simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܢܦܩܘܢ ܠܒܝܬ ܥܡܐ̈ ܘܢܬܕܡܘܢ ܠܗܘܢ̣ ܂ ܘܠܬܚܘܝܬܐ ܕܝܘܒܠܐ ܕܐܦ ܕܒܐܝܠܝܢ ܢܦܠܘ ܝܣܪܠܝܐ̈ ܡܢ ܂ ܝ X ܒܝܫܘܬܗܘܢܝ- ܃
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܢܐ ܚܡܪܐ ܐܢܐ ܐܟܘܬܟܘܢ ܝ ܂ ܘܩܒܠܘ ܦܝܣܐ̣ ܐܢ ܐܦ ܡܠܦܢܗܘܢ ܕܐܦ ܣܟܠܐ̣ ܂ ܐܣܝ 7ܠܪܥܝܢܗܘܢ ·X· X0ܝ ܟܕ ܝ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܘ ܒܗ ܒܙܢܐ ܪܫܝܡ ܒܥܒܪܝܐ̣ ܂ ܠܡܢܝܢܐ ܕܦܬܓܡܐ̈ ܕܥܠ ܕܐܦ ܠܘܩܒܠܗܘ̣ܢ ܝ ܠܡܙܡܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 2ܠܙܡܝܪܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫ ܥܠ ܕܘܝܕ ܘ̇ܫܠܝܡܘܢ ܘܐܢܬܬܗܝ ܕܐܦ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܘܐܚܪܝܐܝܬ ܢܓܕܘ ܐܢܝܢ̈ ܠܡܠܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܚܓܝ ܡܚܣܕ ܠܗܘܢ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܢܝܫܐܝܬ ܐܡܪܗ ܠܟܠܗ ܕܐܦ 2ܕܥܡܡܐ̣̈ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ̤ ܝ ܂ · ܡܒܣܪܢܘܬܗܘܢ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܪܒܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܢܫܬܕܝܢ̈ ܃ ܂ 1ܠܗܕܐ ܝ ܓܝܪ ܦܪܘܩܢ ܝܗ̣ܒ ܕܐܦ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܝܘܣܝܦܘܣ ܐܣܛܣܝܣ ܪܒܬܐ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. · ܠܙܒܢܗܝܢ X ܡܬܢܣܒܢ̈ ܥܠ ܡܩܒܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܚܬܝܬܘܬܗܝܢ̣ ܂ ܕܐܦ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܥܬܝܩ ܝܘܡܬܐ̈ ܂ ܐܠܗܐ ܂ 3ܘܒܪ ܐܢܫܝܢ̈ ܗ̇ܢܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܝ ܗ̣ܢܝܢ ܢܐܒܕܢ̈ ܠܥܠܡܝܢX ܂ XܢX Xܝ Xܝ XܝXXܝܪܝX ܕܐܦ ܝ ܒܠܥܡ ܩܨܘܡܐ ܂ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܕܢܘܒܕܢ̈ ܠܐܬܘܪ ܘܠܥܒܪܐ̇̈ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ ܂ ܠܐ ܗܐ ܟܠܗܘܢ ܪܘܚܐ̈ ܐܢܘ̣ܢ ܡܫܡܫܢܐ̣̈ ܂ ܕܐܦ ܦܢܝܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ̇ - ܂ ܘܡܫܡܫܝܢ ܠܚܝܐ̈ ܕܡܝܘܬܐ̈ · ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕ ܕܢܦܘܩ ܘܢܥܡܪ ܥܡ ܚܝܘܬܐ̈ ܂ ܥܕܡܐ ܕܣܥܪܗ ܕܐܦ ܝXܠܝܠܐܝܬ </page><page> ܕܥܬܝܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܢܣܬܥܪܢ ܠܘܬܗ ܂ ܓܠܝܐ ܗܝ ܓܝܪ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܗܕܐ ܐܝܟ ܕܒܟܠܗܝܢ ܠܡܬܗܪ ܒܛܝܒܘܬܗ ܝ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܟܕ ܛܒ ܕܐܦ ܐܝܟ ܕܢܫܪܐ̣ ܂ ܠܩܘܦܚܐ ܕܪܡܘܬܗ ܓܕܫܬܗ ܂ ܟܕ 3ܙܕX ܠܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܪܡܝܐ̣ ܟܣܐ ܕܕܗܒܐ ܩܪܗ̇ ܠܒܒܠ ܂ ܚܕܝܗ ܘܕܪܥܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܂ ܝܝ̇· ܂ · ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܒܕܩ ܂ ܪܝܫܗ ܕܕܗܒܐ ܡܠܟܘܬ ܒܒܠ̣ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܢ̣ܘܢ ܝ ܐܫܬܠܡܘ ܠܒܥܝܪܐ ܘܠܗ̇ ܐܬܕܡܝܘ · ܂ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܕܐܦ ܡܢ ܕܠܐ ܡܠܝܠܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܠܘܩܒܠ ܣܟܠܐ̈ ܡܦܚܡ ܠܗ̣ܘܢ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܬܘܠܥܐ 10ܐܢܐ ܘܠܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܣܝܪܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܂ ܒܪ ܣܝܪܐ ܕܝܢ ܟܢܝ ܢܦܫܗ̣ ܂ ܟܕ ܡܬܚܫܚܝ ܒܫܡܐ ܫܝܛܐ ܂ ܝ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܗ ܡܪܝ ܕܢܕܡܐ ܝ ܂ ܐܣܟܝ̇ܡܐ̈ ܘܠܒܝܫܘܬ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܕܐܦ ܂ ܚܕ ܗܘ ܢܝܫܗ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܐܟܬܒܝ ܫܠܝܡܘܢ ܂ ܡܛܠ ·ܝXX ·ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܥܬܠܝܐ ܐܘܩܕܬ ܣܦܪ ܕܘܟܪܢܗܘܢ ܂ ܗܘ ܝܨܦ ܘܟܬܒ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܡ 3ܚܙܩܝܐ ܕܥܠ ܟܬܒܐ̣̈ ܂ ܐܝܟ ܡܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܪ ܣܝܪܐ̣ ܢܒܝܘܬܐ ܩܪܗ̇ ܂ X ܐܬܠܝܐܝܠ̣ ܐܢܫ ܗܘ 23ܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܕܥܠܘܗܝ ܂ ܐܝܟ ܕܒܫܐܝܠܘ 22ܡܬܐܡܪܐ ܚܟܡܬܐ ܢܒܝܘܬܐ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܠܝܢ ܂ XXܝ ܂ ܝ ܂ X ܡܬܠܘܗܝ̈ ܐܢܘܢ ܕܫܠܝܡܘܢ ܕܟܬܒܘ ܕܐܦ ܂ ܥܬܝܩܐ ܕܡܨܠܠܝ̇ ܂ 1ܬܦܬܦܬܝܘܗܝ ܬܣܬܪܝܘܗܝ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܚܢܢ ܨ̇ܝܪܝܢ ܚܢܢ· ܓܘܪܐ̈ ܒܟܬܒܐ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܘܬ ܓܘܒܐ ܕܐܦ ܗܢܝܢ̈ ܕܡܦܠܓܢ̈ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܥܠ ܟܪܟܝܗܘܢ̈ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ܂ ܩܦܠܘܛܐ̣̈ Xܐ ܓܠܝܠܝ̈ ܪܫܐ ܂ ܙܘܬܪܐ̈ ܕܐܦ ܂ ܡܘܬܐ ܕܣܠܩ ܡܢ ܟܘܐ̈ ܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܩܨܝܨܝ̈ ܦܐܬ ܐ ܛܝܝܐ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 7ܗ̣ܘ ܢܣܓܘܕ ܠܗ ܂ ܘܗܘ · ܚܡܘܪ ܩܒܠܗ ܘܝܗܒܗ ܠܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܕܐܦ ܐܓܪܗ ܠܚܡܘܪ ܡܠܟܐ ܕܥܪܒ̣ ܂ ܘܚܫܠ ܫܕܪ ܠܗ ܨܠܡܐ ܕܐܣܬܪܐ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܣܬܪܐ̈ ܡܬܟܢܝܐ ܂ ܕܡܛܠ ܣܪܝܘܬܗ̇ ܟܢܝܗ̇ 11 ܐܒܘܗ̇ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܓܝܘܪܗ̇ ܂ ܠܛܘܪܐ ܕܠܒܢܢ ܂ ܗܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܂ XXܝ ·ܝ ·X
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܓܝܓܠܐ̣̈ ܂ 0ܚܝܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܢܝܢ ܢܬܟܪܟܢ̈ ܕܐܦ ܛܒ ܐܣܟܡܐ ܗ̣ܘ ܕܓܠܝܢܐ ܠܦܘܬ ܝ ܐܪܒܥ̈ ܚܝܘܢ̈ ܂ ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܢܝܢ ܢܬܟܪܟܢ̈ ܠܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܐܝܟ ܚܝܘܬܐ̈ ܂ ܓܝܓܠܐ ܕ ܢ ܕܐܦ ܂ ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܕܐܦ ܒܓܝܓܠܐ̣̈ ܂ 0ܚܝܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܛܠܠܐ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܟܐܦܐ ܕܣܦܝܠܐ ܂ ܘܠܥܠ ܡܢ ܗܕX ܂ ܟܘܪܣܝܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܝ ܂ ̈ ܒܐܡܐ ܣܝܡ̣ ܗܘܐ ܠܥܠ ܡܢܗܝܢ ܂ Xܗ̇ܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܐܪܒܥܐ̈ ܝ ܝ ܡܠܟܝܢ̈ ܕܒܒܠܝܐ̈ ܘܕܡܕܝܐ̈ ܂ ܘܕܦܪܣܝܐ̈ ܕܐܦ ܙܒܢܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܐܘ ܕܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܂ ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܢܝܐܝܠ ܐܡ̣ܪ · ܥܕ ܪܡܫ ܨܦܪ ܂ ܘܥܠ ܥܩܘܒ ܐܡܝܪ ܂ ܕܗܘܝ̈ ܕܐܦ ܚܕ ܐܝܟ ܬܪܝܢ ܢܓܝܪ ܥܠܝܗܘܢ̣ ܂ ܥܠ ܗܕ · ܡܬܚܗ ܠܡܢܝܢܐ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܐ ܐܢ ܥܕܡܐ ܝ ܠܕܪܝܘܫ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܚܓܝ ܐܘ ܠܐܪܛܚܫܫܬ ܕܐܦ ܫܒܝܗܘܢ ܢܦܠ ܡܢܝܢܐ ܗܢܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܒܙܒܢܗ · ܕܟܘܪܫ ܐܠܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܢܓܙܪܘܢ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܡܢܥ ܗܘܐ ܠܗ ܒܢܢ ܒܝܬܐ ܃ ܘܗܦ̣ܟ 3ܐܒܠ̣ܐ ܕܐܦ ܂ 2̈ ܡܛܠ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ̈ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܐܝܟܢܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܥܘܗܕܢܐ ܕܝܘܡܐ X ܕܚܘܣܝܐ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܒܝܬ ܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܢܝܢ̈ · XX · ܘܒܝܪܚܐ ܫܒܝܥܝܐ̣ ܂ ܗ̇ܝ 5ܕܫܒܝܥܝܐ ܕܡܝܐ̣ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܥܠܘܗܝ ܗܝX 1ܒܫܪܪܐ ܂ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܦ ܂ ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܥܠܘܗܝ 1ܕܐܠܝܐ ܐܡ̇ܪ- 1ܠܗ̇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܘܬX ܦܛܪܘܣ ܐܬܚܙܝ ܡܐܢܐ ܘܒܪܬ ܩܠܐ ܕܪܡܙܐ ܠܗ ܂ ܕܫܡܥܘܢ ܕܐܦ ܥܠ ܕܒܪܥܝܢܐ ܝ ܪܫܡ ܗܘܐ ܂ ܠܗ ܐܝܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈ ܂ · ܂ XX0ܝ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܝ ܠܘܚܡܐ ܐܦ ܫܪܝܗ ܐܢ ܬܝܒܝܢ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܂ ܬܢܢ ܓܝܪܝ ܡܣܡ ܝ ܂ ܕܐܦ ܥܠܝܢ ܘܡܗܦܟ ܡܢܢ ܚܡܬܐ ܕܪܘܓܙܗ X ܂ ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܡܪܘ̣ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܕܐ ܢܫܘܕܥ ܂ ܕܗܦܘܟܝܐ ܠܡܕܝܢXܐ ܝܠܦܢܢ ܝ 2ܕܐܬܠܚܡ ܂ ܕܐܢ ܕܐܦ ܂ ܡܢ ܐܪܒܩ ܡܕܝܐ ܐܙܕܟܝ ܂ ܘܢܦܫܗ ܒܢܘܪܐ ܐܘܩܕ ܂ ܙܕܩ ܕܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܫܡܗܐ̈ ܡܒܨܪ ܂ ܘܚܣܪ ܦܬܓܡܐ 3ܡܢ ܣܘܟܠܗ ܂ ܗܠܝܢ ܕܕܐܝܟܢ ܕܐܦ ܂ ܐܠܐ ܐܘ ܠܥܠܝܬܐ̈ ܐܘ ܠܬܚܬܝܬܐ̈ ܢܩܦܢ̈ ܂ ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܝܟܐ -
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܘ̣ܬ ܂ ܘܒܙܒܢ ܠܣܘܪܝܝܐ ܠܡܨܥܬܐ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܒܙܒܢ ܕܐܦ ܠܡܥܫܩ ܠܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܠܐܠܗܐ ܝܗܘܒܗܘܢ ܂ ܗܝ ܝ ܕܕܡܝܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܢܐ ܛܒ ܪܕܐ ܗܘܐ ܒܬܪܝܗܘܢ̈ ܠܫܢܐ̈ ܂ ܒܥܒܪܝܐ ܘܒܣܘܪܝܝܐ ܂ ܕܐܦ ܒܬܪܟܢ ܢܦ̣ܩܘ̣ ܂ ܡܢ ܐܢܫ ܕܠܐ 11ܐܬܝܕܥ ܠܢ ܫܡܗ ܂ ܘܓܠܝܐ ܗܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܦܪܚܕܘܕܐ̈ ܒܚܫܘܟܐ ܗܘ ܢܦܩܝܢ ܂ ܓܕܘܠܐ̈ ܕܢܫܐ̣̈ ܂ ܂ XXܘX ܕܐܦ ܟܢܝ 0ܝ ܠܦܬܟܪܐ̈ ܡܢ ܥܕܢܐ X 2ܕܒܗ ܡܬܦܠܚܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ·ܝXX ܂ ܝ ܂ ܠܐ ܚܢܢ ܒܠܥܕ ܡܨܥܝܘܬ ܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܡܡܪܚܝܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܡܬܓܡܪ ܂ ܝ· ܟܠܒܬܐ ܕܝܢ ܚܠܦ ܟܗܢܘܬ ܐ ܡ̣ܠܝܬ ܠܗ ܂ ܡܛܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܘ ܐܟܬܒܗ ܂ ܘܕܬܪܝܢ ܥܕܡܐ ܠܥܘܢܕܢܗ ܕܕܘܝܕ ܂ ܘܕܬܠܬܐ ܕܐܦ ܣܦܪܐ̈ ܂ ܚܕ ܥܕܡܐ ܂ XX ܂ ܝ ܂ X ܠܡܘܬܗ ܕܫܡܘܐܝܠ ܂ ܗ̇ܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܪܘܟ ܡܬܢܒܐ ܗܘܐ ܂ ܘܢܒܝܐ ܕܓܠܐ ܚܢܢܝܐ ܂ ܂ XXܢ ܂ X ܂ X ܕܐܦ XXXX X - ܂ XܦܝXܢܝ ܢܦܝܝ X - ܂ ܝܣܩܐ̈ ܘܝܝXܘẌ - ܂ ܠXܘܢ </page> <page>
