simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܥܝܢܐ̇̈ ² ܓܫܝܡܬܐ̈ ܢܚܙܘܢ ܐܢܘܢ ܠܟܢܫܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܆ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ²⁰ܕܢܥܒܕ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܓܡܝܪܐ̈ ܒܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗܫܐ ܕܗܘܘ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ : ܣܛܢܐ ܘܡܫܪܝܬܗ ܢܦܠܘ ܘܠܐX ܕܐܦ ܗܢܐ : ܘܢܬܢܟܪܘܢ ܡܢ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܗܕܐ ܕܗܐ ܡܬܚܙܝܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܕܡܛܠX ܡܢܐ ܡ̣ܢ ܢܦܫܐ ܘܡܢ ܦܓܪܐ : ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ X ܐܬܬܩܢ ܕܐܦ ܥܦܝܦܐ ܐܬܬܩܢ ܡܢ ܐܠܗܐ : ܘܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ ܡܬܩܝܡ : ⁵ܢܐܡܪ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܥܒܘܕܗ ܚܕ ܗ̣ܘ . ܐܦܢ̈ ܓܝܪ ܓܕܫܘܐܝܬ ܗܘܘ ܐܠܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ : ܕܐܦ XX ܒܗܠܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ : ܕܟܠ ܡܕܡ ܗ̣ܘܐ ܒܒܪܢܫܐ ܚܕ : ܡܛܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܣܛܢܐ ܐܠܗܐ ܒܪܝܗܝ ܘܚܠܝܡܐ ܘܕܠܐ ܡܘܡܐ ܘܫܦܝܪܐ 0 ܘܛܒܐ X ܕܐܦ ܬܪܝܢ̈ : ܣܛܢܐ ܡܛܥܝܐ ܡ̣ܢ ܐܝܡܟܐ ܫܘ̣ܚ ܘܐܬܚܙܝ : ܘܐܢ ܗ̣ܘ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܚܝܠܐ Xܕܕܟܝ̇X ܘܩ . Xܫܝ̇X ܗ̣ . . ܘܫܘܝ̇X X </page><page> ܕܟܝܢܐ ܒܗ̇ܘ ܕܐܦ : ܚܕܐ ܐܝܟ ܕܢܪܕܐ ܘܢܫܬܪܬܚ ܓܢܣܐ ܐܢܫܝܐ . ܘܕܬܪܝܢ̈
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܓܢܣܐ ܝܣܪܠܝܐ ܆ ܟܕ ܡܢ ܐܡܗܬܐ̈ ܘܡܢ ܚܐܪܬܐ̈ ܡܬܝܒܠ : ܫܘܝܢ ܕܐܦ ܕܗܝܡܢܘ ܒܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܐܚܝܢܘܬܗܘܢ ܕܠܘܬ ܐܒܪܗܡ : ܐܝܟܢܐ X
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܥܠ ܒܬܐ̈ ܘܥܠ ܡܐܢܐ̈ ܕܥܡܪܐ ܘܕܟܬܢܐ ܡܬܚܙܝܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܕܒܪ ܠܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ . 168 ) . 25 . XX 3ܡܢܐ ܗ̣ܝ ܥܠܬܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܥܠ ܡܘܫܐ ܘܥܠ ܐܗܪܘܢ ܩܡ ܥܡܐ ܠܡܪܓܡ ܐܢܘܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܗܢܘܬܐ ܕܐܦ ܕܠܘܝ : ܘܢܬܠܘܢܗ̇ ܠܫܒXܐܚܪܢܐ ܐܝܟ ܪܓܬܗܘܢ : 5 ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܐܡܕ̇ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܟܐ ܗ̣ܘ ܠܟܘܢX ܠܡܐܟܠ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܗܐ ܕܟܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠܡܕܡ . ܘܒܕܟܝܘܬܐ ܕܟܝ ܟܠܡܕܡ : ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܝ ܒܬܫܒܘܚ X ܐܡܪܬ 25ܕܩܡܬ ܠܡ ܐܡܐ ܒܝܣܪܝܠ . ܠܐܬܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢܗܘܢ ܕܬܗܘܐ X⁹ܡܕܒܪܐ ܘܕܝܢܐ ܠܗܘܢ ܐܢܢܬܐ . ܐܝܟ XX
