simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܡܫܟܢ ܗܘܐ ܕܐܦ ܗܝܕܝܟ ܠܐ ܢܒܪܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐ ܒܝܫ̣ܬܐ ܒܟܝܢܐX ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܣܛܢܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܐܝܟܐ X ܕܐܦ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܒܕܪܝܢ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܪܘܚܢܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܫܐ ܠܦܘܬ ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܗܘܢ ܂ 0ܐܝܟ ܕܐܦ [ܦܘܠܘܣ ]ܚܙ̣ܐ ܡܐܢܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܫܘܝܐܝܬ ܩܒܠܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܘܝܐܝܬ ܩܒܠܘ ܫܕܠܗ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܐܦ ܗܢܐ̣ ܂ ܐܣܟܝܡܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܢ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܦ ܒܩܐ̈ ܘܦܘܪܛܥܢܐ̈ ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܒܗ̇ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܢܝܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܫܬܡܗܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܡܫܟܢܢ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܠܡܝܐ̈ ܒܥܢܢܐ̈ ܢܚ̇ܠܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܘܐܝܬ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܝ ܕܐܦ ܐܘܪܕܥܐ̈ ܘܢܘܢܐẌ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܣܓܝܐܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܕܫܐ ܕܡܠܚܐ ܢܥܒܕܘܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. Xܝܥܐ ܂ ܝXܢ ܕܐܦ ܪܕܝܐ ܕܢܗܪܘܬܐ̈ ܘܕܥܝܢܬܐ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 10ܠܐܐܪ ܂ ܒܕܪܢܘ ܕܐܦ ܕܡܐ ܚܡܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝܝ ܕܐܦ ܡܢ ܣܗܪܐ ܡܩܕܡܝܢܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܦ ܗܕܐ ܂ ܕܐܦ ܒܠܠܝܐ ܥ̇ܒܕ ܗ̣ܘܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܐܪܥܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܩܘܒܠܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܝX ܕܐܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܐ 10ܥܕܟܝܠ ܢܢܫ̇ܚܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܬܛܠܩܐ̣ ܂ ܐܢܢܩܐ ܕܐܦ ܟܝܢܗܘܢ ܡܬܛܠܩ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܟܢܘܫܝܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܝܡܡܐ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