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܟܬܒܐ ܢܟܐܘ ܦܪܥܘܢ ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܂ 2ܕܬܫܬܥܣܪ̈ 3ܐܡܠܟ ܝܗܘܐܚܙ ܕܐܦ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܥܡ ܝܘܫܝܐ ܢܬܟܬܫ ܢܟܐܘ ܡ̇ܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܂ ܗ̇ܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܝܘܝܩܝܡ ܐܬܩܪܝ ܘܐܪܡܝ ܥܠܘܗܝ ܡܕܐܬܐ ܘܫܢܝ ܂ ܝܘܝܩܝܡ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܡܨܪܝܢ ܂ ܐܩܝܡ ܕܝܢ ܝ ܝ ܚܠܦܘܗܝ ܠܐܠܝ̇ܩܝܡ ܐܚܘܗܝ ܗ̇ܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܥܠ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܢܦܩ ܠܐܘܪܫܠܡ X ܂ 1ܟܕ ܕܝܢ ܝܕܥ ܕܐܦ ܚܙܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܟܕ ܚܪܒ ܠܐܝܣܪܝܠ- ܨܒ̣ܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܚܘܛܪܐ ܥܒܕܗ 1ܚܘܝܐ ܂ ܦܫܝܩ ܠܗ ܓܝܪ 2ܠܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܐܝܟ ܕܐܦ 0ܫܚܠܦ ܡܝ̈ 10ܢܝܠܘܣ ܠܕܡܐ ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܝX ܐܡܝܢܐܝܬ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 2ܡܪܢ ܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ ܠܥܙܪ ܕܡܝܬ ܠܗ ܐܬܬܗܝ ܂ ܕܒܗ ܝ ܕܐܦ ܕܚܘܛܪܗ ܠܚܘܕ ܣ̇ܦܩ ܕܢܚܝܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡܝܬ ܂ ܘܠܐ ܐܣܬܟܠܘ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܘܝ ܟܠ ܟܝXܐ ܕܟܪܝܥܝܢ ܝܘ̣ܘ ܠX ܫܦܝܘܝܝ̈ ܕܫܐܘܠ ܃ ܠܐ ܕܐܦ ܕܝXܝܫܬܐ̈ ܝXܘܠܕ ܒXܢܠܢܐ ܃ ܐܝܝ ܝXܐ XXܟܝXܐ ܃ XXX
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܢ ܕܦܢܐ ܢܗܡܝܢ ܘܢܨܪܝܢ ܂ ܗܟܢܐ ܝ ܘܝܕܘܥܐ̣̈ ܂ X ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܬܩܪܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܓܘ ܟܪܣܐ ܡܡܠܠܝܢ ܂ ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܐܠ̇ܦܐ ܒܥܘܝXܩܐ ܕܝܝXܝXܐ̈ ܒܙܥܘ ܂ XXܘX X ܂ ܒXܝܬ XX ܂ ܕܐܦ ܕܠܐ ܕܠܝܠ ܠܐܢܫ ܂ ܢܝ ܐ ܐܝܝ ܕܝXܢ X ܝXܬܐܝXܪܐ ܕܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܟܘܢ ܠܡ ܟܗܢܐ̈ ܘܝ ܘܬܘܒ ܂ ܠܟܘܢ ܠܡ X 1ܟܗܢܐ̈ ܕܒܙܝܬܘܢ ܕܐܦ ܒܟܕܒܘܬܐ ܃ ܘܐܬܩܠܘܗܝ ܠܥܡܐ ܂ ܐܝܟ ܕܡܩܛܪܓ ܠܗܘܢ ܟܬܒܐ ܃ 3
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ·ܗܢܐ ܡܝܟܐ ܥܢܬܐ ܗܘ̣ܐ ܘܡܪܢܐ ܂ 0ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܐܦܪܝܡ ܂ ܕܐܦ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܡ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܝ ܡܚܒܠܘ ܡܚܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܐܝܟܢܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣̇ܘ ܡܫܡܫܢܐ ܕܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܐܠܘܨܝܗܘܢ̈ ܂ ܡܣܒܪ ܠܗ ܕܝܢ · ܠܒܛܢܗ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ ܂ ܕܢܠ̣ܦ̣
