simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ̣ ܂ ܕܐܦ ܐܢ ܡܢ ܒܪܢܫܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܕܡܢܗ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܬܚܡܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܙܕܩ̇
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܝܟ ܙܢܐ ܟܐܡܬ ܕܐܦ ܠܐܟܪܐ̈ ܙܪܥܐ ܕܫ̇ܘܚ̇
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܕܝܢ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܐܦ ܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ ܢܣܝܒܪ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܀ ܐܠܨܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܢܘܣܦ ܥܠ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܕܢܩܦܘܢ ܠܗ ܇ ܕܐܦ ܠܫܦܝܪܘܬ ܠܒܝܒܘܬܐ ܗ̇ܝ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܝܟ ܙܢܐ ܟܐܡܬ ܕܐܦ ܠܐ̣ܠܦܐ̇ ܂ ܕܣ̇ܓܝ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܢܣܝܘܢܐ̇ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܝ ܡܢ ܒܝܫܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܝܬܝܗ̇ ܕܚܘܒܐ̣ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܫܘܡܠܝܐ ܕܢܡܘܣܐ ܐܡ̇ܪ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܕܢܘܣܦ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܝܢ ܚܢܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܂ ܥܗܕܝܢܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܚܟܝܡ ܒܟܘܠ ܦܘܠܘܣ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܘܡܫܩܠܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܥܘܗܕܢܐ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܚܛܗܝܢ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܝܢܢ ܠܟܠ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܝX ܘܒܝ-ܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܐܢ ܢܫܬܘܕܘܢ ܡܕܡ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܚܛܗܝܢ̣̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܢܢܢ ܫܒܩܝܢܢ ܠܟܠ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܐܪܥܐ ܢܗܘܐ ܡܦܝܣܝXܢXܢ̣
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܃ ܐܟܙܢܐ ܟܐܡܬ ܕܐܦ ܐܝܣܪܐܝܠ ܗ̇ܘ ܕܒܒܣܪ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܝX ܒܨܠܘܬܐ̈ ܃ ܕܐܦ ܒܐܪܥܐ ܗܘܐ ܨܒܝܢܗ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܂ ܬܗܘܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܝܪܬܘܬܐ ܕܐܝܟ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܡܣ̣ܒܪ ܐܢܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܗ̇ܝ̣ ܥܠ ܗܠܝܢ