simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗܘܬ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܙܩܝܦܐ ܕܦܪܘܩܐ ܝ ܘܩܝܡXܐ ܕܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܃ ܕܐܦ ܕܥܣܩ ܃ ܠܪܓܬܐ ܘܚܘܝܚܘXܐ ܕܗ̇ܝ ܕܙܪ ܂ ܩ ܕܢܣܝܒܪܘܢ ܂ ܘܗܝ̇
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܚܐܦܐ ܕܟܡܝܪܘܬܐ̈ ܝܝ ܡܙܡ̇ܢܢܐ ܕܐܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗܘܢ ܃ ܕܐܦ ܕܠܐ ܐܓܪܐ ܢܬܬܘܒܠܘܢ ܃ ܩ̇ܕܡ ܡܫ̇ܘܕܥ ܚܘܝܚܐܝܬ ܟܕ ܡ̇ܠܦ ܃
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܛܘܒܐ ܐܡ̇ܪ ܕܡܫܬܘܝܢ̣ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ ܠܐ ܪܚܡ̇ܝ̈ ܥܘܬܪܐ̇̈ ܂ ܕܐܦ ܐ ܀ XXܘܒX· ܃ · ܕܡ̇ܐ ܗܟܝܠ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܒܗܠܝܢ ܡܫܡܗ ܃ ܗ̇ܢܘܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܢܐ ܒܡܫܝܚܐ ܂ ܘܐ̇ܝܟܢܐ ܐܬܕܡ̇ܝ ܒܡܫܝܚܐ ܚܟܝܡܐ ܦܘܠܘܣ ܂ ܕܐܦ ܡܘܫܐ ܀ ܝ XܝXܝܠܝܢܢX XXܝX XܘXܝX ܀ ܐܬܕܡ̇ܘ ܒܝ̣ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܐܘ ܟܝܬ ܫܬܐܣ ܐܪܥ̣ܐ ܝX Xܝܠ ܕܐܦ ܒܡܫܝܚܐ ܚܟܝܡܐ ܦܘܠܘܣ ܂ ܐܪܐ ܟܝ ܘܗ̣ܘ ܫXܪ ܫܡܝܐ ܃ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܡܢܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫܬܡܠܝܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗ ܢܡ̣ܛܐ ܂ ܗܕܐ ܓܝܪ ܒܝܕ ܕܐܦ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܡܬ̣ܪܥܝܢ ܂ ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܢ ܕ[ܘܝXܢ̈ ܇ ܙܘܥܐ ܗ̇ܘ ܕܒܣ̣ܪܐ ܡܡܝ̣ܬ ܘܒܛ̣ܠܗ̇ ܕܐܦ ܒܢ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܘ ܒܒܣܪܐ ܡܗ̇ܠܟܝܢ ܇ ܐܠܐ ܒܪܘܚܐ ܂ ܗ̇ܘ ܗܟܝܠ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܢ ܢܦ̣ܬܚ ܫܡܝܐ̇ ܂ ܕܢܫܕܪ ܘܐܦ ܥܠܝܢ ܪܘܚܐ ܩܕܫܐ̇ ܂ ܕܐܦ ܃ ܘܐ ܕܝܐ̈ ܝ ܚܣܝܬܐ̈ ܢܪܝ̣ܡ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ̇ ܂ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܫܡ̣ܥܢܝܗܝ ܕܐܡ̣ܪ ܂ ܐܬܕܡܪܘ ܒܫܘܦܪܐ ܠܐ ܡܬܦܚܡܢܐ ܕܐܦ ܃ ܕܕܠܡܐ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܦ̇ܢܝ ܠܗܘܢ̣ ܂ ܗܠܝܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܡܣ̣ܒܪܢܘܬ̈ ܐ ܢܐܬܘܢ ܟܢ̣ܫܐ̈ ܕܝܘܕܝܐ̇̈ ܂ ܕܕܠܡܐ ܐܪܐ ܕܐܦ ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܒܐ ܘܕܫ̇ܘܐ ܠܕܘܡܪܐ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܝܕ ܛܠܢܝܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܡܬܬ̣ܨܝܪ ܗܘܐ̇ ܂ ܘܒܝܕ ܢܒܝܐ̈ ܝ ܕܐܦ ܟܢ̣ܫܐ̈ ܕܝܘܕܝܐ̇̈ ܂ ܕܕܠܡܐ ܐܪܐ ܗ̣ܘܝܘ ܡܫܝܚܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܡܙܡܪܢܐ ܬܡܝ̣ܗܐ ܠܗ ܃ ܘܕܬܪܒܝܬܐ ܕܩܘܡܬܐ ܩ̇ܢ̣ܐ ܐܡ̇ܪ ܇ ܕܐܦ ܐܪܥ̣ܐ ܘܡܬܪܓܫܢܐ̇ ܂ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܠܥܠ ܘܡܢ ܫܡܝܐ ܂ ܠܗ̇ܘ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܥܠ̣ܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܬܐܠܦ̣ ܂ ܝ ܐܬܥܗܕ ܠܚܟܝ̇ܡܐ ܕܐܦ ܡܟܝܠ ܢܐܠܕܢ ܒܢ̣ܝܐ̈ ܐܡ̣ܗܬܐ̈ ܕܥܠ ܐܪܥ̣ܐ ܂ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܃
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܪܥܘܬܐ̈ ܕܗܝܕܝܢ ܇ ܡܬܝ̇ܠܦܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܪܐܙܐ ܕܡܛܠܬܗ ܡܢ ܕܐܦ ܂ ܐܝܟܢܐ ܝ ܕܗ̇ܢܘܢ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܢܣ̇ܒܪܘܢ̇ ܐܟܙܢܐ ܟܐܡܬ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܕܗܕܐ ܢܥ̣ܒܕ ܥܘܗܕܢܐ ܢܟܝܡ ܛܒ ܐܘܢܓܠܣXܠܐ ܂ ܐܝܢ ܐܡ̇ܪ ܕܐܦ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܐܠܐ̣ ܡܢܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܠܨܐ ܗܘܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ ܟܒܪ ܇
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܘܕܫܪ̈ XXܘX ܂ XX ܂ ܥܙ ܀ ܘܠܐ ܬܥܠ ܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ ܀ X ܘXX ܂ X ܂ ܕܐܦ ܗܒܠܢ ܂ ܂ ܂ XܘX ܝ ܂ XX ܂ ܥܘ ܀ ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܆ ܡܛܠ