simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 7ܗ̣ܘ ܢܣܓܘܕ ܠܗ ܂ ܘܗܘ · ܚܡܘܪ ܩܒܠܗ ܘܝܗܒܗ ܠܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܕܐܦ ܐܓܪܗ ܠܚܡܘܪ ܡܠܟܐ ܕܥܪܒ̣ ܂ ܘܚܫܠ ܫܕܪ ܠܗ ܨܠܡܐ ܕܐܣܬܪܐ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܣܬܪܐ̈ ܡܬܟܢܝܐ ܂ ܕܡܛܠ ܣܪܝܘܬܗ̇ ܟܢܝܗ̇ 11 ܐܒܘܗ̇ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܓܝܘܪܗ̇ ܂ ܠܛܘܪܐ ܕܠܒܢܢ ܂ ܗܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܂ XXܝ ·ܝ ·X
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܓܝܓܠܐ̣̈ ܂ 0ܚܝܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܢܝܢ ܢܬܟܪܟܢ̈ ܕܐܦ ܛܒ ܐܣܟܡܐ ܗ̣ܘ ܕܓܠܝܢܐ ܠܦܘܬ ܝ ܐܪܒܥ̈ ܚܝܘܢ̈ ܂ ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܢܝܢ ܢܬܟܪܟܢ̈ ܠܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܐܝܟ ܚܝܘܬܐ̈ ܂ ܓܝܓܠܐ ܕ ܢ ܕܐܦ ܂ ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܕܐܦ ܒܓܝܓܠܐ̣̈ ܂ 0ܚܝܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܛܠܠܐ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܟܐܦܐ ܕܣܦܝܠܐ ܂ ܘܠܥܠ ܡܢ ܗܕX ܂ ܟܘܪܣܝܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܝ ܂ ̈ ܒܐܡܐ ܣܝܡ̣ ܗܘܐ ܠܥܠ ܡܢܗܝܢ ܂ Xܗ̇ܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܐܪܒܥܐ̈ ܝ ܝ ܡܠܟܝܢ̈ ܕܒܒܠܝܐ̈ ܘܕܡܕܝܐ̈ ܂ ܘܕܦܪܣܝܐ̈ ܕܐܦ ܙܒܢܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܐܘ ܕܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܂ ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܢܝܐܝܠ ܐܡ̣ܪ · ܥܕ ܪܡܫ ܨܦܪ ܂ ܘܥܠ ܥܩܘܒ ܐܡܝܪ ܂ ܕܗܘܝ̈ ܕܐܦ ܚܕ ܐܝܟ ܬܪܝܢ ܢܓܝܪ ܥܠܝܗܘܢ̣ ܂ ܥܠ ܗܕ · ܡܬܚܗ ܠܡܢܝܢܐ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܐ ܐܢ ܥܕܡܐ ܝ ܠܕܪܝܘܫ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܚܓܝ ܐܘ ܠܐܪܛܚܫܫܬ ܕܐܦ ܫܒܝܗܘܢ ܢܦܠ ܡܢܝܢܐ ܗܢܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܒܙܒܢܗ · ܕܟܘܪܫ ܐܠܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܢܓܙܪܘܢ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܡܢܥ ܗܘܐ ܠܗ ܒܢܢ ܒܝܬܐ ܃ ܘܗܦ̣ܟ 3ܐܒܠ̣ܐ ܕܐܦ ܂ 2̈ ܡܛܠ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ̈ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܐܝܟܢܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܥܘܗܕܢܐ ܕܝܘܡܐ X ܕܚܘܣܝܐ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܒܝܬ ܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܢܝܢ̈ · XX · ܘܒܝܪܚܐ ܫܒܝܥܝܐ̣ ܂ ܗ̇ܝ 5ܕܫܒܝܥܝܐ ܕܡܝܐ̣ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܥܠܘܗܝ ܗܝX 1ܒܫܪܪܐ ܂ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܦ ܂ ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܥܠܘܗܝ 1ܕܐܠܝܐ ܐܡ̇ܪ- 1ܠܗ̇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܘܬX ܦܛܪܘܣ ܐܬܚܙܝ ܡܐܢܐ ܘܒܪܬ ܩܠܐ ܕܪܡܙܐ ܠܗ ܂ ܕܫܡܥܘܢ ܕܐܦ ܥܠ ܕܒܪܥܝܢܐ ܝ ܪܫܡ ܗܘܐ ܂ ܠܗ ܐܝܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈ ܂ · ܂ XX0ܝ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܝ ܠܘܚܡܐ ܐܦ ܫܪܝܗ ܐܢ ܬܝܒܝܢ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܂ ܬܢܢ ܓܝܪܝ ܡܣܡ ܝ ܂ ܕܐܦ ܥܠܝܢ ܘܡܗܦܟ ܡܢܢ ܚܡܬܐ ܕܪܘܓܙܗ X ܂ ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܡܪܘ̣ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܕܐ ܢܫܘܕܥ ܂ ܕܗܦܘܟܝܐ ܠܡܕܝܢXܐ ܝܠܦܢܢ ܝ 2ܕܐܬܠܚܡ ܂ ܕܐܢ ܕܐܦ ܂ ܡܢ ܐܪܒܩ ܡܕܝܐ ܐܙܕܟܝ ܂ ܘܢܦܫܗ ܒܢܘܪܐ ܐܘܩܕ ܂ ܙܕܩ ܕܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܫܡܗܐ̈ ܡܒܨܪ ܂ ܘܚܣܪ ܦܬܓܡܐ 3ܡܢ ܣܘܟܠܗ ܂ ܗܠܝܢ ܕܕܐܝܟܢ ܕܐܦ ܂ ܐܠܐ ܐܘ ܠܥܠܝܬܐ̈ ܐܘ ܠܬܚܬܝܬܐ̈ ܢܩܦܢ̈ ܂ ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܝܟܐ -
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܘ̣ܬ ܂ ܘܒܙܒܢ ܠܣܘܪܝܝܐ ܠܡܨܥܬܐ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܒܙܒܢ ܕܐܦ ܠܡܥܫܩ ܠܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܠܐܠܗܐ ܝܗܘܒܗܘܢ ܂ ܗܝ ܝ ܕܕܡܝܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܢܐ ܛܒ ܪܕܐ ܗܘܐ ܒܬܪܝܗܘܢ̈ ܠܫܢܐ̈ ܂ ܒܥܒܪܝܐ ܘܒܣܘܪܝܝܐ ܂ ܕܐܦ ܒܬܪܟܢ ܢܦ̣ܩܘ̣ ܂ ܡܢ ܐܢܫ ܕܠܐ 11ܐܬܝܕܥ ܠܢ ܫܡܗ ܂ ܘܓܠܝܐ ܗܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܦܪܚܕܘܕܐ̈ ܒܚܫܘܟܐ ܗܘ ܢܦܩܝܢ ܂ ܓܕܘܠܐ̈ ܕܢܫܐ̣̈ ܂ ܂ XXܘX ܕܐܦ ܟܢܝ 0ܝ ܠܦܬܟܪܐ̈ ܡܢ ܥܕܢܐ X 2ܕܒܗ ܡܬܦܠܚܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ·ܝXX ܂ ܝ ܂ ܠܐ ܚܢܢ ܒܠܥܕ ܡܨܥܝܘܬ ܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܡܡܪܚܝܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܡܬܓܡܪ ܂ ܝ· ܟܠܒܬܐ ܕܝܢ ܚܠܦ ܟܗܢܘܬ ܐ ܡ̣ܠܝܬ ܠܗ ܂ ܡܛܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܘ ܐܟܬܒܗ ܂ ܘܕܬܪܝܢ ܥܕܡܐ ܠܥܘܢܕܢܗ ܕܕܘܝܕ ܂ ܘܕܬܠܬܐ ܕܐܦ ܣܦܪܐ̈ ܂ ܚܕ ܥܕܡܐ ܂ XX ܂ ܝ ܂ X ܠܡܘܬܗ ܕܫܡܘܐܝܠ ܂ ܗ̇ܘ