simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܕܛܒ ܣܓܝܐܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܢܘܗܪܐ ܣܦܩ ܡ̇ܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܬܩܪܝ ܠܗ ܆
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܘܡܫܩܠܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܥܘܗܕܢܐ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܩܕܫܐ̇̈ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܗ ܐܬܗܝܡܢܘ̇
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܥܙܪ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܫܘܬܦܐ ܢܗܘܐ ܕܒܘܝܐܗ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗܘܘ̇ ܂ ܠܗܢܘܢ ܕܐܦ ܦܩ̣ܕ ܕܢܟܗܢܘܢ ܟܪܘܙܘܬܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܝX ܒܨܠܘܬܐ̈ ܃ ܕܐܦ ܒܐܪܥܐ ܗܘܐ ܨܒܝܢܗ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܘܥܠܘܠܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܥܡ ܚܒ̇ܠܐ ܐܬ̣ܩܛܠܬ̣
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܦܐܝܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܚܢ̣ܢ ܢ̇ܣܥܘܪ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗܢܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܢܛܗܐ̈ ܫܒ̇ܩ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܡܣ̣ܒܪ ܐܢܐ ܕܝܢ̣ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܙܕܩ ܕܬܬܘܣܦ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܘܒܚܝܠܐ̇ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܢܫܟܚ ܕܢܬܠ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܓܝܪ ܘܒܫܡܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܐܪܥܐ̣ ܂ ܘܟܘܠ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܝܟ ܙܢܐ ܟܐܡܬ ܕܐܦ ܠܐܟܪܐ̈ ܙܪܥܐ ܕܫ̇ܘܚ̇
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܃ ܕܐܦ ܒܡܚܝܠܘܬܐ̈ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܢܦܠܘܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗܘܐ̇ ܂ ܐܟܙܢܐ ܕܐܦ ܐܚܪܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗܘܘ ܠܡܣܥܪ ܆ ܕܐܦ ܒܓܒܪܐ̈ ܡܕܡ ܥܢܬ̈
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܂ ܬܗܘܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܝܪܬܘܬܐ ܕܐܝܟ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܩ̇ܕܡܘ ܐܬܝܕܥܘ̇ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܢܬ ܬܘܒ ܃ ܕܐܦ ܗܕܐ ܬܚ̣ܙܐ ܠܐ