simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܡܝܬܝܗܘܢ̣̈ ܂ Xܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܗܘܢܐ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܝ ܐܢܐ̇ ܂ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܐܘܣܦ ܥܠ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܡܣ̣ܒܪ ܐܢܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܗ̇ܝ̣ ܥܠ ܗܠܝܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ̇ ܂ ܕܐܦ ܠܪܘܚܐ̈ ܦܩ̇ܕ ܘܠܡܝܐ̈
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ̣ ܂ ܕܐܦ ܐܢ ܡܢ ܒܪܢܫܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܘܫܘܠܛܢܐ ܘܪܒܘܬܐ̇ ܂ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܠܡܝܐ̈ ܦܩ̇ܕ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܝܬ ܠܡܐܠܦ̣ ܂ ܕܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܟܚܝܕܘܬܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܕܛܒ ܣܓܝܐܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܢܘܗܪܐ ܣܦܩ ܡ̇ܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܂ ܦܩ̣ܕ ܂ ܕܐܦ ܠܗ ܠܟܠܝܠܐ ܢܣܝܡܘܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܃ ܕܐܦ ܒܡܚܝܠܘܬܐ̈ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܢܦܠܘܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܃ ܕܐܦ ܥܠ̣ܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܝX ܒܨܠܘܬܐ̈ ܃ ܕܐܦ ܒܐܪܥܐ ܗܘܐ ܨܒܝܢܗ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܃ ܕܐܦ ܠܪܘܚܐ̈ ܦܩ̇ܕ ܘܠܡܝܐ̈
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܟܕ ܡ̇ܠܦ ܃ ܕܐܦ ܚܐܦܐ ܕܟܡܝܪܘܬܐ̈ ܝܝ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܢܫ ܢܣܒܪ ܃ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܡܫܝܚܐ ܐܬܡܚܠ̇
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܢܬ ܬܘܒ ܃ ܕܐܦ ܗܕܐ ܬܚ̣ܙܐ ܠܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܐܫܟܚܬ̇
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗܘܘ ܠܡܣܥܪ ܆ ܕܐܦ ܒܓܒܪܐ̈ ܡܕܡ ܥܢܬ̈
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܢܫ ܟܒܪ ܇ ܕܐܦ ܕܗܕܐ ܢܥ̣ܒܕ ܥܘܗܕܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܕܢܩܦܘܢ ܠܗ ܇ ܕܐܦ ܠܫܦܝܪܘܬ ܠܒܝܒܘܬܐ ܗ̇ܝ