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܢܓܕ ܐܢܘܢ ܒܟܦܢܐ ܘܒܡܚܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܡܢ ܕܐܦ ܘܕܝܠܗ ܕܒܥܠܐ ܥܛܝܗܝ ܠܫܡܗ ܡܢ ܝܣܪܝܠ : ܘܒܝܕ ܐܠܝܫܥ ܬܘܒ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗܪܟܐ ܐܡܪ ܪܩܚܢܐ ܕܐܢܐ ܡܫܕܠ ܐܢܐ ܠܗ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܢ ܢܬܦܣܣ ܠܝ ܕܐܦ . ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ XX ܕܠܘܬ ܚܕ ܐܝܟ X
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܛܘܒܢܐ ܐܫܥܝܐ ܐܡܪ : ܕܡܪܝ ܡܢܘ ܗܝܡܢ ܠܫܥܢ : ܕܢܐܡܪ ܕܐܦ X ܫܡܥܐ </page><page> ܡܕܡ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ̇ ܠܝܕܥܬܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ : ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܐ ܒܚܪܒܐ ܕܡܫܪܝܬܐ ܕܐܬܘܪܝܐ̈ ܪܘܫܡܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܡܦܪܫ ܕܐܦ ܠܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܘܡܠܐܟܐ̈ ܣܢܝܩܝܢX ܗܘܘ ܥܠ ܪܘܫܡܐ ܗ̇ܘ : ܡܛܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܝ ܗܕܐ X 5ܚܕܬܐ ܗ̣ܝ ܠܟܬܒܐ̈ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܕܐܦ : ܠܘ ܒܠܚܘܕ X ܗ̇ܝ ܕܒܡܘܫܚܬܐ̈ ܪܟܒܗ̇ ܠܡܠܦܢܘܬܗ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܝܕܐ </page><page> ܕܝܡܝܢܐ ܡܬܚܙܝܐ ܕܚܝܠܬܢܝܐ ܘܡܘܫX ܥܠ ܐܝܕܐ ܕܣܡܠܐ ܕܐܦ ܡܬܩܪܝܐ ܥܠ ܚܣܝܢܘܬܗ ܕܡܫܒܐ ܗܢܐ ܕܓܪܒܝܐ ܐܡ̣ܪ : ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܙܛܡܐẌ ܣܐܡ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܒܡܠܦܢܘܬܟ X ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܗܢܐ ܕܐܦ : ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܘܕܥܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܠܝܐܝܠ Xܡܛܠ ܗܕܐ⁵ܡܦܣܐܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) XX ܠܐ ܥܠܩܬܐ ܡܐ ܕܐܚܕܬ ܒܓܘܫܡܐ ܡܪܦܝܐ ܠܗ : ܐX ܐܢ ܐܨܛܪܝܬ ܕܐܦ ܟܡܐ ܢܟܢܫ ܘܢܚܡܘܠ ܠܐ ܣܒܠܐ ܐܘ ܡܬܡܠܝܐ ܢܦܫܗ : ܐܝܟ ܗ̇ܝ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡ̣ܢ ܫܪܟܐ ܕܪܚܫܐ̈ ܒܨܝܪܐ : ܐܝܟ ܕܒܝܕܥܬܐ ܕܝܢ ܕܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܕܐܦ ܕܒܦܘܩܕܢܐ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܡܫܩܠܝܢ ܘܫܪܝܢ . ܘܐܡܩܬܐ ܗ̇ܝ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܚܟܡܬܐ ܚܘܝܗ̇ ܡܫܒܚܬܐ : ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܨܝܪܐ̈ ܕܐܦ ܕܥܠܝܗܘܢ : ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐ ܕܚܝܘܬܐ̈ . ܐܝܟ ܡܕܡ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܬܢܢ ܗܠܝܢ ܥܠܘܗܝ ܡܫܬܥܐ : ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܝܘܠܦܢܐ ܠܟܠܢܫ ܕܐܦ ܆ ܝܝ ܒܪܝ ܝܝ ܒܪ ܟܪܣܝ ܆ ܘܝܝ ܒܪ ܢܕܪܝ̈ . 25ܝܕܝܥܐ ܗ̣ܝ ܗܟܝܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܥܠ ܡܢܗXܐܡ̇ܪ ܥܠ ܪܒܘܬܐ ܕܝܕܥܬܗ ܢܣܒ ܠܗ̇ : ܕܡܨܐ ܗ̣ܘܐ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗܝܢ : ܕܐܝܬܝ </page><page> ܡܠܟܐ ܘܢܒܝܐ . ܟܕ ܗ̇ܝ Xܐܝܟ ܡܕܡ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܚܡܫܐ ܣܦܪܐ̈ ܕܐܟܬܒ ܫܘܕܥ ܗܠܝܢ . ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܪܫܝܡ ܥܠ ܕܐܦ ܒܪܫ ܟܬܒܗ ܫܡܗ : ܘܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܦܩܕ ܠܡܥܒܕ ܗܕܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܢܚܘܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܘܠܕܗ ܕܦܠܓ : ܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥ 0 ܕܐܦ ܙܒܢܐ ܥܘܨ ܒܘܟܪܗ ܕܢܚܘܪ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܆
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܨܒܐ ܗ̣ܘܐ ܕܢܐܪܬ X ܒܘܪܟܬܐ ܘܐܣܬܠܝ : ܐܬܪܐ ܕܐܦ ܙܒܢ ܒܘܟܪܘܬܗ . ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܓܝܪ Xܘܒܢܝܐ̈ X </page><page> XX
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ ܡܥܠܝܐ ܠܗ ܆ ܘܠܐܝܩܪܐ ܘܠܫܡܐ ܕܡܥܠܝ ܕܐܦ ܕܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܗܟܢܐ ܡܝܬܪܐ ܠܐܝܢܐ ܕܓܡܪ ܠܗ̇ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܡܠܐܟܐ̈ ܠܕܪXܢܐ ܕܒܪܘܬܐ ܐܫܘܝܬ . ܘܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ ܕܐܦ ܡܥܠܝܐ ܠܗ ܆ ܘܠܐܝܩܪܐ ܘܠܫܡܐ ܕܡܥܠܝ ܡܣܩܐ ܠܗ : ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܘܐܝܩܪܐ X0 </page><page> ܘܫܡܐ ܕܟܝܢܐ ܆ ܡܚܬܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܩܢܐ ܕܐܦ ܠܕܪXܢܐ ܕܒܪܘܬܐ ܐܫܘܝܬ . ܘܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ ܟܡܐ ܒܝܫܐ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܣܛܢܐ ܡ̣ܢ ܕܪXܢܐ ܘܫܡܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܐܚܬܬ ܠܘܬ ܫܝܛܘܬܐ ܕܐܦ X0 </page><page> ܘܫܡܐ ܕܟܝܢܐ ܆ ܡܚܬܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܩܢܐ ܠܗ̇ : ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܣܛܢܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܠܘܗܝܡ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܠܐܟܐܐܬܐ̈ ܘܩܡ ܩܕܡ ܕܐܦ ܕܡܢ ܐܠܗܐ : ܘܡܦܘܠܬܗ ܕܡ̣ܢ 5ܪܒܘܬܗ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܓܠܝܝ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ³ܘܗܕܡܐ̈ ܡܥܠܝܐ̈ ܐܣܝܪܐẌ ܚܝܘܬܐ : ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܡܬܦܠܛ ܕܐܦ ܝܬܐ ܟܠܡܕܡ ܡܣܝܒܪ ܡܣܬ ܕܚܫܐ ܡܘܒܕܢܐ ܠܐ ܢܕܪܟܗ . ܐܝܟܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܣܪܐ Xܕܐܡܪ ܐܝܬܝܗ̇ ²²ܘܐܦ ܡܐܟܠ ܐܟܠܐ </page><page> ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܦ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܝܘܬܐ X⁰ܗ̇ܝ ܚܕܐ ܚܝܘܬܐ X 2ܐܝܟܢܐ X
