐ̣ ܩܕܡ ܕܢܩܒܠ ܬܘܩܢܐ ܥܬܝܕܐ ܕܡܠܝܟ ܠܢ ܇ ܐܝܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) X ܡܢX ¹ܠܥܠ ܐܡ̇ܪܬ . ܗܐ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܐܦ ܐܡ̇ܪ ܒܘܣܡܐ ܘܒܕܘܟ ܒܘܣܡܗܝܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܦܣܘܩܐ̣ ܐܟܡܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܟܠܗ ܢܝܫܐ ܕܡܐܡܪܐ ܥܡ ¹ܣܘܓܐܐ ܕܣܘܟܠܘܗܝ̈ ܐܬܢܗܪܘ ܡܢ ܕܐܦ Xܢܢܪܦܐ ܠܩܪܘܝܐ ܕܡܢ ܩܪܝܢܗܝܢ ܒܪܝܐ ܢܣܬܟܠ ܐܢܝܢ̣̈ ܡܛܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܘ ܡܕܒܪܢܐ²² ܒܢܝܚܘܬܐ ܘܒܡܫܝܢܘܬܐ ܙ̇ܕܩ ܠܗ ܕܢܠܦ ܕܐܦ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܚܐ̈ ܕܢܠܦܘܢ ܘܢܛܟܣܘܢ ܠܚܕܕܐ̣̈ ܟܕ ܝܕܝܥܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܟܕ ܠܒܪ ܡܢ ܥܝܕܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̇ܐ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝ . ܘܫܥܬ ܓܗܢܐ ܐܝܟ ܕܚܙ̣ܐ ¹ܚܕ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܗ̇ܘ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܥܠ ܗܢܐ ܕܝ̣ܢܐ ܕܒܫܝܘܠ ܣܦܩܐܝܬ ܐܪܬܝܗ̣ ܡܙܗܪ ܠܗ ܬܘܒ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ̇ܘX ¹ܕܩܝܡܬܐ ܘܩܘܡܐ ܕܩܕܡ ܒܝܡ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