simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܐ ܟܢܐ ܕܐܦ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܐܡ̣ܪ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܪܢ̣ܐ ܦܛܥܐܝܬ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܢܫ ܕܡܫܟܚܐ ܗ̣ܝ ܕܐܦ ܟܝܢܝܬܐ̈ ܡܬܚܒܠܢ̈ ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܠܐ ܢܣܬܒܪܝ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܡܬܝ ܕܒ̇ܪܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܢ ܝ ܝܗ̣ܒ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܘܬܚܘܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܥܘܠܐ̈ Xܡܬܝ ܕܡܬܝܠܕܝܢ̣
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܬܒܪܝܬ̣ ܂ ܐܢܢܩܐ ܕܐܦ ܝ ܟܠܗܢ ܕܝܠܗ̇