simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܢܘܗܪܐ ܂ ܕܒܗ̇ܢܘܢ ܬܠXܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܐܦ ܕܐܡܪ̣ܘ ܕܒܓܘ ܡܝܐ̈ 2ܥܡ̣ܕܘ ܂ ܥܕܡܐ ܠܬܚܬ ܠܐܪܥܐ ܂ ܐ ܟܢܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ̣ ܂ ܟܝܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܘܥܫܝܢܐ̈ ܃ ܠܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܘܠܟܠܗ 0 ܚܝܠܗ ܂ ܪܢ̣ܐ ܦܛܥܐܝܬ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܟܝܢܝܬܐ̈ ܡܬܚܒܠܢ̈ ܝ ܡ̣ܢ ܓܕܫܐ̈ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܝܢܝܬܐ̈ ܠܩܢܝܝܗܝܢ̈ ܂ ܐܢܕܝܢ ܢܐܡX ܐܢܫ ܕܡܫܟܚܐ ܗ̣ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܘ ܐܡܬܝ ܕܒ̇ܪܐ ܥܠ ܐܘܪܓܢܘܢ ܣܢܝܩ ܂ ܒܕ 7ܣܦ̇ܩ ܠܗ ܠܘܬ ܟܠ ܕܐܦ ܠܢܘܗܪܐ ܒܒܪܬ ܩܠܐ ܐܬܚܫܚ ܂ ܘܐܚܪܬܐ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪܝ ܐܠܗܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܢ ܝ ܝܗ̣ܒ ܠܢ ܂ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܘܬܢ ܕܝܠܢ ܕܐܝܟ - ܡܕܡ ܕܐܦ ܝXܝXܘXX ܝXܠXܝX ܘXܝXܒXܝܢX ܝXܝX ܠX ܂ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܥܘܠܐ̈ Xܡܬܝ ܕܡܬܝܠܕܝܢ̣ ܂ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܢܨܒܘܢ ܘܕܠܐ ܝ ܕܐܦ ܢܐܡܪ ܃ ܥܡ ܚܐܪܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܛܟܣ ܂ ܘܬܚܘܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܝ ܟܠܗܢ ܕܝܠܗ̇ ܡܣܒ ܢܣܝܒܢ̈ ܂ ܘܡ̣ܢ ܐܚܪܝܢ ܐܬܝܗܒ · ·ܝ · ܕܐܦ ܡܠܝܠܘܬ ܐ ܥܒܝܕܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܡܬܒܪܝܘ ܐܬܒܪܝܬ̣ ܂ ܐܢܢܩܐ