simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܥܝܢܐ̇̈ ² ܓܫܝܡܬܐ̈
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗܕܐ ܕܗܐ ܡܬܚܙܝܐ ܕܐܦ ܗܫܐ ܕܗܘܘ ܥܡ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡܬܩܝܡ : ⁵ܢܐܡܪ ܕܐܦ ܕܡܛܠX ܡܢܐ ܡ̣ܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܚܕ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܒܘܕܗ ܚܕ ܗ̣ܘ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) : ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܠܣܛܢܐ ܐܠܗܐ ܒܪܝܗܝ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܢܫܝܐ . ܘܕܬܪܝܢ̈ ܕܐܦ ܚܝܠܐ Xܕܕܟܝ̇X ܘܩ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) : ܐܝܟܢܐ X ܕܐܦ ܓܢܣܐ ܝܣܪܠܝܐ ܆
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) 3ܡܢܐ ܗ̣ܝ ܥܠܬܐ ܕܐܦ ܥܠ ܒܬܐ̈ ܘܥܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) : 5 ܐܝܟ ܕܐܦ ܥܠ ܡܘܫܐ ܘܥܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܟܠܡܕܡ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܐܡܕ̇
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) . ܐܝܟ XX ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܒܬܫܒܘܚ X
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܘܒܝܕ ܐܠܝܫܥ ܬܘܒ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܓܕ ܐܢܘܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܚܕ ܐܝܟ X ܕܐܦ ܗܪܟܐ ܐܡܪ ܪܩܚܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܕܟܣܝܬܐ̈ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܐܫܥܝܐ ܐܡܪ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̇ܘ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܒܚܪܒܐ ܕܡܫܪܝܬܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܪܟܒܗ̇ ܠܡܠܦܢܘܬܗ : ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܗܕܐ X
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܡ̣ܪ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܝܕܐ ܕܝܡܝܢܐ ܡܬܚܙܝܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܕܐܬܠܝܐܝܠ Xܡܛܠ ܗܕܐ⁵ܡܦܣܐܢܐ ܕܐܦ ܙܛܡܐẌ ܣܐܡ ܐܢܬ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) : ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܦ XX ܠܐ ܥܠܩܬܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) . ܘܐܡܩܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܫܪܟܐ ܕܪܚܫܐ̈