simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܣܛܢܐ ܐܠܗܐ ܒܪܝܗܝ ܘܚܠܝܡܐ ܘܕܠܐ ܡܘܡܐ ܘܫܦܝܪܐ 0 ܘܛܒܐ X ܕܐܦ ܬܪܝܢ̈ : ܣܛܢܐ ܡܛܥܝܐ ܡ̣ܢ ܐܝܡܟܐ ܫܘ̣ܚ ܘܐܬܚܙܝ : ܘܐܢ ܗ̣ܘ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܡܘܗܒܬܐ̈ ⁵ܪܘܚܥܝܬܐ̈ ܢܫܬܘܘܢ ܕܢܩܒܠܘ ܐܝܟ ܢ ܫܪܟܐ ܕܐܦ : 20ܘܡܬܠܡܕ X ܗ̣ܘܐ ܐܢܘܢ ܘܩܪܒ ܐܢܘܢ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܢܓܕ ܐܢܘܢ ܒܟܦܢܐ ܘܒܡܚܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܡܢ ܕܐܦ ܘܕܝܠܗ ܕܒܥܠܐ ܥܛܝܗܝ ܠܫܡܗ ܡܢ ܝܣܪܝܠ : ܘܒܝܕ ܐܠܝܫܥ ܬܘܒ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܝ ܗܕܐ X 5ܚܕܬܐ ܗ̣ܝ ܠܟܬܒܐ̈ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܕܐܦ : ܠܘ ܒܠܚܘܕ X ܗ̇ܝ ܕܒܡܘܫܚܬܐ̈ ܪܟܒܗ̇ ܠܡܠܦܢܘܬܗ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܢܚܘܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܘܠܕܗ ܕܦܠܓ : ܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥ 0 ܕܐܦ ܙܒܢܐ ܥܘܨ ܒܘܟܪܗ ܕܢܚܘܪ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܆
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܥܡܡܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܬܡ̇ܢ ܝܠܦܘ ܗ̣ܘܘ ܥܠ ܓܠܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܒܝܕ 25 ܕܐܦ ܕܬܡܢ ܐܬܬܨܝܪܘ ܐܪܙܘܗܝ̈ ܘܦܠܐܬܗ̈ . ܘܕܐܪܒܥ ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܙܛܡܐẌ ܣܐܡ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܒܡܠܦܢܘܬܟ X ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܗܢܐ ܕܐܦ : ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܘܕܥܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܠܝܐܝܠ Xܡܛܠ ܗܕܐ⁵ܡܦܣܐܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܐܡܪ ܇ ܕܡܛܠ ܡܠܐ̈ ܕܣܦܘܬܟ̈ : ܐܢܐ ܢܛܪܬ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܐܦ ܕܟܠ ܡܕܡ ܢܣܒܘܠ ܘܢܣܝܒܪX ܥܠ ܐܦܝ̈ ܢܡܘܣܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ ܡܥܠܝܐ ܠܗ ܆ ܘܠܐܝܩܪܐ ܘܠܫܡܐ ܕܡܥܠܝ ܕܐܦ ܕܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܗܟܢܐ ܡܝܬܪܐ ܠܐܝܢܐ ܕܓܡܪ ܠܗ̇ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܐ ܚܕܐ ܫܘܬܦܘܬܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܡ ܦܬܟܪܐ̈ . ܡܡܠܠ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܕܐܦ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܬܘܒ ܡܫܬܥܐ 5ܥܠ ܐܘܠܨܢܘܗܝ̈ ܘܬܘܒ ܡܠܦ ܠܗܘܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡܫܝܚܐ ܝ̇ܕܥ : ܕܐܟܙܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܟܕ ܡ̣ܢ ܟܝܢܗ ܗ̣ܘ ܕܐܕܡ : ܕܐܦ ܐܬܥܣܪ ܟܕ ܒܐܒܪܗܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܢܗܘܐ ܢܗܦܟ ܐܢܫ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܕܒܪܘ ܠܢܫܝܗܘܢ̈ ܥܕܡܐ ܠܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܠܐ ܕܐܦ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܝܕܐ ܗܢܐ ܠܩܕܡܝܐ̈ : ܘܝܬܝܪ ܠܚܠܝܨܐ̈ ܘܟܐܢܐ̈
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡ̣ܢ ܫܪܟܐ ܕܪܚܫܐ̈ ܒܨܝܪܐ : ܐܝܟ ܕܒܝܕܥܬܐ ܕܝܢ ܕܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܕܐܦ ܕܒܦܘܩܕܢܐ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܡܫܩܠܝܢ ܘܫܪܝܢ . ܘܐܡܩܬܐ ܗ̇ܝ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܕܡܛܠX ܡܢܐ ܡ̣ܢ ܢܦܫܐ ܘܡܢ ܦܓܪܐ : ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ X ܐܬܬܩܢ ܕܐܦ ܥܦܝܦܐ ܐܬܬܩܢ ܡܢ ܐܠܗܐ : ܘܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ ܡܬܩܝܡ : ⁵ܢܐܡܪ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܗܘܢ ܢܓܪܓ ܠܡܬܕܡܝܘ ܒܗܘܢ ܇ ܘܟܢ ܫܐܠ ܫܠܡܐ X ܐܢܫ X X ܐܢܫ ܕܐܦ ܠܡ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܐܫܡܫ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܘܣܐܡ ܕܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܘ̇ܠܐ ܠܗ ܕܢܣܝܒܪ ܚܫܐ̈ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܡܥܗܕ ܠܗ ܕܐܦ ܘܐܝܟ ܕܢܚܦܛܝܘܗܝ ܕܢܬܕܡܐ ܒܗ : X0ܬܢܐ ܚܫܐ̈ ܕܥܕܘ ܥܠܘܗܝ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܓܠܝܬܐ̈ ܘܝܕܥܬܐ̈ ܢܡܪܚܘܢ ܘܢܣܥܘܢ ܠܡܕܓܠܘ ܇ ܣܥܘ ܕܐܦ ܥܒܪܝܐ̈ . ܐܢܫܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܦܫܝܩ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܡܪܚܡܘܬܗܘܢ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) XX ܠܐ ܥܠܩܬܐ ܡܐ ܕܐܚܕܬ ܒܓܘܫܡܐ ܡܪܦܝܐ ܠܗ : ܐX ܐܢ ܐܨܛܪܝܬ ܕܐܦ ܟܡܐ ܢܟܢܫ ܘܢܚܡܘܠ ܠܐ ܣܒܠܐ ܐܘ ܡܬܡܠܝܐ ܢܦܫܗ : ܐܝܟ ܗ̇ܝ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܣܪܐ Xܕܐܡܪ ܐܝܬܝܗ̇ ²²ܘܐܦ ܡܐܟܠ ܐܟܠܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܦ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܝܘܬܐ X⁰ܗ̇ܝ ܚܕܐ ܚܝܘܬܐ X 2ܐܝܟܢܐ X
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܚܕ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܕܠܗ ܐܬܢܩܦܬ : ܘܚܕܐ X2 ܫܠܝܚܘܬܐ . ܘܫܪܝ ܕܐܦ ܕܥܒܪܝܐ̈ : ܕܢܚܘܐ ܕܚܕܐX ܥܕܬܐ ܕܡܗܝܡܢܝ̈ ܒܡܫܝܚܐ : ܡܛܠ