simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܘܐܝܬ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܝ ܕܐܦ ܐܘܪܕܥܐ̈ ܘܢܘܢܐẌ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܠܐܟܐ ܂ ܕܢܠ̣ܦ̣ ܕܐܦ ܗ̣̇ܘ ܡܫܡܫܢܐ ܕܨܒܝܢܗ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܒܠ̣ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܪܡܝܐ̣ ܟܣܐ ܕܕܗܒܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܡܙܒܢ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ ܕܐܦ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܟܢܘܫܝܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܝܡܡܐ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܝ ܝ ܕܕܡܝܐ ܕܐܦ ܗܘ̣ܬ ܂ ܘܒܙܒܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܂ XXܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܡܫܟܢܢ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܠܡܝܐ̈ ܒܥܢܢܐ̈ ܢܚ̇ܠܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܡܢܝܢܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܢܝܐܝܠ ܐܡ̣ܪ ·
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐ ܒܝܫ̣ܬܐ ܒܟܝܢܐX ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܣܛܢܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܦ ܗܕܐ ܂ ܕܐܦ ܒܠܠܝܐ ܥ̇ܒܕ ܗ̣ܘܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܫܡܘܐܝܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܟܬܒܗ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܒܗ̇ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܢܝܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܫܬܡܗܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܂ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗ ܒܙܢܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܒܢ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܒܢ ܒܢܘܗܝ̈ 5ܩ̣ܪܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܕܐܦ ܗܢܐ ܝܘܡܐ ܡܫܠܡܢܐܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܘܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܬܘܪܐ ܡܬܝܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܟܪܟܝܗܘܢ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܢܢ ܨ̇ܝܪܝܢ ܚܢܢ·
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܝܢ ܕܐܡܪܘ̣ ܂ ܕܐܦ ܝ ܠܘܚܡܐ ܐܦ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܐܪܥܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܩܘܒܠܐ