simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܚܟܡܬܐ ܚܘܝܗ̇ ܡܫܒܚܬܐ : ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܨܝܪܐ̈ ܕܐܦ ܕܥܠܝܗܘܢ : ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐ ܕܚܝܘܬܐ̈ . ܐܝܟ ܡܕܡ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܬܢܢ ܗܠܝܢ ܥܠܘܗܝ ܡܫܬܥܐ : ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܝܘܠܦܢܐ ܠܟܠܢܫ ܕܐܦ ܆ ܝܝ ܒܪܝ ܝܝ ܒܪ ܟܪܣܝ ܆ ܘܝܝ ܒܪ ܢܕܪܝ̈ . 25ܝܕܝܥܐ ܗ̣ܝ ܗܟܝܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܥܠ ܡܢܗXܐܡ̇ܪ ܥܠ ܪܒܘܬܐ ܕܝܕܥܬܗ ܢܣܒ ܠܗ̇ : ܕܡܨܐ ܗ̣ܘܐ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗܝܢ : ܕܐܝܬܝ ܡܠܟܐ ܘܢܒܝܐ . ܟܕ ܗ̇ܝ Xܐܝܟ ܡܕܡ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܚܡܫܐ ܣܦܪܐ̈ ܕܐܟܬܒ ܫܘܕܥ ܗܠܝܢ . ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܪܫܝܡ ܥܠ ܕܐܦ ܒܪܫ ܟܬܒܗ ܫܡܗ : ܘܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܦܩܕ ܠܡܥܒܕ ܗܕܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܢܚܘܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܘܠܕܗ ܕܦܠܓ : ܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥ 0 ܕܐܦ ܙܒܢܐ ܥܘܨ ܒܘܟܪܗ ܕܢܚܘܪ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܆
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܨܒܐ ܗ̣ܘܐ ܕܢܐܪܬ X ܒܘܪܟܬܐ ܘܐܣܬܠܝ : ܐܬܪܐ ܕܐܦ ܙܒܢ ܒܘܟܪܘܬܗ . ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܓܝܪ Xܘܒܢܝܐ̈ X XX
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ ܡܥܠܝܐ ܠܗ ܆ ܘܠܐܝܩܪܐ ܘܠܫܡܐ ܕܡܥܠܝ ܕܐܦ ܕܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܗܟܢܐ ܡܝܬܪܐ ܠܐܝܢܐ ܕܓܡܪ ܠܗ̇ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܡܠܐܟܐ̈ ܠܕܪXܢܐ ܕܒܪܘܬܐ ܐܫܘܝܬ . ܘܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ ܕܐܦ ܡܥܠܝܐ ܠܗ ܆ ܘܠܐܝܩܪܐ ܘܠܫܡܐ ܕܡܥܠܝ ܡܣܩܐ ܠܗ : ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܘܐܝܩܪܐ X0 ܘܫܡܐ ܕܟܝܢܐ ܆ ܡܚܬܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܩܢܐ ܕܐܦ ܠܕܪXܢܐ ܕܒܪܘܬܐ ܐܫܘܝܬ . ܘܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ ܟܡܐ ܒܝܫܐ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܣܛܢܐ ܡ̣ܢ ܕܪXܢܐ ܘܫܡܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܐܚܬܬ ܠܘܬ ܫܝܛܘܬܐ ܕܐܦ X0 ܘܫܡܐ ܕܟܝܢܐ ܆ ܡܚܬܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܩܢܐ ܠܗ̇ : ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܣܛܢܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܠܘܗܝܡ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܠܐܟܐܐܬܐ̈ ܘܩܡ ܩܕܡ ܕܐܦ ܕܡܢ ܐܠܗܐ : ܘܡܦܘܠܬܗ ܕܡ̣ܢ 5ܪܒܘܬܗ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܓܠܝܝ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ³ܘܗܕܡܐ̈ ܡܥܠܝܐ̈ ܐܣܝܪܐẌ ܚܝܘܬܐ : ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܡܬܦܠܛ ܕܐܦ ܝܬܐ ܟܠܡܕܡ ܡܣܝܒܪ ܡܣܬ ܕܚܫܐ ܡܘܒܕܢܐ ܠܐ ܢܕܪܟܗ . ܐܝܟܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܣܪܐ Xܕܐܡܪ ܐܝܬܝܗ̇ ²²ܘܐܦ ܡܐܟܠ ܐܟܠܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܦ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܝܘܬܐ X⁰ܗ̇ܝ ܚܕܐ ܚܝܘܬܐ X 2ܐܝܟܢܐ X
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܢܒܝܐ ܐܣܗܕ ܥܠܝܗܘܢ ܕܡܨܝܢ ܒܚܝܠܐ ܘܥܒܕܝܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܕܐܦ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܚܝܠܬܢܝܢ ܡܢܗ 25ܒܟܠܗXܢ ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܢܬ . 5ܒܚܘܣܢܗ ܘܒܓܝܕܐ̈ ܕܓܢܒܪܘܬܗ : ܡ̇ܢ ܓܠܝ ܐܦܝ̈ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܕܐܬܒ̇ܥ ܘܐܟܣ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܡܪܚܝܢ ܠܘܩܒܠܝ ܐܝܟ ܡܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܥܡܡܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܬܡ̇ܢ ܝܠܦܘ ܗ̣ܘܘ ܥܠ ܓܠܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܒܝܕ 25 ܕܐܦ ܕܬܡܢ ܐܬܬܨܝܪܘ ܐܪܙܘܗܝ̈ ܘܦܠܐܬܗ̈ . ܘܕܐܪܒܥ ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܐܡܪ ܇ ܕܡܛܠ ܡܠܐ̈ ܕܣܦܘܬܟ̈ : ܐܢܐ ܢܛܪܬ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܐܦ ܕܟܠ ܡܕܡ ܢܣܒܘܠ ܘܢܣܝܒܪX ܥܠ ܐܦܝ̈ ܢܡܘܣܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܝܬܐ ܪܒܐ ܘܡܨܒܬܐ ܢܒܢܐ ܘܢܬܩܢ ܠܗ . ܐܬܪܥܝ ܓܝܪ ܕܫܟܝܪܐ ܕܐܦ ܬܬܣܝܡ ܟܕ ܐܦ ܠܡܣܩܬܗ̇ ܛܒ ܬܡܝܗܐܝܬ ܥܒܕܗ̇ : ܒܬܪܟܢ ܨܒܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢ ܠܐ ܒܨܝܪ ܡ̣ܢ ܕܒܚܝܗܘܢ̈ ܆ ܚܝܠܐ ܕܐܦ ܪܒܐ ܘܡܩܠܐ XX ܩܕܡ ܐܠܗܐ X0ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܕܒܪܘ ܠܢܫܝܗܘܢ̈ ܥܕܡܐ ܠܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܠܐ ܕܐܦ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܝܕܐ ܗܢܐ ܠܩܕܡܝܐ̈ : ܘܝܬܝܪ ܠܚܠܝܨܐ̈ ܘܟܐܢܐ̈