simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܢܘܗܪܐ ܣܦܩ ܡ̇ܢ ܠܙܥܘܪܐ̇̈ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܠܟܘܠܐ ܂ X ܩܡ ܕܐܦ ܚܝܐ̈ ܂ ܫܘ̣ܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܠܡܐܡܪ ܡܢ ܫܛܝܘܬܐ ܕܛܒ ܣܓܝܐܐ̣ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܬܩܪܝ ܠܗ ܆ ܡܓܙܝܘܬܐ ܕܒܢܝܐ̈ ܐ̇ܠܐ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ ܆ ܡܪܝ̣ ܕܐܦ ܠܐܠܗܐ ܟܕ ܡܫܬܘܕܐ ܗܘܐ ܠܗ ܃ ܕܝ̇ܗܒ ܠܗ ܝ ܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ ܗ̇ܝ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܥܘܗܕܢܐ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܡܪܝܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܕܒܙܢܐ ܕܦܠܐܬܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܢ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܦܪܝܫܐ ܠܐ ܝܠܝܦܐ ܘܡܫܩܠܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܡܠܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܗ ܐܬܗܝܡܢܘ̇ ܂ ܘܣܝ̣ܡܝܢ ܡܐܪܙܢܐ̈ ܕܗ̇ܝ ܕܐܦ ܂ ܪܓ̇ܙ ܡܫܝܚܐ ܡܐ ܕܡܬܥܫܩܝܢ ܡܐܪܙܢܐ̈ ܩܕܫܐ̇̈ ܂ ܗ̇ܢܘܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܫܘܬܦܐ ܢܗܘܐ ܕܒܘܝܐܗ ܂ ܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ ܇ ܒܚܪܬ ܐ ܕܗܠܝܢ̈ ܕܐܦ ܂ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܗ̇ܘ ܥܬܝܪܐ ܕܢܬܪܚ̇ܡ ܥܠ ܠܥܙܪ ܆ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܦܩ̣ܕ ܕܢܟܗܢܘܢ ܟܪܘܙܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܂ ܚ̣ܙܐ ܕܐܫܬܡܠܝ̈ ܕܐܦ ܕܪܘܚܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܝܗ̣ܒ ܗ̣ܘ ܠܗܠܝܢ ܕܫ̇ܘܝܢ ܗܘܘ̇ ܂ ܠܗܢܘܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܐܪܥܐ ܗܘܐ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܙܕܩ̇ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܕܠܐ ܕܐܦ ܠܪܘܚܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܂ ܡܕܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܫܐܠܝܢ ܝX ܒܨܠܘܬܐ̈ ܃
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܥܡ ܚܒ̇ܠܐ ܐܬ̣ܩܛܠܬ̣ ܂ ܘܐܒ̣ܕܬ ܥܡ ܡܘܬܐ ܟܡܝܪܘܬܐ̇ ܂ ܕܐܦ ܚܣܕܐ ܕܝܢ ܕܥܡܐ ܐܡ̇ܪ ܆ ܠܚܛܝ̣ܬܐ ܡܨܥܪܬܐ ܘܥܠܘܠܬܐ ܂ ܗ̇ܝ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܚܢ̣ܢ ܢ̇ܣܥܘܪ ܂ ܫ̇ܪܐ ܓܝܪ ܗܟܢܐ̣ ܘܡܬܬܝܚ ܒܠܒܘܬܢ̇̈ ܂ ܕܐܦ ܪܚܡܬ ܐܟܣܢܝܐ̣̈ ܂ ܘܕܠܩܕܝܫܐ̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܦܐܝܐ ܂ ܗ̇ܝ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܢܛܗܐ̈ ܫܒ̇ܩ ܂ ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ ܠܘܬ ܐܢܬܬܐ ܂ ܗܝܡܢܘܬܟܝ ܕܐܦ ܕܣܡ̣ܝܟܝܢ ܗܘܘ Xܝܡܗ ܠܡܐܡܪ ܒܢܦܫܗܘܢ ܂ ܡܢ̣ܘ ܗܢܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗ̇ܝ ܙܕܩ ܕܬܬܘܣܦ ܥܠ ܗ̇ܢܝܢ 0ܝ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܐܦ ܫܡܐ ܚܕܬ ܐ̣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܢܬ̇ܒܪܟ ܥܠ ܐܪܥܐ ܂ ܡܣ̣ܒܪ ܐܢܐ ܕܝܢ̣
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܐܚܪܢܐ̈ ܢܫܟܚ ܕܢܬܠ ܇ ܗ̇ܝ ܕܬܚܝܬ ܪܓܠܝܗܘܢ̈ ܢܗܘܐ ܕܐܦ ܝܝ ܘܟܘܠܗ ܗܢܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܘܒܡܥܠܝܘܬܐ ܘܒܚܝܠܐ̇ ܂ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܐܪܥܐ̣ ܂ ܘܟܘܠ ܒܘܪܟܐ ܟ̇ܦܐ ܠܗ̣ ܐܝܟ ܗ̇̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ ܂ ܕܐܦ ܝX ܠܦܪܘܩܐ ܕܟܠ ܢܫܒܚ ܂ ܡܣ̣ܬܓܕ ܓܝܪ ܘܒܫܡܝܐ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܐܟܪܐ̈ ܙܪܥܐ ܕܫ̇ܘܚ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܛܡܝܪ ܗܘܐ ܒܩܘܠܥܐ̇ ܂ ܘܠܐ ܕܐܦ ܘܒܙܢܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܡܚܕܐ ܨܒܘܬܐ ܠܡܠܦܢܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܙܢܐ ܟܐܡܬ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܡܚܝܠܘܬܐ̈ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܢܦܠܘܢ ܃ ܘܡܕܡ ܕܕܐܝܟ ܡܠܐܟܝܐ̈ ܕܐܦ ܬܠܡܝܕܐ̈ X ܠܚܝܠܐ ܕܡܢ ܪܘܡܐ̣ ܂ ܟܒܪ ܓܕܫܐ ܗܘܬ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܃
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܚܪܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܟܢܫܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܫ̇ܘܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܦܫܝܛܐܝܬ ܢܩ̣̇ܦ X ܠܡܫܝܚܐ ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ̇ ܂ ܐܟܙܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܓܒܪܐ̈ ܡܕܡ ܥܢܬ̈ ܢܦܠܘܢ̇ ܂ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܟܪܘܙܘܬܐ ܕܐܦ ܘܦܪܘܩܝܬܐ ܂ ܘܐܢܢܩܐ ܗܘܬ̣ ܂ ܕ · ܗܕܐ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡܣܥܪ ܆
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܚܢܢ ܠܝܪܬܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܢܫܬܘܐ ܒܡܫ̇ܝܚܐ̣ ܂ ܕܒܐܝܕܗ ܕܐܦ ܂ ܘܠܫܘܠܡܐ ܕܣܒܪܐ ܕܣܝܡ ܠܗܘܢ ܡܡܢܥܝܢ ܂ ܬܗܘܐ ܕܝܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܩ̇ܕܡܘ ܐܬܝܕܥܘ̇ ܂ ܘܩ̇ܕܡܘ ܐܬܬܚܡܘ ܠܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܃ ܠܐ ܕܐܦ ܒܒܝܫܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ̇ ܂ ܓܠܝܗܝ ܐܒܐ ܠܒܪܗ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗܕܐ ܬܚ̣ܙܐ ܠܐ ܕܓܠܬܐ̣ ܂ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܚ̣ܙܐ ܕܐܒܐ̈ ܕܐܦ ܬܡܝܗܬܐ̇̈ ܂ ܐܘ ܟܝܬ ܚܐܪܘܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܬܘܒ ܃