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܢܒܝܐ ܐܣܗܕ ܥܠܝܗܘܢ ܕܡܨܝܢ ܒܚܝܠܐ ܘܥܒܕܝܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܕܐܦ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܚܝܠܬܢܝܢ ܡܢܗ 25ܒܟܠܗXܢ ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܢܬ . 5ܒܚܘܣܢܗ ܘܒܓܝܕܐ̈ ܕܓܢܒܪܘܬܗ : ܡ̇ܢ ܓܠܝ ܐܦܝ̈ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܕܐܬܒ̇ܥ ܘܐܟܣ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܡܪܚܝܢ ܠܘܩܒܠܝ ܐܝܟ ܡܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܥܡܡܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܬܡ̇ܢ ܝܠܦܘ ܗ̣ܘܘ ܥܠ ܓܠܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܒܝܕ 25 ܕܐܦ ܕܬܡܢ ܐܬܬܨܝܪܘ ܐܪܙܘܗܝ̈ ܘܦܠܐܬܗ̈ . ܘܕܐܪܒܥ ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܐܡܪ ܇ ܕܡܛܠ ܡܠܐ̈ ܕܣܦܘܬܟ̈ : ܐܢܐ ܢܛܪܬ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܐܦ ܕܟܠ ܡܕܡ ܢܣܒܘܠ ܘܢܣܝܒܪX ܥܠ ܐܦܝ̈ ܢܡܘܣܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܝܬܐ ܪܒܐ ܘܡܨܒܬܐ ܢܒܢܐ ܘܢܬܩܢ ܠܗ . ܐܬܪܥܝ ܓܝܪ ܕܫܟܝܪܐ ܕܐܦ ܬܬܣܝܡ ܟܕ ܐܦ ܠܡܣܩܬܗ̇ ܛܒ ܬܡܝܗܐܝܬ ܥܒܕܗ̇ : ܒܬܪܟܢ ܨܒܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢ ܠܐ ܒܨܝܪ ܡ̣ܢ ܕܒܚܝܗܘܢ̈ ܆ ܚܝܠܐ ܕܐܦ ܪܒܐ ܘܡܩܠܐ XX ܩܕܡ ܐܠܗܐ X0ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܕܒܪܘ ܠܢܫܝܗܘܢ̈ ܥܕܡܐ ܠܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܠܐ ܕܐܦ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܝܕܐ ܗܢܐ ܠܩܕܡܝܐ̈ : ܘܝܬܝܪ ܠܚܠܝܨܐ̈ ܘܟܐܢܐ̈
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܚܕ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܕܠܗ ܐܬܢܩܦܬ : ܘܚܕܐ X2 ܫܠܝܚܘܬܐ . ܘܫܪܝ ܕܐܦ ܕܥܒܪܝܐ̈ : ܕܢܚܘܐ ܕܚܕܐX ܥܕܬܐ ܕܡܗܝܡܢܝ̈ ܒܡܫܝܚܐ : ܡܛܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܐ ܡܛܠ ܡܪܗ ܬܡܢ ܢܣ̣ܒ ܆ ܟܕ ܠܘܐ ܗ̣ܘܐ ܪܒܐ ܕܐܦ ܕܗ̣ܝ ܐܢܛܝܟܝܐ⁹ܒܪܗܘܡܐ XXܕܐܢܛܝܟܝܐX </page><page> ܪܒܬܐ : ܐܝܟܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܬܡܢ ܝܗܒ ܪܫܗ ܠܣܝܦܐ ܚܠܦ ܡܫܝܚܐ . ܘܗ̣ܘܐ ܫܝܢܐ ܕܐܦ ܡܛܠ ܡܪܗ ܬܡܢ ܢܣ̣ܒ ܆ ܟܕ ܠܘܐ ܗ̣ܘܐ ܪܒܐ ⁰ܦܘܠܘܣ ܗ̇ܘ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܬܠܡܕ ܠܓܙܝܪܐ̈ ܘܠܥܒܪܝܐẌ X ܐܦ ܐܓܪܬܐ ܕܐܦ ܚܠܦ ܡܫܝܚܐ . ܘܗ̣ܘܐ ܫܝܢܐ ܒܥܕܬܐ̈ ܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܐܝܟܐX
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܩܕܝܡܝܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܩܕܝܡ Xܐܦ ܗ̣ܘXX ܢܡܘܣܐ ܟܝܢܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܟܠܗܘܢ : ܡܫܪܐ ܩܕܡܝܬ ⁹ܒܡܟܣܢܘܬܐ ܕܚܢܦܐ̈ ܇ 5 ܗܢܘܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܐ ܡ̣ܢ ܫܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ 0ܝܬܪܝܢXX ܡܕܡ : ܘܐܡܪ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܕܐܦ ܘܐܡܪ ܆ ܓܙܘܪܬܐ ܠܡ ܡܗܢܝܐ ܐܢ ܢܡܘܣܐ ܬܓܡܘܪ . ܘܡܘܕܥXX
