simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܚܝܠܐ Xܕܕܟܝ̇X ܘܩ . Xܫܝ̇X ܗ̣ . . ܘܫܘܝ̇X X ܕܟܝܢܐ ܒܗ̇ܘ ܕܐܦ : ܚܕܐ ܐܝܟ ܕܢܪܕܐ ܘܢܫܬܪܬܚ ܓܢܣܐ ܐܢܫܝܐ . ܘܕܬܪܝܢ̈
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܬܢܢ ܗܠܝܢ ܥܠܘܗܝ ܡܫܬܥܐ : ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܝܘܠܦܢܐ ܠܟܠܢܫ ܕܐܦ ܆ ܝܝ ܒܪܝ ܝܝ ܒܪ ܟܪܣܝ ܆ ܘܝܝ ܒܪ ܢܕܪܝ̈ . 25ܝܕܝܥܐ ܗ̣ܝ ܗܟܝܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܠܐ ܦܣܩ ܣܒܪܐ ܥܠ ܐܢܣܝܡܘܣ XX ܥܒܕܐ ܇ ܐܠܐ ܕܐܦ ܛܥܢܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܡܣܟܝܢܢ ܠܫܘܚܠܦܗ 20 ܕܠܡܝܘܬܘܬܐ ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗܪܟܐ ܐܡܪ ܪܩܚܢܐ ܕܐܢܐ ܡܫܕܠ ܐܢܐ ܠܗ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܢ ܢܬܦܣܣ ܠܝ ܕܐܦ . ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ XX ܕܠܘܬ ܚܕ ܐܝܟ X
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܐ ܒܚܪܒܐ ܕܡܫܪܝܬܐ ܕܐܬܘܪܝܐ̈ ܪܘܫܡܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܡܦܪܫ ܕܐܦ ܠܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܘܡܠܐܟܐ̈ ܣܢܝܩܝܢX ܗܘܘ ܥܠ ܪܘܫܡܐ ܗ̇ܘ : ܡܛܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܗ̣ܘ ܬܡܢ ܝܗܒ ܪܫܗ ܠܣܝܦܐ ܚܠܦ ܡܫܝܚܐ . ܘܗ̣ܘܐ ܫܝܢܐ ܕܐܦ ܡܛܠ ܡܪܗ ܬܡܢ ܢܣ̣ܒ ܆ ܟܕ ܠܘܐ ܗ̣ܘܐ ܪܒܐ ⁰ܦܘܠܘܣ ܗ̇ܘ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܡܠܐܟܐ̈ ܠܕܪXܢܐ ܕܒܪܘܬܐ ܐܫܘܝܬ . ܘܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ ܕܐܦ ܡܥܠܝܐ ܠܗ ܆ ܘܠܐܝܩܪܐ ܘܠܫܡܐ ܕܡܥܠܝ ܡܣܩܐ ܠܗ : ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܙܕܩ ܗ̣ܘܐ ܕܬܬܦܢܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܠܘܣ ܐܬܟܬܒܬ . ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܫܬܕܪܬ ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܇ ܐܠܐ ܠܘܬ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܫܬܕܪܬ : ܠܗܢܘܢ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) X²ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ : ܟܠ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܙ̇ܠ ܠܐܬܪܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܠܓܐ ܕܦܠܓܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܢܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܡ̣ܢ ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܐܦ ܒܬܟܝܒܘܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܠܘܬ ܘ̇ܠܝܬܐ ܐܦܢܝܗ : ܐܝܟܢܐ XX
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܣܛܢܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܠܘܗܝܡ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܠܐܟܐܐܬܐ̈ ܘܩܡ ܩܕܡ ܕܐܦ ܕܡܢ ܐܠܗܐ : ܘܡܦܘܠܬܗ ܕܡ̣ܢ 5ܪܒܘܬܗ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܓܠܝܝ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢ ܠܐ ܒܨܝܪ ܡ̣ܢ ܕܒܚܝܗܘܢ̈ ܆ ܚܝܠܐ ܕܐܦ ܪܒܐ ܘܡܩܠܐ XX ܩܕܡ ܐܠܗܐ X0ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܛܘܒܢܐ ܐܫܥܝܐ ܐܡܪ : ܕܡܪܝ ܡܢܘ ܗܝܡܢ ܠܫܥܢ : ܕܢܐܡܪ ܕܐܦ X ܫܡܥܐ ܡܕܡ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ̇ ܠܝܕܥܬܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ : ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܝܬܐ ܪܒܐ ܘܡܨܒܬܐ ܢܒܢܐ ܘܢܬܩܢ ܠܗ . ܐܬܪܥܝ ܓܝܪ ܕܫܟܝܪܐ ܕܐܦ ܬܬܣܝܡ ܟܕ ܐܦ ܠܡܣܩܬܗ̇ ܛܒ ܬܡܝܗܐܝܬ ܥܒܕܗ̇ : ܒܬܪܟܢ ܨܒܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܥܒܘܕܗ ܚܕ ܗ̣ܘ . ܐܦܢ̈ ܓܝܪ ܓܕܫܘܐܝܬ ܗܘܘ ܐܠܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ : ܕܐܦ XX ܒܗܠܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ : ܕܟܠ ܡܕܡ ܗ̣ܘܐ ܒܒܪܢܫܐ ܚܕ : ܡܛܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܘܬܗܘܢ ܐܬܘ : ܘܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܨܒܘ ܠܡܠܦܘ : ܘܡܙܗܪ ܠܗܘܢ 10 ܕܐܦ ܗ̣ܘܘ ܕܢܦܝܣܘܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܗܝܡܢܘ ܠܡܛܪ ܢܡܘܣܐ ܇
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܐ 20ܥܠ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܒܙܒܢ ܙܒܢ ܐܬܬܣܝܡܘ ܡ̣ܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܕܐܦ ܐܢܫ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܗܕܐ ܩܕܡܝܬܐ ܓܠܝܐܝܬ ܡܨܐ ܕܢܦܣܘܩ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܐܢܫܘܬܗ ܣܓܝ ܡܥܠܝ ܡ̣ܢ ܡܘܫܐ ܡܛܠ ܕܟܝܝܐ X ܕܥܡܪ ܒܗ . ܕܐܦ ܡܚܝܕܐܝܬ ܐܝܟ ܕܥܠ ܚܕ ܐܡܪܗ̇ . ⁹ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܡܚܘܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܐܡܕ̇ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܟܐ ܗ̣ܘ ܠܟܘܢX ܠܡܐܟܠ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܗܐ ܕܟܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠܡܕܡ . ܘܒܕܟܝܘܬܐ ܕܟܝ ܟܠܡܕܡ : ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܥܠ ܡܢܗXܐܡ̇ܪ ܥܠ ܪܒܘܬܐ ܕܝܕܥܬܗ ܢܣܒ ܠܗ̇ : ܕܡܨܐ ܗ̣ܘܐ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗܝܢ : ܕܐܝܬܝ ܡܠܟܐ ܘܢܒܝܐ . ܟܕ ܗ̇ܝ Xܐܝܟ ܡܕܡ