simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. X ܒܝܫܘܬܗܘܢܝ- ܃ ܕܐܦ ܢܦܩܘܢ ܠܒܝܬ ܥܡܐ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܂ ܕܐܦ ܐܢܐ ܚܡܪܐ ܐܢܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܂ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗ ܒܙܢܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܢܒܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ 2ܠܙܡܝܪܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܒܣܪܢܘܬܗܘܢ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܓܝ ܡܚܣܕ ܠܗܘܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܪܒܬܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܪܒܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܢܫܬܕܝܢ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 3ܘܒܪ ܐܢܫܝܢ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܕܐܦ · ܠܙܒܢܗܝܢ X
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܐܬܘܪ ܘܠܥܒܪܐ̇̈ ܂ ܕܐܦ ܝ ܗ̣ܢܝܢ ܢܐܒܕܢ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. · ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܓܠܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܟܕ 3ܙܕX ܠܢ ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܐܝܟ ܕܒܟܠܗܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܒܠ̣ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܪܡܝܐ̣ ܟܣܐ ܕܕܗܒܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܦܚܡ ܠܗ̣ܘܢ ܂ ܕܐܦ ܗܢ̣ܘܢ ܝ ܐܫܬܠܡܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܝ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܛܠ ·ܝXX ·ܝ ܕܐܦ ܒܗ ܡܪܝ ܕܢܕܡܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܥܬܠܝܐ ܐܘܩܕܬ ܣܦܪ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܢܒܝܘܬܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܪ ܣܝܪܐ̣ ܢܒܝܘܬܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܂ XXܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܟܪܟܝܗܘܢ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܢܢ ܨ̇ܝܪܝܢ ܚܢܢ·
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܦܐܬ ܐ ܛܝܝܐ̈ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܨܠܡܐ ܕܐܣܬܪܐ ܂ ܕܐܦ 7ܗ̣ܘ ܢܣܓܘܕ ܠܗ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. XXܝ ·ܝ ·X ܕܐܦ ܐܣܬܪܐ̈ ܡܬܟܢܝܐ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܕܐܦ ܒܓܝܓܠܐ̣̈ ܂ 0ܚܝܘܬܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܘܬ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܢܝܢ ܢܬܟܪܟܢ̈ ܠܟܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܢܗܝܢ ܂ Xܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܛܠܠܐ ܣܝܡܐ ܗܘܬ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪܘ ܕܐܦ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܝ ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܡܢܝܢܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܢܝܐܝܠ ܐܡ̣ܪ ·
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. · ܕܟܘܪܫ ܐܠܐ ܕܐܦ ܠܐ ܐܢ ܥܕܡܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܢܓܙܪܘܢ ܂ ܟܕ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 5ܕܫܒܝܥܝܐ ܕܡܝܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܥܘܗܕܢܐ ܕܝܘܡܐ X
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 1ܠܗ̇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܥܠܘܗܝ ܗܝX 1ܒܫܪܪܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ XX0ܝ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܘܬX ܦܛܪܘܣ ܐܬܚܙܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܝܢ ܕܐܡܪܘ̣ ܂ ܕܐܦ ܝ ܠܘܚܡܐ ܐܦ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܙܕܩ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܕܐ ܢܫܘܕܥ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܝܢ ܐܝܟܐ - ܕܐܦ ܫܡܗܐ̈ ܡܒܨܪ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܝ ܝ ܕܕܡܝܐ ܕܐܦ ܗܘ̣ܬ ܂ ܘܒܙܒܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܘܓܠܝܐ ܗܝ ܕܐܦ ܗܢܐ ܛܒ ܪܕܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܦܪܚܕܘܕܐ̈ ܒܚܫܘܟܐ ܗܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܗ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ·ܝXX ܂ ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܫܡܘܐܝܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܟܬܒܗ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. - ܂ ܠXܘܢ </page> <page> ܕܐܦ ܒܪܘܟ ܡܬܢܒܐ ܗܘܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܡܨܪܝܢ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܟܬܒܐ ܢܟܐܘ ܦܪܥܘܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܐܠܝ̇ܩܝܡ ܐܚܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܝܘܝܩܝܡ ܐܬܩܪܝ ܘܐܪܡܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܚܪܒ ܠܐܝܣܪܝܠ- ܨܒ̣ܐ ܕܐܦ ܥܠ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܡܝܢܐܝܬ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܚܘܛܪܐ ܥܒܕܗ 1ܚܘܝܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܘܠܐ ܐܣܬܟܠܘ ܂ ܕܐܦ 2ܡܪܢ ܟܕ ܐܬܐܡܪ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. XXܟܝXܐ ܃ XXX ܕܐܦ ܕܘܝ ܟܠ ܟܝXܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܡܢ ܕܦܢܐ ܢܗܡܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. X ܝXܬܐܝXܪܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܐܠ̇ܦܐ ܒܥܘܝXܩܐ ܕܝܝXܝXܐ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܟܬܒܐ ܃ 3 ܕܐܦ ܠܟܘܢ ܠܡ ܟܗܢܐ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܢܬܘܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ·ܗܢܐ ܡܝܟܐ ܥܢܬܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܠܐܟܐ ܂ ܕܢܠ̣ܦ̣ ܕܐܦ ܗ̣̇ܘ ܡܫܡܫܢܐ ܕܨܒܝܢܗ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܒܟܬܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܘܝܕ ܝ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܘܐܝܬ ܕܐܡ̣ܪܘ ܕܐܦ ܂ ܝ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܘܦܫܝܩܢ̈ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܗܘܝܢ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܟܠܗ ܢܝܠܬܢܝܐ̇ ܂ ܕܐܦ ܟܝܢܐ̈ ܚܪܫܐ̈ ܘܠܡܦܐܕܐ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܕܐܦ ܗܢܐ ܝܘܡܐ ܡܫܠܡܢܐܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܒܗܬ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܠܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܚܢܢܗ ܚܘܝ ܂ ܕܐܦ ܟܕ ܚ̇ܐܫ ܡܢܗܘܢ̣
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܘܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܬܘܪܐ ܡܬܝܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܂ ܕܐܦ ܠܐ ܠܗ̇ܝ ܝ̇
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܢܣܬܟܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܦܘܢܝܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܕܡܐ ܕܚܒܪܬܗ̇ ܡܛܠ ܕܐܦ 7ܢܦܫܐ ܨܒܝܥܐ ܗܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܪ ܐܢܫܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܘܒܚܡܪܐ ܐܟܚܕܐ ܂ ܕܐܦ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܡܕܡ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܗ ܠܡܘܫܐ̣ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܩܪܗ̇ ܠܟܐܦܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܡܢܐ ܠܚܡܐ ܕܡܠܐܟܐ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 12ܢܦܫܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܘܫܐ ܥܦX ܠܝܘܡܬܐ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܘܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܥܠ ܛܘܪܐ ܟܒܪ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܡܙܒܢ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ ܕܐܦ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܗܘܝܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܦܪܘܩܢ ܒܗ ܩܒܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܥܨܪܐ 1 ܕܐܝܠܢܐ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܕܡܝܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܐܢܬܬܗ ܘܒܢܘܗܝ̣̈ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܚܠܦ ܕܬ ܐܡܪ ܕܐܦ ܐܢܐ ܐܦ ܛܠܝܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ Xܝ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܫܐ ܡܫܟܚ ܐܢܫ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܒܢ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܒܢ ܒܢܘܗܝ̈ 5ܩ̣ܪܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܫܪܝܪܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܐܬܘܬܐ̈ Xܣܦܪܐ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܘܓܠܝܐ ܗܝ ܕܐܦ ܡܢ ܐܒܘܗܝ ܐܬܒܪܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܡܩܪܒܘ ܫܘܘܕܥܐ ܗܘܐ ܕܐܦ ܠܒܢܘܗܝẌ ܗܠܝܢ ܬܒܥ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܘ̣ܘ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܟܕ ܚܝܪܝܢ ܒܚܕܕܐ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܒܬܚܡܨܬܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܢܣܬܒܪ ܂ 0ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪXܢ ܒܗ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܓܒ̣ܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܡܛܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܐܝܟ ܕܢܠ̣ܦ ܕܐܦ ܗܘ ܕܒܗ ܥܬܝܕ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܓܝܪ ܐܬܚܙܝ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ-
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܐܝܟ ܝ ܕܐܦ ܠܐܝܐ X ܟܕ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 3ܗܘܬ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܫܐ ܓܙܪܢ̈ ܐܝܫܡܥܠܝܬܐ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܩܒܘܪܐ̈ ܂ ܘܕܡܝܐ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܐܬܦܣܣ ܠܗܘܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܚܐܪܐ̣̈ ܂ ܕܢܚܘܐ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܐܢܘܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ · ܠܐ ܬܫܥܝܬܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܠܐ 5ܒܕܐܒܗܘܗܝ̈ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܗ ܐܬܪܒܝ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܚܕܪܝܗܝܢ̈ ܂ ܘܓܕܫܐX ܕܐܦ ܫܪܟܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܗ̣ܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܡܬܐܡܪܐܝ 1ܥܠܝܗܘܢ̣ ܂ ܕܐܦ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܟܠܝܢ ܘܠܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܝ ܠ̇ܐ ܐܪܝܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܐ ܢܚ̣ܬ ܂ ܕܐܦ 13ܒܗܕܐ̣ ܂ ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 7ܓܠܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܐܦ ܐܬܪܐ ܠܡܥܒܪܬܗܘܢ ܘܒܛܘܪܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܝ· ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܢ ܡܠܦܢܝܢ̈ ܡܫܬܠܡܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܙܕ̇ܩ ܠܡܪܢܐ · ܕܐܦ ܡܣܬܝܒܪܝܢ ܣܝܒܪܬܐ ܙܥܘܪܬܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܡܣܬܟܠܝܢ ܗܘܘX ܕܐܦ ܗ̇ܝX ܕܐܬܬܠܝܛ ܠܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܕܐܦ 1ܗ̣ܘ ܐܕܡ ܕܬܪܝܢ