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܐܣܬܠܝܘ ܡܛܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ : ܘܠܐ ܐܬ̣ܐ ܥܕܝܠܐ ܕܐܦ : ܚܣ ܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܝܣܪܝܠ ܐܢܐ . Xܒܬܪ ܗܠܝܢ ⁶⁹ܡܚܘܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܗܘܢ ܢܓܪܓ ܠܡܬܕܡܝܘ ܒܗܘܢ ܇ ܘܟܢ ܫܐܠ ܫܠܡܐ X ܐܢܫ X X ܐܢܫ ܕܐܦ ܠܡ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܐܫܡܫ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܘܣܐܡ ܕܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܐܢܐ ܐܙ̇ܠ ܘܥܡܝX ܢܐܙܠܘܢ . ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܡܘܕܥ : ܕܕܫܥܬܐ ܕܐܦ ܕܢܘܒܠܘܢ ܛܝܒܘܬܟܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܫܘܐ ܗ̣ܘ ܣܘܥܪܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܨܒܐ ܕܢܬܛܪX 5 X XX 8ܢܡܘܣܐ . ܠܝܬ ܗ̣ܘܐ X ܡܕܡ ܕܗܟܢܐ ܕܐܦ ܗܘ̣ܘ ܇ ܘܕܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܡܠܦܝܢ Xܗܘ̣ܘ : ܘܐܡܪܝܢX ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܐ ܚܕܐ ܫܘܬܦܘܬܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܡ ܦܬܟܪܐ̈ . ܡܡܠܠ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܕܐܦ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܬܘܒ ܡܫܬܥܐ 5ܥܠ ܐܘܠܨܢܘܗܝ̈ ܘܬܘܒ ܡܠܦ ܠܗܘܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܡܘܗܒܬܐ̈ ⁵ܪܘܚܥܝܬܐ̈ ܢܫܬܘܘܢ ܕܢܩܒܠܘ ܐܝܟ ܢ ܫܪܟܐ ܕܐܦ : 20ܘܡܬܠܡܕ X ܗ̣ܘܐ ܐܢܘܢ ܘܩܪܒ ܐܢܘܢ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܫܠܝܚܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܡܫܝܚܐ ܐܬܦܪܫܘ ܠܥܒܕܐ ܕܫܠܝܚܘܬܐ ܕܐܦ ܪܓܙܝܢ̈ ܆ ܐܢ ܠܐ ܢܬܢܛܪ ܢܡܘܣܐ . ܘܡܘܣܦܝܢ ܕܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܆
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܬܣܠܘܢܝܩܝܐ̈ ܚܕܐ ܙܒܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܚܫܚܬܝ ܫܕܪܬܘܢ ܠܝ . ܕܐܦ ܥܪܬܐܐܫܬܘܬܦ̈ ܠܝ ܒܡܣܒܐ ⁹ܘܡܬܠܐ . ܐܠܐ ܐܢܬܘܢ ܒܠܚܘܕ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܘܬܗܘܢ ܐܬܘ : ܘܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܨܒܘ ܠܡܠܦܘ : ܘܡܙܗܪ ܠܗܘܢ 10 ܕܐܦ ܗ̣ܘܘ ܕܢܦܝܣܘܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܗܝܡܢܘ ܠܡܛܪ ܢܡܘܣܐ ܇
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܐ 20ܥܠ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܒܙܒܢ ܙܒܢ ܐܬܬܣܝܡܘ ܡ̣ܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܕܐܦ ܐܢܫ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܗܕܐ ܩܕܡܝܬܐ ܓܠܝܐܝܬ ܡܨܐ ܕܢܦܣܘܩ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܘ̇ܠܐ ܠܗ ܕܢܣܝܒܪ ܚܫܐ̈ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܡܥܗܕ ܠܗ ܕܐܦ ܘܐܝܟ ܕܢܚܦܛܝܘܗܝ ܕܢܬܕܡܐ ܒܗ : X0ܬܢܐ ܚܫܐ̈ ܕܥܕܘ ܥܠܘܗܝ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܠܐ ܦܣܩ ܣܒܪܐ ܥܠ ܐܢܣܝܡܘܣ XX ܥܒܕܐ ܇ ܐܠܐ ܕܐܦ ܛܥܢܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܡܣܟܝܢܢ ܠܫܘܚܠܦܗ 20 ܕܠܡܝܘܬܘܬܐ ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܢܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܡ̣ܢ ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܐܦ ܒܬܟܝܒܘܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܠܘܬ ܘ̇ܠܝܬܐ ܐܦܢܝܗ : ܐܝܟܢܐ XX
