simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܚܕ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܕܠܗ ܐܬܢܩܦܬ : ܘܚܕܐ X2 ܫܠܝܚܘܬܐ . ܘܫܪܝ ܕܐܦ ܕܥܒܪܝܐ̈ : ܕܢܚܘܐ ܕܚܕܐX ܥܕܬܐ ܕܡܗܝܡܢܝ̈ ܒܡܫܝܚܐ : ܡܛܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܐ ܡܛܠ ܡܪܗ ܬܡܢ ܢܣ̣ܒ ܆ ܟܕ ܠܘܐ ܗ̣ܘܐ ܪܒܐ ܕܐܦ ܕܗ̣ܝ ܐܢܛܝܟܝܐ⁹ܒܪܗܘܡܐ XXܕܐܢܛܝܟܝܐX ܪܒܬܐ : ܐܝܟܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܬܡܢ ܝܗܒ ܪܫܗ ܠܣܝܦܐ ܚܠܦ ܡܫܝܚܐ . ܘܗ̣ܘܐ ܫܝܢܐ ܕܐܦ ܡܛܠ ܡܪܗ ܬܡܢ ܢܣ̣ܒ ܆ ܟܕ ܠܘܐ ܗ̣ܘܐ ܪܒܐ ⁰ܦܘܠܘܣ ܗ̇ܘ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܬܠܡܕ ܠܓܙܝܪܐ̈ ܘܠܥܒܪܝܐẌ X ܐܦ ܐܓܪܬܐ ܕܐܦ ܚܠܦ ܡܫܝܚܐ . ܘܗ̣ܘܐ ܫܝܢܐ ܒܥܕܬܐ̈ ܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܐܝܟܐX
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܩܕܝܡܝܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܩܕܝܡ Xܐܦ ܗ̣ܘXX ܢܡܘܣܐ ܟܝܢܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܟܠܗܘܢ : ܡܫܪܐ ܩܕܡܝܬ ⁹ܒܡܟܣܢܘܬܐ ܕܚܢܦܐ̈ ܇ 5 ܗܢܘܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܐ ܡ̣ܢ ܫܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ 0ܝܬܪܝܢXX ܡܕܡ : ܘܐܡܪ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܕܐܦ ܘܐܡܪ ܆ ܓܙܘܪܬܐ ܠܡ ܡܗܢܝܐ ܐܢ ܢܡܘܣܐ ܬܓܡܘܪ . ܘܡܘܕܥXX
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܐܣܬܠܝܘ ܡܛܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ : ܘܠܐ ܐܬ̣ܐ ܥܕܝܠܐ ܕܐܦ : ܚܣ ܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܝܣܪܝܠ ܐܢܐ . Xܒܬܪ ܗܠܝܢ ⁶⁹ܡܚܘܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܗܘܢ ܢܓܪܓ ܠܡܬܕܡܝܘ ܒܗܘܢ ܇ ܘܟܢ ܫܐܠ ܫܠܡܐ X ܐܢܫ X X ܐܢܫ ܕܐܦ ܠܡ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܐܫܡܫ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܘܣܐܡ ܕܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܢܐ ܐܙ̇ܠ ܘܥܡܝX ܢܐܙܠܘܢ . ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܡܘܕܥ : ܕܕܫܥܬܐ ܕܐܦ ܕܢܘܒܠܘܢ ܛܝܒܘܬܟܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܫܘܐ ܗ̣ܘ ܣܘܥܪܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܨܒܐ ܕܢܬܛܪX 5 X XX 8ܢܡܘܣܐ . ܠܝܬ ܗ̣ܘܐ X ܡܕܡ ܕܗܟܢܐ ܕܐܦ ܗܘ̣ܘ ܇ ܘܕܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܡܠܦܝܢ Xܗܘ̣ܘ : ܘܐܡܪܝܢX ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܐ ܚܕܐ ܫܘܬܦܘܬܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܡ ܦܬܟܪܐ̈ . ܡܡܠܠ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܕܐܦ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܬܘܒ ܡܫܬܥܐ 5ܥܠ ܐܘܠܨܢܘܗܝ̈ ܘܬܘܒ ܡܠܦ ܠܗܘܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܡܘܗܒܬܐ̈ ⁵ܪܘܚܥܝܬܐ̈ ܢܫܬܘܘܢ ܕܢܩܒܠܘ ܐܝܟ ܢ ܫܪܟܐ ܕܐܦ : 20ܘܡܬܠܡܕ X ܗ̣ܘܐ ܐܢܘܢ ܘܩܪܒ ܐܢܘܢ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܫܠܝܚܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܡܫܝܚܐ ܐܬܦܪܫܘ ܠܥܒܕܐ ܕܫܠܝܚܘܬܐ ܕܐܦ ܪܓܙܝܢ̈ ܆ ܐܢ ܠܐ ܢܬܢܛܪ ܢܡܘܣܐ . ܘܡܘܣܦܝܢ ܕܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܆
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܬܣܠܘܢܝܩܝܐ̈ ܚܕܐ ܙܒܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܚܫܚܬܝ ܫܕܪܬܘܢ ܠܝ . ܕܐܦ ܥܪܬܐܐܫܬܘܬܦ̈ ܠܝ ܒܡܣܒܐ ⁹ܘܡܬܠܐ . ܐܠܐ ܐܢܬܘܢ ܒܠܚܘܕ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܘܬܗܘܢ ܐܬܘ : ܘܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܨܒܘ ܠܡܠܦܘ : ܘܡܙܗܪ ܠܗܘܢ 10 ܕܐܦ ܗ̣ܘܘ ܕܢܦܝܣܘܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܗܝܡܢܘ ܠܡܛܪ ܢܡܘܣܐ ܇
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܐ 20ܥܠ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܒܙܒܢ ܙܒܢ ܐܬܬܣܝܡܘ ܡ̣ܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܕܐܦ ܐܢܫ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܗܕܐ ܩܕܡܝܬܐ ܓܠܝܐܝܬ ܡܨܐ ܕܢܦܣܘܩ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܘ̇ܠܐ ܠܗ ܕܢܣܝܒܪ ܚܫܐ̈ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܡܥܗܕ ܠܗ ܕܐܦ ܘܐܝܟ ܕܢܚܦܛܝܘܗܝ ܕܢܬܕܡܐ ܒܗ : X0ܬܢܐ ܚܫܐ̈ ܕܥܕܘ ܥܠܘܗܝ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܠܐ ܦܣܩ ܣܒܪܐ ܥܠ ܐܢܣܝܡܘܣ XX ܥܒܕܐ ܇ ܐܠܐ ܕܐܦ ܛܥܢܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܡܣܟܝܢܢ ܠܫܘܚܠܦܗ 20 ܕܠܡܝܘܬܘܬܐ ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܢܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܡ̣ܢ ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܐܦ ܒܬܟܝܒܘܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܠܘܬ ܘ̇ܠܝܬܐ ܐܦܢܝܗ : ܐܝܟܢܐ XX
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܓܠܝܬܐ̈ ܘܝܕܥܬܐ̈ ܢܡܪܚܘܢ ܘܢܣܥܘܢ ܠܡܕܓܠܘ ܇ ܣܥܘ ܕܐܦ ܥܒܪܝܐ̈ . ܐܢܫܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܦܫܝܩ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܡܪܚܡܘܬܗܘܢ :