simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܩܘܕܫܐ ܢܩܪܝܗ̇ ܆ ܐܦ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܢ XX ܙܕܝܩܐ̈ ܕܐܦ 15 ܦܘܩܕ̈ ܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܘܒܝܬ ܩܘܕܫܐ ܥܠܡܢܝܐ : ܘܠܐ ܐܫܬܐܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܫܘܪܝܐ ܘ̇ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܕܢܕܡܐ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܒܫܘܠܡܐ ܨܒ̣ܐ ܕܐܦ ܕܡܕܡܝܘ ܕܡܝ ܒܗܕܐ ܦܘܠܘܣ XX : ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܬܒܥܝܢܝܢ ⁶
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܙܕܩ ܗ̣ܘܐ ܕܬܬܦܢܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܠܘܣ ܐܬܟܬܒܬ . ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܫܬܕܪܬ ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܇ ܐܠܐ ܠܘܬ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܫܬܕܪܬ : ܠܗܢܘܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) X²ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ : ܟܠ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܙ̇ܠ ܠܐܬܪܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܠܓܐ ܕܦܠܓܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܐܢܫܘܬܗ ܣܓܝ ܡܥܠܝ ܡ̣ܢ ܡܘܫܐ ܡܛܠ ܕܟܝܝܐ X ܕܥܡܪ ܒܗ . ܕܐܦ ܡܚܝܕܐܝܬ ܐܝܟ ܕܥܠ ܚܕ ܐܡܪܗ̇ . ⁹ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܡܚܘܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗܕܐ ܩܕܝܡܐ ܠܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ . ܠܡܥܡܪ ܕܝܢ ܒܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ ܕܐܦ ܫܪܪܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ . ܘܠܘܩܕܡ ܥܠ ܢܝܚܬܐ ܡܡܠܠ : ܡܛܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܐ ܚܕܐX ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܢܥܒܪܘܢ : ܕܐܦ ܕܡܘܠܟܢܐ ܠܐ ܡܨܝܢ̈ ܗ̣ܘܘ : ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܓܡܝܪܐܝܬX ܦܩ̇ܕ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡܫܝܚܐ ܝ̇ܕܥ : ܕܐܟܙܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܟܕ ܡ̣ܢ ܟܝܢܗ ܗ̣ܘ ܕܐܕܡ : ܕܐܦ ܐܬܥܣܪ ܟܕ ܒܐܒܪܗܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܢܗܘܐ ܢܗܦܟ ܐܢܫ