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܓܠܝܬܐ̈ ܘܝܕܥܬܐ̈ ܢܡܪܚܘܢ ܘܢܣܥܘܢ ܠܡܕܓܠܘ ܇ ܣܥܘ ܕܐܦ ܥܒܪܝܐ̈ . ܐܢܫܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܦܫܝܩ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܡܪܚܡܘܬܗܘܢ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܩܘܕܫܐ ܢܩܪܝܗ̇ ܆ ܐܦ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܢ XX ܙܕܝܩܐ̈ ܕܐܦ 15 ܦܘܩܕ̈ ܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܘܒܝܬ ܩܘܕܫܐ ܥܠܡܢܝܐ : ܘܠܐ ܐܫܬܐܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܫܘܪܝܐ ܘ̇ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܕܢܕܡܐ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܒܫܘܠܡܐ ܨܒ̣ܐ ܕܐܦ ܕܡܕܡܝܘ ܕܡܝ ܒܗܕܐ ܦܘܠܘܣ XX : ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܬܒܥܝܢܝܢ ⁶
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܙܕܩ ܗ̣ܘܐ ܕܬܬܦܢܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܠܘܣ ܐܬܟܬܒܬ . ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܫܬܕܪܬ ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܇ ܐܠܐ ܠܘܬ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܫܬܕܪܬ : ܠܗܢܘܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) X²ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ : ܟܠ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܙ̇ܠ ܠܐܬܪܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܠܓܐ ܕܦܠܓܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܐܢܫܘܬܗ ܣܓܝ ܡܥܠܝ ܡ̣ܢ ܡܘܫܐ ܡܛܠ ܕܟܝܝܐ X ܕܥܡܪ ܒܗ . ܕܐܦ ܡܚܝܕܐܝܬ ܐܝܟ ܕܥܠ ܚܕ ܐܡܪܗ̇ . ⁹ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܡܚܘܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗܕܐ ܩܕܝܡܐ ܠܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ . ܠܡܥܡܪ ܕܝܢ ܒܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ ܕܐܦ ܫܪܪܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ . ܘܠܘܩܕܡ ܥܠ ܢܝܚܬܐ ܡܡܠܠ : ܡܛܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܐ ܚܕܐX ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܢܥܒܪܘܢ : ܕܐܦ ܕܡܘܠܟܢܐ ܠܐ ܡܨܝܢ̈ ܗ̣ܘܘ : ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܓܡܝܪܐܝܬX ܦܩ̇ܕ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡܫܝܚܐ ܝ̇ܕܥ : ܕܐܟܙܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܟܕ ܡ̣ܢ ܟܝܢܗ ܗ̣ܘ ܕܐܕܡ : ܕܐܦ ܐܬܥܣܪ ܟܕ ܒܐܒܪܗܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܢܗܘܐ ܢܗܦܟ ܐܢܫ