simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. X ܒܝܫܘܬܗܘܢܝ- ܃ ܕܐܦ ܢܦܩܘܢ ܠܒܝܬ ܥܡܐ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܂ ܕܐܦ ܐܢܐ ܚܡܪܐ ܐܢܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܂ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗ ܒܙܢܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܢܒܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ 2ܠܙܡܝܪܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܒܣܪܢܘܬܗܘܢ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܓܝ ܡܚܣܕ ܠܗܘܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܪܒܬܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܪܒܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܢܫܬܕܝܢ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 3ܘܒܪ ܐܢܫܝܢ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܕܐܦ · ܠܙܒܢܗܝܢ X
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܐܬܘܪ ܘܠܥܒܪܐ̇̈ ܂ ܕܐܦ ܝ ܗ̣ܢܝܢ ܢܐܒܕܢ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. · ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܓܠܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܟܕ 3ܙܕX ܠܢ ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܐܝܟ ܕܒܟܠܗܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܒܠ̣ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܪܡܝܐ̣ ܟܣܐ ܕܕܗܒܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܦܚܡ ܠܗ̣ܘܢ ܂ ܕܐܦ ܗܢ̣ܘܢ ܝ ܐܫܬܠܡܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܝ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܛܠ ·ܝXX ·ܝ ܕܐܦ ܒܗ ܡܪܝ ܕܢܕܡܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܥܬܠܝܐ ܐܘܩܕܬ ܣܦܪ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܢܒܝܘܬܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܪ ܣܝܪܐ̣ ܢܒܝܘܬܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܂ XXܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܟܪܟܝܗܘܢ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܢܢ ܨ̇ܝܪܝܢ ܚܢܢ·
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܦܐܬ ܐ ܛܝܝܐ̈ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ܂