simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܥܝܢܐ̇̈ ² ܓܫܝܡܬܐ̈
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗܕܐ ܕܗܐ ܡܬܚܙܝܐ ܕܐܦ ܗܫܐ ܕܗܘܘ ܥܡ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡܬܩܝܡ : ⁵ܢܐܡܪ ܕܐܦ ܕܡܛܠX ܡܢܐ ܡ̣ܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܚܕ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܒܘܕܗ ܚܕ ܗ̣ܘ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) : ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܠܣܛܢܐ ܐܠܗܐ ܒܪܝܗܝ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܢܫܝܐ . ܘܕܬܪܝܢ̈ ܕܐܦ ܚܝܠܐ Xܕܕܟܝ̇X ܘܩ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) : ܐܝܟܢܐ X ܕܐܦ ܓܢܣܐ ܝܣܪܠܝܐ ܆
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) 3ܡܢܐ ܗ̣ܝ ܥܠܬܐ ܕܐܦ ܥܠ ܒܬܐ̈ ܘܥܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) : 5 ܐܝܟ ܕܐܦ ܥܠ ܡܘܫܐ ܘܥܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܟܠܡܕܡ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܐܡܕ̇
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) . ܐܝܟ XX ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܒܬܫܒܘܚ X
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܘܒܝܕ ܐܠܝܫܥ ܬܘܒ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܓܕ ܐܢܘܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܚܕ ܐܝܟ X ܕܐܦ ܗܪܟܐ ܐܡܪ ܪܩܚܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܕܟܣܝܬܐ̈ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܐܫܥܝܐ ܐܡܪ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̇ܘ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܒܚܪܒܐ ܕܡܫܪܝܬܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܪܟܒܗ̇ ܠܡܠܦܢܘܬܗ : ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܗܕܐ X
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܡ̣ܪ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܝܕܐ </page><page> ܕܝܡܝܢܐ ܡܬܚܙܝܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܕܐܬܠܝܐܝܠ Xܡܛܠ ܗܕܐ⁵ܡܦܣܐܢܐ ܕܐܦ ܙܛܡܐẌ ܣܐܡ ܐܢܬ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) : ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܦ XX ܠܐ ܥܠܩܬܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) . ܘܐܡܩܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܫܪܟܐ ܕܪܚܫܐ̈
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) . ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܐܦ ܠܚܟܡܬܐ ܚܘܝܗ̇ ܡܫܒܚܬܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) 25ܝܕܝܥܐ ܗ̣ܝ ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܬܢܢ ܗܠܝܢ ܥܠܘܗܝ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̇ܝ Xܐܝܟ ܡܕܡ ܕܐܦ ܠܥܠ ܡܢܗXܐܡ̇ܪ ܥܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗܕܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܚܡܫܐ ܣܦܪܐ̈ ܕܐܟܬܒ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܆ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܚܘܪ ܡ̣ܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) Xܘܒܢܝܐ̈ X </page><page> XX ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܨܒܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܕܓܡܪ ܠܗ̇ : ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܗ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܠܕܪXܢܐ ܕܒܪܘܬܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܟܡܐ ܒܝܫܐ : ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܘܐܝܩܪܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܗ̇ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܣܛܢܐ ܡ̣ܢ ܕܪXܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܕܝܢ ܕܡܓܠܝܝ : ܕܐܦ ܣܛܢܐ ܥܡ ܒܢܝ̈
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܢܕܪܟܗ . ܐܝܟܐ ܕܐܦ ³ܘܗܕܡܐ̈ ܡܥܠܝܐ̈ ܐܣܝܪܐẌ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) X 2ܐܝܟܢܐ X ܕܐܦ ܒܣܪܐ Xܕܐܡܪ ܐܝܬܝܗ̇
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡܢܗ 25ܒܟܠܗXܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܢܒܝܐ ܐܣܗܕ ܥܠܝܗܘܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܘܩܒܠܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܢܬ . 5ܒܚܘܣܢܗ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܘܕܐܪܒܥ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܥܡܡܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܬܡ̇ܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܢܡܘܣܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܡܪ ܇
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) : ܒܬܪܟܢ ܨܒܐ ܕܐܦ ܒܝܬܐ ܪܒܐ ܘܡܨܒܬܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܘܝܬܝܪ ܠܚܠܝܨܐ̈ ܘܟܐܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܕܒܪܘ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܡܫܝܚܐ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܕ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) <page> ܪܒܬܐ : ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܐ ܡܛܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܪܒܐ ⁰ܦܘܠܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܬܡܢ ܝܗܒ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܐܝܟܐX ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܬܠܡܕ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܇ 5 ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܩܕܝܡܝܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܩܕܝܡ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܬܓܡܘܪ . ܘܡܘܕܥXX ܕܐܦ ܠܐ ܡ̣ܢ ܫܡܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) Xܒܬܪ ܗܠܝܢ ⁶⁹ܡܚܘܐ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܐܣܬܠܝܘ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܕܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܢܓܪܓ ܠܡܬܕܡܝܘ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܫܘܐ ܗ̣ܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܐܙ̇ܠ ܘܥܡܝX
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܘܐܡܪܝܢX ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܨܒܐ ܕܢܬܛܪX
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܘܬܘܒ ܡܠܦ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܠܐ ܚܕܐ ܫܘܬܦܘܬܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܢܘܢ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܡܘܗܒܬܐ̈ ⁵ܪܘܚܥܝܬܐ̈ ܢܫܬܘܘܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܕܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܆ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܠܐ ܐܢܬܘܢ ܒܠܚܘܕ ܕܐܦ ܠܬܣܠܘܢܝܩܝܐ̈ ܚܕܐ ܙܒܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܡܛܪ ܢܡܘܣܐ ܇ ܕܐܦ ܠܘܬܗܘܢ ܐܬܘ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܓܠܝܐܝܬ ܡܨܐ ܕܢܦܣܘܩ ܕܐܦ ܠܐ 20ܥܠ ܩܢܘܢܐ̈
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܚܫܐ̈ ܕܥܕܘ ܥܠܘܗܝ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܘ̇ܠܐ ܠܗ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) 20 ܕܠܡܝܘܬܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܠܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) : ܐܝܟܢܐ XX ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܛܠ ܡܫܝܚܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡܛܠ ܡܪܚܡܘܬܗܘܢ : ܕܐܦ ܓܠܝܬܐ̈ ܘܝܕܥܬܐ̈ ܢܡܪܚܘܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) : ܘܠܐ ܐܫܬܐܠ ܕܐܦ ܩܘܕܫܐ ܢܩܪܝܗ̇ ܆
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܐ ܡܬܒܥܝܢܝܢ ⁶ ܕܐܦ ܒܫܘܪܝܐ ܘ̇ܠܐ ܗ̣ܘܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܫܬܕܪܬ : ܠܗܢܘܢ ܕܐܦ ܙܕܩ ܗ̣ܘܐ ܕܬܬܦܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܚܕܕܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ X²ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ⁹ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܡܚܘܐ ܕܐܦ ܒܐܢܫܘܬܗ ܣܓܝ ܡܥܠܝ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡܡܠܠ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܕܐ ܩܕܝܡܐ ܠܗܠܝܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܓܡܝܪܐܝܬX ܦܩ̇ܕ : ܕܐܦ ܠܐ ܚܕܐX ܡ̣ܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܢܗܘܐ ܢܗܦܟ ܐܢܫ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܝ̇ܕܥ :