simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) : ܘܠܐ ܐܫܬܐܠ ܕܐܦ ܩܘܕܫܐ ܢܩܪܝܗ̇ ܆
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܐ ܡܬܒܥܝܢܝܢ ⁶ ܕܐܦ ܒܫܘܪܝܐ ܘ̇ܠܐ ܗ̣ܘܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܫܬܕܪܬ : ܠܗܢܘܢ ܕܐܦ ܙܕܩ ܗ̣ܘܐ ܕܬܬܦܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܚܕܕܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ X²ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ⁹ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܡܚܘܐ ܕܐܦ ܒܐܢܫܘܬܗ ܣܓܝ ܡܥܠܝ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡܡܠܠ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܕܐ ܩܕܝܡܐ ܠܗܠܝܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܓܡܝܪܐܝܬX ܦܩ̇ܕ : ܕܐܦ ܠܐ ܚܕܐX ܡ̣ܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܢܗܘܐ ܢܗܦܟ ܐܢܫ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܝ̇ܕܥ :