simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܚܛܗܐ̈ ܫܒ̇ܩ ܂ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܐ̇ܡܪ ܠܟ ܃ ܕܡ̣ܢܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ̣ ܕܐܦ ܡܬ̇ܚܫܚ ܂ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ̣ ܂ ܡ̣ܢܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܢܛܗܐ̈ ܫܒ̇ܩ ܂ ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ ܠܘܬ ܐܢܬܬܐ ܂ ܗܝܡܢܘܬܟܝ ܕܐܦ ܕܣܡ̣ܝܟܝܢ ܗܘܘ Xܝܡܗ ܠܡܐܡܪ ܒܢܦܫܗܘܢ ܂ ܡܢ̣ܘ ܗܢܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܣܝܢܐ̈ ܢܫܬܟܚܘܢ ܕܣܝ̣ܡܝܢ ܟܕܓ̣ܠܝܢ ܂ ܡܣܬܓܦ ܝ ܕܝܢ ܘܠܐ ܕܐܦ ܠܙܠܝܩܗ̣ ܂ ܘܐ̇ܬܐ̣̇ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܓ ܂ ܕܫܐ ܕܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܩܕܡܘܗܝ ܗܘ̣ܘ ܃ ܐܝܠܝܕܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܕܐܢܬܬ ܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܂ ܝܘܢܝܢܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܛܘܒܬܢܐ ܃ ܥܡ ܗܠܝܢ ܚܪܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܫܘܡܠܝܐ ܕܟܠܗ̇ ܫܒܝܚܘܬܐ ܐܬܘ ܇ ܒܕܟܐܢܘܬܐ X ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܘܘ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠ̣ܬܐ ܂ ܡܣ̣ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ̣
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܚܢܢ ܢܫܬܘܐ̇ ܂ ܒܛܝܒܘܬܐ ܘܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ̇ ܂ ܕܗ̇ܘ ܕܐܦ ܇ ܗܠܝܢ ܕܛ̇ܝܒ ܐܠܗܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܚ̇ܒܝܢ ܠܗ ܂ ܠܗ̇ܝܢ ܬܗܘܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܫܘܠܡܐ ܕܦܪܘܩܐ ܠܛܘܒܢܐ ܡܥܡܕܢܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܘܟܕ ܛ ܂ ܒ ܕܐܦ ܂ ܘܐ̇ܗܘܐ ܠܗܘܢ X0 ܐܠXܐ̣· ܘܗ̣ܢܘܢ̣ ܢܗܘܘܢ ܠܝ ܥܡܐ ܂ ܗ̇ܝ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܪܘܚܬܐ̈ ܕܒܫܝܘܠ̇ ܂ ܩܕܡ ܣ̇ܒܪ ܡܐܬܝܬܗ ܕܦܪܘܩܐ̇ ܂ ܕܐܦ ܒܕܘܟ ܓܝܪ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܟܬܒܐ ܢܦܝܚ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܫܘܕܥ̇ ܂ ܝܝ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܐܪܥܐ̣ ܂ ܘܟܘܠ ܒܘܪܟܐ ܟ̇ܦܐ ܠܗ̣ ܐܝܟ ܗ̇̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ ܂ ܕܐܦ ܝX ܠܦܪܘܩܐ ܕܟܠ ܢܫܒܚ ܂ ܡܣ̣ܬܓܕ ܓܝܪ ܘܒܫܡܝܐ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܥܡ ܚܒ̇ܠܐ ܐܬ̣ܩܛܠܬ̣ ܂ ܘܐܒ̣ܕܬ ܥܡ ܡܘܬܐ ܟܡܝܪܘܬܐ̇ ܂ ܕܐܦ ܚܣܕܐ ܕܝܢ ܕܥܡܐ ܐܡ̇ܪ ܆ ܠܚܛܝ̣ܬܐ ܡܨܥܪܬܐ ܘܥܠܘܠܬܐ ܂ ܗ̇ܝ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܢܘܗܪܐ ܣܦܩ ܡ̇ܢ ܠܙܥܘܪܐ̇̈ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܠܟܘܠܐ ܂ X ܩܡ ܕܐܦ ܚܝܐ̈ ܂ ܫܘ̣ܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܠܡܐܡܪ ܡܢ ܫܛܝܘܬܐ ܕܛܒ ܣܓܝܐܐ̣ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܡܚܝܠܘܬܐ̈ ܒܫܦܝܪܘܬ ܐ ܐܣܟܡܐ ܡܫܡܗ ܂ ܛܥܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܓܝ̣ܪ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܥܕܠܝܐ̈ ܕܥܠܝܗܘܢ̣ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܐܫܟܚܬ̇ ܂ ܟܘܠܗ̇ ܗܕܐ XX ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܩܪܝܒܐ ܕܐܦ ܐܥܕܝ ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܝܫܘ̣ܥ̣ ܂ ܐܡܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܫܘܠܡܐ ܡܝ̇ܬܐ ܫܐܠܬܗ ܐܢ ܪܡܙ ܒܠܚܘܕ ܆ ܡܫܕܪ ܕܢܬ̇ܟܫܦܘܢ ܕܐܦ ܘܫܡ̣ܥܐ̣̈ ܂ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ ܡܩ̇ܒܠ ܂ ܟܕ ܐܫܬܪܪ ܕܝܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܚܫܘܟܐ ܒ̇ܪܝܐ ܪܗ̇ܛ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܓܝܪ ܕܢܣܒܘ ܗܠܝܢ ܟܟܪܐ̈ ܂ ܕܐܦ ܕܢܥ̣ܡܠ ܚܠܦ ܡܝܬܪܘܬ ܐ ܂ ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡ̇ܠܘܢ ܕܝܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗ̇ܝ ܙܕܩ ܕܬܬܘܣܦ ܥܠ ܗ̇ܢܝܢ 0ܝ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܐܦ ܫܡܐ ܚܕܬ ܐ̣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܢܬ̇ܒܪܟ ܥܠ ܐܪܥܐ ܂ ܡܣ̣ܒܪ ܐܢܐ ܕܝܢ̣
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗܕܐ ܬܚ̣ܙܐ ܠܐ ܕܓܠܬܐ̣ ܂ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܚ̣ܙܐ ܕܐܒܐ̈ ܕܐܦ ܬܡܝܗܬܐ̇̈ ܂ ܐܘ ܟܝܬ ܚܐܪܘܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܬܘܒ ܃
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܂ X ܂ ܐܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܢ̇ܩܢܐ ܗܟܝܠ ܗܕܝܪܘܬܐ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ ܇ ܕܐܦ ܬܘܒ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܡܕܡܝܢܐ̈ ܕܝܠܝ ܗܘ̣ܘ ܆ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܒܘܟܘܢ ܗ̇ܘ ܫܡ̇ܝܢܐ ܡܪܚܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܒܐ̣ܝܕܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܢܪܫܘܡ ܒܢܦܫܬܢ̈ ܂ ܗܘ̣ܘ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܡܪܚܡܢܐ̣̈ ܂ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܫܘܬܦܐ ܢܗܘܐ ܕܒܘܝܐܗ ܂ ܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ ܇ ܒܚܪܬ ܐ ܕܗܠܝܢ̈ ܕܐܦ ܂ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܗ̇ܘ ܥܬܝܪܐ ܕܢܬܪܚ̇ܡ ܥܠ ܠܥܙܪ ܆ ܐܝܟܢܐ