simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܢܦܩܘܢ ܠܒܝܬ ܥܡܐ̈ ܘܢܬܕܡܘܢ ܠܗܘܢ̣ ܂ ܘܠܬܚܘܝܬܐ ܕܝܘܒܠܐ ܕܐܦ ܕܒܐܝܠܝܢ ܢܦܠܘ ܝܣܪܠܝܐ̈ ܡܢ ܂ ܝ X ܒܝܫܘܬܗܘܢܝ- ܃
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܢܐ ܚܡܪܐ ܐܢܐ ܐܟܘܬܟܘܢ ܝ ܂ ܘܩܒܠܘ ܦܝܣܐ̣ ܐܢ ܐܦ ܡܠܦܢܗܘܢ ܕܐܦ ܣܟܠܐ̣ ܂ ܐܣܝ 7ܠܪܥܝܢܗܘܢ ·X· X0ܝ ܟܕ ܝ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܘ ܒܗ ܒܙܢܐ ܪܫܝܡ ܒܥܒܪܝܐ̣ ܂ ܠܡܢܝܢܐ ܕܦܬܓܡܐ̈ ܕܥܠ ܕܐܦ ܠܘܩܒܠܗܘ̣ܢ ܝ ܠܡܙܡܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 2ܠܙܡܝܪܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫ ܥܠ ܕܘܝܕ ܘ̇ܫܠܝܡܘܢ ܘܐܢܬܬܗܝ ܕܐܦ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܘܐܚܪܝܐܝܬ ܢܓܕܘ ܐܢܝܢ̈ ܠܡܠܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܚܓܝ ܡܚܣܕ ܠܗܘܢ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܢܝܫܐܝܬ ܐܡܪܗ ܠܟܠܗ ܕܐܦ 2ܕܥܡܡܐ̣̈ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ̤ ܝ ܂ · ܡܒܣܪܢܘܬܗܘܢ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܪܒܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܢܫܬܕܝܢ̈ ܃ ܂ 1ܠܗܕܐ ܝ ܓܝܪ ܦܪܘܩܢ ܝܗ̣ܒ ܕܐܦ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܝܘܣܝܦܘܣ ܐܣܛܣܝܣ ܪܒܬܐ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. · ܠܙܒܢܗܝܢ X ܡܬܢܣܒܢ̈ ܥܠ ܡܩܒܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܚܬܝܬܘܬܗܝܢ̣ ܂ ܕܐܦ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܥܬܝܩ ܝܘܡܬܐ̈ ܂ ܐܠܗܐ ܂ 3ܘܒܪ ܐܢܫܝܢ̈ ܗ̇ܢܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܝ ܗ̣ܢܝܢ ܢܐܒܕܢ̈ ܠܥܠܡܝܢX ܂ XܢX Xܝ Xܝ XܝXXܝܪܝX ܕܐܦ ܝ ܒܠܥܡ ܩܨܘܡܐ ܂ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܕܢܘܒܕܢ̈ ܠܐܬܘܪ ܘܠܥܒܪܐ̇̈ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ ܂ ܠܐ ܗܐ ܟܠܗܘܢ ܪܘܚܐ̈ ܐܢܘ̣ܢ ܡܫܡܫܢܐ̣̈ ܂ ܕܐܦ ܦܢܝܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ̇ - ܂ ܘܡܫܡܫܝܢ ܠܚܝܐ̈ ܕܡܝܘܬܐ̈ · ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕ ܕܢܦܘܩ ܘܢܥܡܪ ܥܡ ܚܝܘܬܐ̈ ܂ ܥܕܡܐ ܕܣܥܪܗ ܕܐܦ ܝXܠܝܠܐܝܬ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܢܣܬܥܪܢ ܠܘܬܗ ܂ ܓܠܝܐ ܗܝ ܓܝܪ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܗܕܐ ܐܝܟ ܕܒܟܠܗܝܢ ܠܡܬܗܪ ܒܛܝܒܘܬܗ ܝ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܟܕ ܛܒ ܕܐܦ ܐܝܟ ܕܢܫܪܐ̣ ܂ ܠܩܘܦܚܐ ܕܪܡܘܬܗ ܓܕܫܬܗ ܂ ܟܕ 3ܙܕX ܠܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܪܡܝܐ̣ ܟܣܐ ܕܕܗܒܐ ܩܪܗ̇ ܠܒܒܠ ܂ ܚܕܝܗ ܘܕܪܥܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܂ ܝܝ̇· ܂ · ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܒܕܩ ܂ ܪܝܫܗ ܕܕܗܒܐ ܡܠܟܘܬ ܒܒܠ̣ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܢ̣ܘܢ ܝ ܐܫܬܠܡܘ ܠܒܥܝܪܐ ܘܠܗ̇ ܐܬܕܡܝܘ · ܂ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܕܐܦ ܡܢ ܕܠܐ ܡܠܝܠܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܠܘܩܒܠ ܣܟܠܐ̈ ܡܦܚܡ ܠܗ̣ܘܢ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܬܘܠܥܐ 10ܐܢܐ ܘܠܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܣܝܪܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܂ ܒܪ ܣܝܪܐ ܕܝܢ ܟܢܝ ܢܦܫܗ̣ ܂ ܟܕ ܡܬܚܫܚܝ ܒܫܡܐ ܫܝܛܐ ܂ ܝ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܗ ܡܪܝ ܕܢܕܡܐ ܝ ܂ ܐܣܟܝ̇ܡܐ̈ ܘܠܒܝܫܘܬ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܕܐܦ ܂ ܚܕ ܗܘ ܢܝܫܗ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܐܟܬܒܝ ܫܠܝܡܘܢ ܂ ܡܛܠ ·ܝXX ·ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܥܬܠܝܐ ܐܘܩܕܬ ܣܦܪ ܕܘܟܪܢܗܘܢ ܂ ܗܘ ܝܨܦ ܘܟܬܒ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܡ 3ܚܙܩܝܐ ܕܥܠ ܟܬܒܐ̣̈ ܂ ܐܝܟ ܡܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܪ ܣܝܪܐ̣ ܢܒܝܘܬܐ ܩܪܗ̇ ܂ X ܐܬܠܝܐܝܠ̣ ܐܢܫ ܗܘ 23ܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܕܥܠܘܗܝ ܂ ܐܝܟ ܕܒܫܐܝܠܘ 22ܡܬܐܡܪܐ ܚܟܡܬܐ ܢܒܝܘܬܐ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܠܝܢ ܂ XXܝ ܂ ܝ ܂ X ܡܬܠܘܗܝ̈ ܐܢܘܢ ܕܫܠܝܡܘܢ ܕܟܬܒܘ ܕܐܦ ܂ ܥܬܝܩܐ ܕܡܨܠܠܝ̇ ܂ 1ܬܦܬܦܬܝܘܗܝ ܬܣܬܪܝܘܗܝ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܚܢܢ ܨ̇ܝܪܝܢ ܚܢܢ· ܓܘܪܐ̈ ܒܟܬܒܐ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܘܬ ܓܘܒܐ ܕܐܦ ܗܢܝܢ̈ ܕܡܦܠܓܢ̈ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܥܠ ܟܪܟܝܗܘܢ̈ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ܂ ܩܦܠܘܛܐ̣̈ Xܐ ܓܠܝܠܝ̈ ܪܫܐ ܂ ܙܘܬܪܐ̈ ܕܐܦ ܂ ܡܘܬܐ ܕܣܠܩ ܡܢ ܟܘܐ̈ ܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܩܨܝܨܝ̈ ܦܐܬ ܐ ܛܝܝܐ̈