simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܡܫܝܚܐ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܕ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܪܒܬܐ : ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܐ ܡܛܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܪܒܐ ⁰ܦܘܠܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܬܡܢ ܝܗܒ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܐܝܟܐX ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܬܠܡܕ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܇ 5 ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܩܕܝܡܝܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܩܕܝܡ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܬܓܡܘܪ . ܘܡܘܕܥXX ܕܐܦ ܠܐ ܡ̣ܢ ܫܡܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) Xܒܬܪ ܗܠܝܢ ⁶⁹ܡܚܘܐ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܐܣܬܠܝܘ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܕܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܢܓܪܓ ܠܡܬܕܡܝܘ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܫܘܐ ܗ̣ܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܐܙ̇ܠ ܘܥܡܝX
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܘܐܡܪܝܢX ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܨܒܐ ܕܢܬܛܪX
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܘܬܘܒ ܡܠܦ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܠܐ ܚܕܐ ܫܘܬܦܘܬܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܢܘܢ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܡܘܗܒܬܐ̈ ⁵ܪܘܚܥܝܬܐ̈ ܢܫܬܘܘܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܕܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܆ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܠܐ ܐܢܬܘܢ ܒܠܚܘܕ ܕܐܦ ܠܬܣܠܘܢܝܩܝܐ̈ ܚܕܐ ܙܒܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܡܛܪ ܢܡܘܣܐ ܇ ܕܐܦ ܠܘܬܗܘܢ ܐܬܘ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܓܠܝܐܝܬ ܡܨܐ ܕܢܦܣܘܩ ܕܐܦ ܠܐ 20ܥܠ ܩܢܘܢܐ̈
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܚܫܐ̈ ܕܥܕܘ ܥܠܘܗܝ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܘ̇ܠܐ ܠܗ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) 20 ܕܠܡܝܘܬܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܠܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) : ܐܝܟܢܐ XX ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܛܠ ܡܫܝܚܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡܛܠ ܡܪܚܡܘܬܗܘܢ : ܕܐܦ ܓܠܝܬܐ̈ ܘܝܕܥܬܐ̈ ܢܡܪܚܘܢ