simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܨܠܡܐ ܕܐܣܬܪܐ ܂ ܕܐܦ 7ܗ̣ܘ ܢܣܓܘܕ ܠܗ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. XXܝ ·ܝ ·X ܕܐܦ ܐܣܬܪܐ̈ ܡܬܟܢܝܐ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܕܐܦ ܒܓܝܓܠܐ̣̈ ܂ 0ܚܝܘܬܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܘܬ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܢܝܢ ܢܬܟܪܟܢ̈ ܠܟܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܢܗܝܢ ܂ Xܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܛܠܠܐ ܣܝܡܐ ܗܘܬ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪܘ ܕܐܦ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܝ ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܡܢܝܢܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܢܝܐܝܠ ܐܡ̣ܪ ·
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. · ܕܟܘܪܫ ܐܠܐ ܕܐܦ ܠܐ ܐܢ ܥܕܡܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܢܓܙܪܘܢ ܂ ܟܕ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 5ܕܫܒܝܥܝܐ ܕܡܝܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܥܘܗܕܢܐ ܕܝܘܡܐ X
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 1ܠܗ̇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܥܠܘܗܝ ܗܝX 1ܒܫܪܪܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ XX0ܝ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܘܬX ܦܛܪܘܣ ܐܬܚܙܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܝܢ ܕܐܡܪܘ̣ ܂ ܕܐܦ ܝ ܠܘܚܡܐ ܐܦ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܙܕܩ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܕܐ ܢܫܘܕܥ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܝܢ ܐܝܟܐ - ܕܐܦ ܫܡܗܐ̈ ܡܒܨܪ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܝ ܝ ܕܕܡܝܐ ܕܐܦ ܗܘ̣ܬ ܂ ܘܒܙܒܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܘܓܠܝܐ ܗܝ ܕܐܦ ܗܢܐ ܛܒ ܪܕܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܦܪܚܕܘܕܐ̈ ܒܚܫܘܟܐ ܗܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܗ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ·ܝXX ܂ ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܫܡܘܐܝܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܟܬܒܗ ܂