simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܡܢ ܩܕܝܡ ܃ ܘܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܢܚܘܐ ܠܗܘܢ Xܢ ܐܘܪܚܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܃ ܕܐܦ ܥܠܡܐ ܂ ܒܪܡ̣ ܠܘ ܕܢܪܬܐ ܡܟܝܠ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗ̣ܘ ܕܐܢܫ ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܝܢܐ ܕܦܓܪܐ ܕܟܪܝܗܐ ܡ̇ܢ ܃ ܙܥܘܪܬܐ̈ ܕܐܦ ܢܗܘܐ ܫܡܟ ܂ ܝ ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܫܘܕܥܐ ܗ̇ܝ ܕܢܬܩܕܫ ܂ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܝX ܓܝܪ ܐܒܐ ܩ̇ܪܝܢܢ ܠܐܠܗܐ ܃ ܘܠܐܝܩܪܐ ܕܗܟܢܐ ܢܨܝܚ ܕܐܦ ܕܒܘܣܡܐ ܃ ܘܡܥܝܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܂ ܐܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܗ̇ܘ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܕܐܒܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܟܠ ܡܥܠܝ ܘܫܠܝܛ ܕܐܦ ܂ ܗܘ ܓܝܪ X ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܒܪ ܚܐܪܐ̣̈ ܂ ܡܛܠ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܐ ܡܫܬܓܢܝܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗ ܇ ܘܛܠܢܝܬܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܕܢܚܫ ܠܐ ܕܐܦ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܦܐܝܐ ܠܗ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ̣ ܂ ܡܛܠ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܝܘܚܢܢ ܐܠܦ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܂ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܠܘܬܗ ܂ ܡܪܢ̣ ܐܠܦ ܠܢ ܠܡܨܠܝܘ̇ ܂ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܚܢ̣ܢ ܢ̇ܣܥܘܪ ܂ ܫ̇ܪܐ ܓܝܪ ܗܟܢܐ̣ ܘܡܬܬܝܚ ܒܠܒܘܬܢ̇̈ ܂ ܕܐܦ ܪܚܡܬ ܐܟܣܢܝܐ̣̈ ܂ ܘܕܠܩܕܝܫܐ̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܦܐܝܐ ܂ ܗ̇ܝ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܡܝܬܐ̈ ܢܩܝܡܘܢ̇ ܂ ܝ ܘܓܪܒܢܐ̈ ·ܢܕܟܘܢ̇ ܂ ܘܢܐܣܘܢ ܕܐܦ ܂ ܝܗ̣ܒ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܩܕ ܫܐ ܫܘܠܛܢܐ ܘܚܝܠܐ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܡܐ ܕܟܠ ܩܕܝܫܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܗ̇ ܇ ܟܕ ܚܟܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܘܠܣ ܂ ܕܐܦ ܕܐܘܪܫܠܡ̇ ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܗ̇ܝ ܕܠܥܠ ܝX ܘܒܫܡܝܐ̇ ܂ ܗ̇ܝ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܐ ܚܢܢ ܚܫܢܢ ܇ ܐܘ ܟܢܬ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܗ̇ܢܝܢ̇̇ XX ܕܐܦ ܚܐܫ ܟܝܢܐ · X· 0 ܗ̇ܘ ܐܠܗܝܐ ܘܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܗ̇ܘ ܡܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗ̣ܘ ܐܒܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܝܠܕܐ ܕܝܠܗ ܝܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܬܝܕܥ ܂ ܕܐܦ ܇ ܠܘ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܐ ܘܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ̇ ܂ ܐܝܟܢܐ ܟܐܡܬ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܐ ܘܡܠܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܐܝ̇ܟܢܐ ܗܟܝܠ ܕܒܨܝܪ ܕܐܦ ܝܕܥܐ ܬܠ̇ܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܘ̣ܝܬ ܒܐܘܣܝܐ̣ ܂ ܗ̇ܝ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܩ̇ܕܡܘ ܐܬܝܕܥܘ̇ ܂ ܘܩ̇ܕܡܘ ܐܬܬܚܡܘ ܠܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܃ ܠܐ ܕܐܦ ܒܒܝܫܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ̇ ܂ ܓܠܝܗܝ ܐܒܐ ܠܒܪܗ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗ̇ܝ ܐܘܣܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܣ̇ܦܪܐ̈ ܘܦܪܝܫܐ̈ ܃ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܕܐܦ ܒܢܝܐ̈ ܃ ܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܠܐ ܦܝܣܐ ܐܝܟ ܕܡܣ̣ܒܪ ܝ ܐܢܐ̇ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܫܕܪ ܕܢܪܕܘܢ ܩܕܡܘܗܝ̇ ܂ ܕܢܩܪܡܘܢ ܢܥܠܘܢ ܠܟܠ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܐܦ ܫܡ̇ܗ ܂ ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܫܒܥܝܢ̣̈ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܦܩ̣ܕ ܕܢܟܗܢܘܢ ܟܪܘܙܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܂ ܚ̣ܙܐ ܕܐܫܬܡܠܝ̈ ܕܐܦ ܕܪܘܚܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܝܗ̣ܒ ܗ̣ܘ ܠܗܠܝܢ ܕܫ̇ܘܝܢ ܗܘܘ̇ ܂ ܠܗܢܘܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܓܝܪ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܘܬ ܐܠܗܐ̣ ܂ ܘܥܠ ܟܬܒܟ̣ ܟܘܠܗܘܢ ܕܐܦ ܂ X ܝ ܚܘܝ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܬܪܥܣܪ̈ ܬܠܡܝܕܐ̣̈ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܒܝ̣ܫܐ̈ ܂ ܙ XX ܂ ܘܛܡܐܐ̈ ܡ̇ܟ̣ܟ 1ܬܚܘܬܝܗܘܢ̇ ܕܐܦ ܘܡܬܥܫܢܝܢ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܂ ܟܕ ܝ ܡܫܝܚܐ ܡܣܝܥ ܠܗܘܢ̇ ܂ ܗ̇ܘ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܫܐܕܐ̈ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܠܢ ܒܫܡܟ ܂ ܘܐܝ̇ܟܢܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܗܕܐ ܕܐܦ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܐܬܝ̣ܗܒܬ ܡܢܟ ܂ ܐܘܕܝܢ ܚܢܢ ܓܝܪ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܐܚܪܢܐ̈ ܢܫܟܚ ܕܢܬܠ ܇ ܗ̇ܝ ܕܬܚܝܬ ܪܓܠܝܗܘܢ̈ ܢܗܘܐ ܕܐܦ ܝܝ ܘܟܘܠܗ ܗܢܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܘܒܡܥܠܝܘܬܐ ܘܒܚܝܠܐ̇ ܂ ܐܝܟܢܐ