simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܕܢܣܝܒܪܘܢ ܂ ܘܗܝ̇ ܕܐܦ ܗܘܬ ܃ ܡܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܟܕ ܡ̇ܠܦ ܃ ܕܐܦ ܚܐܦܐ ܕܟܡܝܪܘܬܐ̈ ܝܝ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܡܫܡܗ ܃ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܠܛܘܒܐ ܐܡ̇ܪ ܕܡܫܬܘܝܢ̣
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܬܕܡ̇ܘ ܒܝ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܒܡܫܝܚܐ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܫܡܝܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ̣
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܡܢܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫܬܡܠܝܐܝܬ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܂ ܗ̇ܘ ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܒܢ ܕ[ܘܝXܢ̈ ܇
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܘܐܒܐ̇ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܢ ܢܦ̣ܬܚ ܫܡܝܐ̇
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܗܘܢ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܫܡ̣ܥܢܝܗܝ ܕܐܡ̣ܪ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܕܘܡܪܐ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܡܣ̣ܒܪܢܘܬ̈ ܐ ܢܐܬܘܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܡܫܝܚܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܝܕ ܛܠܢܝܬܐ ܕܢܡܘܣܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܫܡܝܐ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܙܡܪܢܐ ܬܡܝ̣ܗܐ ܠܗ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܃ ܕܐܦ ܥܠ̣ܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܢܣ̇ܒܪܘܢ̇ ܐܟܙܢܐ ܟܐܡܬ ܕܐܦ ܪܥܘܬܐ̈ ܕܗܝܕܝܢ ܇
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܢܫ ܟܒܪ ܇ ܕܐܦ ܕܗܕܐ ܢܥ̣ܒܕ ܥܘܗܕܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܚܛܗܝܢ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܘܕܫܪ̈ XXܘX ܂