simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܥܝܢܐ̇̈ ² ܓܫܝܡܬܐ̈ ܢܚܙܘܢ ܐܢܘܢ ܠܟܢܫܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܆ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ²⁰ܕܢܥܒܕ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܓܡܝܪܐ̈ ܒܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗܫܐ ܕܗܘܘ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ : ܣܛܢܐ ܘܡܫܪܝܬܗ ܢܦܠܘ ܘܠܐX ܕܐܦ ܗܢܐ : ܘܢܬܢܟܪܘܢ ܡܢ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܗܕܐ ܕܗܐ ܡܬܚܙܝܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܕܡܛܠX ܡܢܐ ܡ̣ܢ ܢܦܫܐ ܘܡܢ ܦܓܪܐ : ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ X ܐܬܬܩܢ ܕܐܦ ܥܦܝܦܐ ܐܬܬܩܢ ܡܢ ܐܠܗܐ : ܘܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ ܡܬܩܝܡ : ⁵ܢܐܡܪ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܥܒܘܕܗ ܚܕ ܗ̣ܘ . ܐܦܢ̈ ܓܝܪ ܓܕܫܘܐܝܬ ܗܘܘ ܐܠܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ : ܕܐܦ XX ܒܗܠܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ : ܕܟܠ ܡܕܡ ܗ̣ܘܐ ܒܒܪܢܫܐ ܚܕ : ܡܛܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܣܛܢܐ ܐܠܗܐ ܒܪܝܗܝ ܘܚܠܝܡܐ ܘܕܠܐ ܡܘܡܐ ܘܫܦܝܪܐ 0 ܘܛܒܐ X ܕܐܦ ܬܪܝܢ̈ : ܣܛܢܐ ܡܛܥܝܐ ܡ̣ܢ ܐܝܡܟܐ ܫܘ̣ܚ ܘܐܬܚܙܝ : ܘܐܢ ܗ̣ܘ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܚܝܠܐ Xܕܕܟܝ̇X ܘܩ . Xܫܝ̇X ܗ̣ . . ܘܫܘܝ̇X X ܕܟܝܢܐ ܒܗ̇ܘ ܕܐܦ : ܚܕܐ ܐܝܟ ܕܢܪܕܐ ܘܢܫܬܪܬܚ ܓܢܣܐ ܐܢܫܝܐ . ܘܕܬܪܝܢ̈
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܓܢܣܐ ܝܣܪܠܝܐ ܆ ܟܕ ܡܢ ܐܡܗܬܐ̈ ܘܡܢ ܚܐܪܬܐ̈ ܡܬܝܒܠ : ܫܘܝܢ ܕܐܦ ܕܗܝܡܢܘ ܒܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܐܚܝܢܘܬܗܘܢ ܕܠܘܬ ܐܒܪܗܡ : ܐܝܟܢܐ X
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܥܠ ܒܬܐ̈ ܘܥܠ ܡܐܢܐ̈ ܕܥܡܪܐ ܘܕܟܬܢܐ ܡܬܚܙܝܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܕܒܪ ܠܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ . 168 ) . 25 . XX 3ܡܢܐ ܗ̣ܝ ܥܠܬܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܥܠ ܡܘܫܐ ܘܥܠ ܐܗܪܘܢ ܩܡ ܥܡܐ ܠܡܪܓܡ ܐܢܘܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܗܢܘܬܐ ܕܐܦ ܕܠܘܝ : ܘܢܬܠܘܢܗ̇ ܠܫܒXܐܚܪܢܐ ܐܝܟ ܪܓܬܗܘܢ : 5 ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܐܡܕ̇ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܟܐ ܗ̣ܘ ܠܟܘܢX ܠܡܐܟܠ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܗܐ ܕܟܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠܡܕܡ . ܘܒܕܟܝܘܬܐ ܕܟܝ ܟܠܡܕܡ : ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܝ ܒܬܫܒܘܚ X ܐܡܪܬ 25ܕܩܡܬ ܠܡ ܐܡܐ ܒܝܣܪܝܠ . ܠܐܬܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢܗܘܢ ܕܬܗܘܐ X⁹ܡܕܒܪܐ ܘܕܝܢܐ ܠܗܘܢ ܐܢܢܬܐ . ܐܝܟ XX
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܢܓܕ ܐܢܘܢ ܒܟܦܢܐ ܘܒܡܚܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܡܢ ܕܐܦ ܘܕܝܠܗ ܕܒܥܠܐ ܥܛܝܗܝ ܠܫܡܗ ܡܢ ܝܣܪܝܠ : ܘܒܝܕ ܐܠܝܫܥ ܬܘܒ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗܪܟܐ ܐܡܪ ܪܩܚܢܐ ܕܐܢܐ ܡܫܕܠ ܐܢܐ ܠܗ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܢ ܢܬܦܣܣ ܠܝ ܕܐܦ . ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ XX ܕܠܘܬ ܚܕ ܐܝܟ X
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܛܘܒܢܐ ܐܫܥܝܐ ܐܡܪ : ܕܡܪܝ ܡܢܘ ܗܝܡܢ ܠܫܥܢ : ܕܢܐܡܪ ܕܐܦ X ܫܡܥܐ ܡܕܡ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ̇ ܠܝܕܥܬܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ : ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܐ ܒܚܪܒܐ ܕܡܫܪܝܬܐ ܕܐܬܘܪܝܐ̈ ܪܘܫܡܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܡܦܪܫ ܕܐܦ ܠܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܘܡܠܐܟܐ̈ ܣܢܝܩܝܢX ܗܘܘ ܥܠ ܪܘܫܡܐ ܗ̇ܘ : ܡܛܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܝ ܗܕܐ X 5ܚܕܬܐ ܗ̣ܝ ܠܟܬܒܐ̈ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܕܐܦ : ܠܘ ܒܠܚܘܕ X ܗ̇ܝ ܕܒܡܘܫܚܬܐ̈ ܪܟܒܗ̇ ܠܡܠܦܢܘܬܗ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܝܕܐ ܕܝܡܝܢܐ ܡܬܚܙܝܐ ܕܚܝܠܬܢܝܐ ܘܡܘܫX ܥܠ ܐܝܕܐ ܕܣܡܠܐ ܕܐܦ ܡܬܩܪܝܐ ܥܠ ܚܣܝܢܘܬܗ ܕܡܫܒܐ ܗܢܐ ܕܓܪܒܝܐ ܐܡ̣ܪ : ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܙܛܡܐẌ ܣܐܡ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܒܡܠܦܢܘܬܟ X ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܗܢܐ ܕܐܦ : ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܘܕܥܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܠܝܐܝܠ Xܡܛܠ ܗܕܐ⁵ܡܦܣܐܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) XX ܠܐ ܥܠܩܬܐ ܡܐ ܕܐܚܕܬ ܒܓܘܫܡܐ ܡܪܦܝܐ ܠܗ : ܐX ܐܢ ܐܨܛܪܝܬ ܕܐܦ ܟܡܐ ܢܟܢܫ ܘܢܚܡܘܠ ܠܐ ܣܒܠܐ ܐܘ ܡܬܡܠܝܐ ܢܦܫܗ : ܐܝܟ ܗ̇ܝ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡ̣ܢ ܫܪܟܐ ܕܪܚܫܐ̈ ܒܨܝܪܐ : ܐܝܟ ܕܒܝܕܥܬܐ ܕܝܢ ܕܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܕܐܦ ܕܒܦܘܩܕܢܐ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܡܫܩܠܝܢ ܘܫܪܝܢ . ܘܐܡܩܬܐ ܗ̇ܝ