simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܪܥܐ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ ܃
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܂ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܕܐܢܫ ܕܐܝܬ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܕܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܝX ܓܝܪ ܐܒܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܚܐܪܐ̣̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗܘܐ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܡܫܬܓܢܝܢܐܝܬ ܐܝܬ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܡܨܠܝܘ̇ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܝܘܚܢܢ ܐܠܦ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܦܐܝܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܚܢ̣ܢ ܢ̇ܣܥܘܪ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܘܚܝܠܐ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܝܬܐ̈ ܢܩܝܡܘܢ̇ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܘܒܫܡܝܐ̇ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܡܐ ܕܟܠ ܩܕܝܫܐ̈
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܇ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܦ ܠܐ ܚܢܢ ܚܫܢܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܂ ܐܝܟܢܐ ܟܐܡܬ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܒܐ̇ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܐܘܣܝܐ̣ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܩ̇ܕܡܘ ܐܬܝܕܥܘ̇ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܝ ܐܢܐ̇ ܂ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܐܘܣܦ ܥܠ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܫܒܥܝܢ̣̈ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܫܕܪ ܕܢܪܕܘܢ ܩܕܡܘܗܝ̇
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗܘܘ̇ ܂ ܠܗܢܘܢ ܕܐܦ ܦܩ̣ܕ ܕܢܟܗܢܘܢ ܟܪܘܙܘܬܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܬܠܡܝܕܐ̣̈ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܓܝܪ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ̈
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܗܘܢ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܒܝ̣ܫܐ̈ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܘܕܝܢ ܚܢܢ ܓܝܪ ܕܐܦ ܫܐܕܐ̈ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܠܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܘܒܚܝܠܐ̇ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܢܫܟܚ ܕܢܬܠ