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܘܝܕ ܝ ܂ ܒܕܘܟ ܡܕܟܪ ܂ ܠܗ̇ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܂ ܥܒܪܘ 5ܒܥܘܡܩܐ ܕܐܦ ܩܒܠܬ ܕܘܟܬܐ · ·ܝ ·X ܗ̇ܝ ܟܘܝܐ ܗܢܐ ܥܘܡܩܐ ܕܒܟܬܐ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܂ ܝ ܂ ܝ ܂ X ܠܨܦܘܪܐ 0ܘܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܡܘܫܐ ܕܒ̣ܪ ܕܐܦ ܡܢX ܕܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗ ܠܡܕܒܪܐ ܗ̣ܦܟ ܠܩܪܝܬܗ ܂ ܘܐܝܬ ܕܐܡ̣ܪܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܗܘܝܢ̈ ܨܒ̣ܘܬܐ̈ ܡܦܣ ܒܗܝܢ ܂ ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܐ ܐܬܒܨܪ ܠܗ ܂ ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܠܐܠܗܐ ܓܠܝܢ̈ ܘܦܫܝܩܢ̈ ܂ ܗ̇ܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܟܝܢܐ̈ ܚܪܫܐ̈ ܘܠܡܦܐܕܐ̈ ܕܬܒܝܠ ܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗܘܢ ܂ ܕܐܦ ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܗܘܢ ܕܐܢܫܐ̇ ܂ ܐܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ܢܝܠܬܢܝܐ̇ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܢܐ ܝܘܡܐ ܡܫܠܡܢܐܝ ܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܂ ܕܐܦ ܕܒܒܠ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܫܠܡܐ̣ ܂ ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܠܐ ܐܒܗܬܗ ܂ · ܝ̇ ·ܝ ܂ ܝ ܪܫܝܥܐ̈ ܕܝܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܂ ܕܐܦ ܡܬܝܠܕ ܂ ܘܒܘܩܝܐ ܣܒܪܐ ܝܗ̇ܒ ܂ ܣܒܪܐ ܕܝܢ ܠܐ 0ܝ ܡܒܗܬ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܟܕ ܚ̇ܐܫ ܡܢܗܘܢ̣ ܠܐ ܪܥܐ ܒܐܒܕܢܗܘܢ ܂ 11ܐܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܦ ܝ ܒܪ ܒܪܟܝܐ ܂ ܐܠܐ ܘܐܦX ܒܗܕܐ ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܢܢܗ ܚܘܝ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܘ ܒܬܘܪܐ ܡܬܝܠ ܂ ܘܚܠܦ ܪܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܠܟܐ ܐܘ ܫܠܝܛ̇ܐ ܕܐܦ ܬܡܢ ܣܝܡܐ - ܒܡܪܪܬܐ ܂ ܚܠܦ ܟܗܢܐ 3ܬܘܪܐ ܡܬܩܪܒ ܗܘܐ ܂ ܡܛܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܐ ܠܗ̇ܝ ܝ̇ ܩܕܡܝܬܐ ܩ̣ܪܒ 17ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܚܝܠܐ̈ ܕܣ̣ܥܪ ܕܐܦ ܫܟܝܪܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܕܐ ܠܡܪܢܐ ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܬܟܝܠܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܢ ܒܬܪ ܦܘܢܝܐ ܕܒܚܘ̣ ܂ ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܬ ܩܒܘܬܐ ܝ ܂ ܘXܝܠ ܕܐܦ ܬܚܡ ܂ ܗ̇ܝ ܕܒܕܘܟܬ ܝ ܐܠܗܐ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܠܥܡܐ ܂ ܢܣܬܟܠ ܕܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 7ܢܦܫܐ ܨܒܝܥܐ ܗܝ ܒܚܫܝ̈ ܦܓܪܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܬܪܬܝܗܝܢ ܒܢܬ̈ ܕܐܦ ܕܠܐ ܡܝܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܨܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܒܕܡܐ ܕܚܒܪܬܗ̇ ܡܛܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܂ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܩܒܝܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܦܢ ܡܦܠܓ ܕܐܦ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܬܪܬܝܗܝܢ ܒܢܬ̈ ܚܕ ܐܕܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡܠܦ ܠܢ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܬܚܘܝܬܐ ܕܐܦ ܚܠܛܐ ܘܠܐ ܬܕܒܪ ̈ · ܝ̈· ·ܝ · ܦܕܢܐ ܒܬܘܪܐ ܘܒܚܡܪܐ ܐܟܚܕܐ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܗ ܠܡܘܫܐ̣ ܂ ܪܐܙܗ ܕܡܫܝܚܐ ܩܪܝܢ ܝ ܘܚܘܛܪܐ ܕܥܠ ܚܕܝܗ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܕܥܡܐ ܂ ܂ ܃ ܢ ܂ ܂ Xܝ̇ - ܡܫܬܕܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܂ ܐܝܬ ܕܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܡܢܐ ܠܚܡܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܂ 1ܘܬܘܒ ܥܠ ܡܫܩܠܢܝܗ̇̈ ܕܐܦ ܠܥܕܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܪܕܘܚܐ 0ܓܝܪ ܩܪܗ̇ ܠܟܐܦܐ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܘܫܐ ܥܦX ܠܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܣܩܬ̇ܗ ܂ ܒܙܒܢܬܐ ܕܝܢ ܬܠܝܬܝܬܐ XX ܕܐܦ ܒܢܩܒܬܐ X ܕܝܢ ܠܬܡܢܐܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܡXܢܦܚܐ 12ܢܦܫܐ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܥܠ ܛܘܪܐ ܟܒܪ ܢܚ̇ܬ ܗܘܐ ܘܠܐܝܪܘܢ ܘܠܢܒ ܂ X - ܂ ܘܒܙܒܢXܐ X ܂ ܕܐܦ ܒܪܢܘܢ ܕܝܢX ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܡܢܢܐ ܡܬܬܪܣܐ ܗܘܐ ܂ ܗ̇ܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܒܥܣܪܬܐ ܒܢܝܣܢ ܡܬܒܛܢ ܒܓܘ ܥܘܒܐ ܒܬܘܠܝܐ ܕܐܦ ܝ · ·ܝ · ܝ ܂ ܢܦܩܘܢ ܢܬܟܪܟܘܢ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܠܡܙܒܢ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܦܪܘܩܢ ܒܗ ܩܒܠ ܚܫܐ ܕܨܠܝܒܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ 5ܕܓܪܡܐ ܠܐ ܢܬܬܒܪ ܕܐܦ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܗ ܫ̣ܪܝܬ ܒܪܝܬ ܐ ܕܬ ܐܬܐ ܠܗܘܝܐ ܂ ܗ̇ܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܥܨܪܐ 1 ܕܐܝܠܢܐ̈ ܠܕܡܐ ܐܫܬܚܠܦ ܂ ܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܕܡܢ · ܝ ܕܐܦ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܕܡܐ 13ܕܫܚܠܦ ܡܘܫܐ ܂ ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܢܬܬܗ ܘܒܢܘܗܝ̣̈ ܂ ܒܗܕܐ ܗܦܟܬܐ ܐܘܒܠ 12ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܕܐܦ ܠܒܒܗ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܩܢܛ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܗ ܘܡܢ ܦܪܥܘܢ ܂ ܕܡܝܐ ܕܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܢܐ ܐܦ ܛܠܝܐ ܐܟܬ̣ܒܬ ܢܦܫܝ ܠܒܝܬܝܘܬܟ ܂ 15ܘܒܕܘܟܬ ܕܐܦ ܒܪܓܠܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܡ̣ܪܬ ܕܚܬܢܐ ܕܕܡܐ ܐܝܬ ܠܝ ܂ ܚܠܦ ܕܬ ܐܡܪ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܫܐ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܦܣܩܐ̈ 2ܣܓܝܐܐ̈ ܝ- ܒܕܚܠܬܐ ܕܡܓܘܫܘܬ ܐ ܕܐܦ ܦܘܡܐ ܠܐܕܢܐ̈ ܡܫܠܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ 0ܚܕ ܠܚܕ ܂ X ܂ ܂ 11ܝ ܂ Xܝ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܒܢ ܒܢܘܗܝ̈ 5ܩ̣ܪܐ ܠܒܢܝ̈ ܒܢܬܗ̈ ܂ ܠܘܙ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝܝ ܒܝܬ ܕܐܦ ܠܚܡܐ ܃ ܐܚܘܗܝ̈ ܫܡܗ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡ ܠܒܢ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܐ ܐܬܘܬܐ̈ Xܣܦܪܐ̈ ܥܕܟܝܠ ܐܝܬ ܗܘܐ ܂ ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܠܡܢܐ ܥܠ ܕܐܦ ܐܕܘܢܝ ܓܠܦX3 ܂ Xܝܢ ܂ X ܂ XX ܥܠܝܗܝܢ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܫܪܝܪܐ ܂ ܡܛܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܢ ܐܒܘܗܝ ܐܬܒܪܟ ܐܦܢ ܟܬܒܐ ܠܐ ܡܘܕܥ ܂ ܘܐܦ ܐܝܣܚܩ ܒܪܟ ܕܐܦ ܠܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܐܒܪܗܡ ܒܪܟ ܐܠܗܐ ܠܐܝܣܚܩ ܒܪܗ ܂ ܘܓܠܝܐ ܗܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܒܢܘܗܝẌ ܗܠܝܢ ܬܒܥ ܕܢܩܪܒܘܢ ܠܗ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܦ̇ܠܓ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܡܣܟܠܐ ܂ ܕܗܠܝܢ ܕ ܢ ܚܝܘܬܐ̈ ܦܩܕ ܠܗ ܠܡܩܪܒܘ ܫܘܘܕܥܐ ܗܘܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܟܕ ܚܝܪܝܢ ܒܚܕܕܐ̈ ܠܐ ·ܝ̇X · 0 ܡܫܟܢܢ ܕܢܥܕܪ ܚܕ 3ܠܚܒܪܗ ܂ ܕܐܦ ܒܡܨܪܝܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܠܘܩܒܠ ܚܕܕܐ̈ ܣܝܡܝܢ ܗܘ̣ܘ ܥܠ ܗ̇ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܢܘܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܒܬܚܡܨܬܐ ܩ̇ܝܡܝܢ ܂ Xܝܝ ·ܝ·X ܗܘܘ ܕܐܦ ܂ ܩܕܡܝܬܡܢ ܫܒܝܚܘܬܐ ܕܕܡܘܬܗ ܘܡܝܩܪܘܬܗX ܂ ܘܡܢ ܗ̇ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܢ ܒܬܪXܢ ܒܗ 0 ܒܗܢܐ ܛܘܦܣܐ ܐܢܫܝܐ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܬܚܙܝܘ ܕܐܦ ܓܠܝܢܐ ܂ ܕܠܐ ܕܚܝܠܐ ܘܠܐ ܡܬܐܫܪܢܐ ܢܣܬܒܪ ܂ 0ܘܕܬܪܬܝܢ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܣܗܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܗ ܩܢ̣ܐ ܗܘܐ ܂ ܘܕܠܐ ܬܣܬܒܪ ܠܗ̇ ܕܐܦ ܂ ܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܠܛܘܒܢܐ ܂ ܝ ܂ ܝ ܂ X ܝ· ܐܒܪܗܡ ܓܒ̣ܐ ܂ ܗ̇ܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܘ ܕܒܗ ܥܬܝܕ ܠܡܬܓܠܝܘ ܥܘܡܪܐ ܗ̇ܘܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܘܡܪܐ ܕܐܦ ܢܫܡܫ ܠܪܐܙܐ ܕܓܠܝܢܗ ܝ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܒܝܬܗ ܂ ܐܝܟ ܕܢܠ̣ܦ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ- ܠܡܬܓܠܝܘ ܒܗ ܠܚܪܬܐ ܝ -· ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܕܐܦ ܠܡ ܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܂ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܓܝܪ ܐܬܚܙܝ ܡܛܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܐܝܐ X ܟܕ ܝܠܕܬܗ ܠܝܗܘܕܐ̣ ܂ ܙܒܢܬܐ ܠܡ ܗܕܐ ܐܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܂ ܕܐܦ <page> XܘX XܫܘXܝXܝ ܝܫX ܝXܘXܝX - ܂ ܬܘܕܝܬܐ ܡܬܦܫܩ ܂ ܐܝܟ ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܫܐ ܓܙܪܢ̈ ܐܝܫܡܥܠܝܬܐ̈ ܂ ܫܐܕܐ̈ ܕܝܢ ܠܐܟܣܘܪܝܐ · ܕܐܦ ܂ ܕܗ̣ܝ ܓܙܪܬܗ̇ ܂ ܓܙܘܪܬܗ̇ ܓܝܪ ܡܢ ܡܨܪܝܢ 3ܗܘܬ ܂ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܗܘܢ ܐܬܦܣܣ ܠܗܘܢ ܠܡܥܠ ܗܫܐ X ܠܝܬܒܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܠܓܝܘܢ ܕܐܦܩ ܡܪܢ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܒܒܝܬ ܩܒܘܪܐ̈ ܂ ܘܕܡܝܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܢܘܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܡ̇ܫܬܕܪܝܢ ܒܬܫܡܫܬܐ ܂ ܘܬܘܒ ܕܐܦ ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܠܘܬ ܒܪܬ ܚܐܪܐ̣̈ ܂ ܕܢܚܘܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. · ܠܐ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܗܕܐ ܬܒܥܐ ܗܘܬ ܂ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܬܚܝܬ ܡܢܝܢܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܗ̇ܢܘܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܡܛܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܗ ܐܬܪܒܝ ܂ ܐܠܐ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܘܟܕ ܕܐܦ ܐܒܪܗܡ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܒܠܫܢܐ ܐܚܪܢܐ ܐܠܐ 5ܒܕܐܒܗܘܗܝ̈ ܗ̇ܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܫܪܟܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܗ̣ܘ 13ܗܟܢܐ X0ܩܢܘ ܚܘܒܠܐ ܂ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܕܐܦ 1ܒܚܡܨ ܘܒܐܦܡܝܐ ܘܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܚܕܪܝܗܝܢ̈ ܂ ܘܓܕܫܐX
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܟܠܝܢ ܘܠܐ ܡܬܟܚܕܝܢ̇ ܂ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܝ ܠ̇ܐ ܐܪܝܐ ܕܐܦ ܕܚܕܕܐ̈ ܃ ܐܝܬ ܕܝܢ 12ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܬܐܡܪܐܝ 1ܥܠܝܗܘܢ̣ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܝ ܠ̇ܐ ܐܪܝܐ ܠܐܪܝܐ 1ܬܒܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܠܐ ܢܐܟܠܘܢ ܕܚܢܝܩܐ̣ ܕܐܦ ܂ ܕܐܦ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܟܠܝܢ ܘܠܐ ܡܬܟܚܕܝܢ̇ ܂ ܡܢ ܗ̇ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 13ܒܗܕܐ̣ ܂ ܝ ܢܬܠ ܠܗ̇ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܠܒܝܫܘܬܗܘܢ ܂ ܕܟܒܪ ܕܐܦ ܐ ܒܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܗ ܂ ܘܒܫܒܥܐ 12ܝܘܡܝܢ̈ ܡܛܪܐ ܠܐ ܢܚ̣ܬ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܬܪܐ ܠܡܥܒܪܬܗܘܢ ܘܒܛܘܪܐ X ܘܒܓܘ ܐܪܥܐ ܡܫܘܝ ܝ ܠܗܘܢ ܂ ܕܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܥܒܪܝܢ ܒܗܘܢ ܘܠܐ ܡܬܚܠܛܝܢ ܂ 7ܓܠܝܐ ܗܝ ܓܝܪ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܢ ܡܠܦܢܝܢ̈ ܡܫܬܠܡܐ ܂ 1ܕܠܐܪܥܐ ܕܥܕܢ ܘܠܘܬ ܦܪܕܝܣܐ ܕܐܦ ܠܐ ܐܬܡܨܝ ܂ ܠܝܬܝܗ̇ ܗܟܝܠ ܗܕܐ ܂ ܐܠܐ ܝ· ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܣܬܝܒܪܝܢ ܣܝܒܪܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܂ ܘܐܝܟ ܝܘ̣ܚܢܢ ܒܡܕܒܪܐ ܕܐܦ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܡܝܘܬܘܬܐ ܠܒܝܫܝܢ ܂ ܙܕ̇ܩ ܠܡܪܢܐ ·
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̇ܝX ܕܐܬܬܠܝܛ ܠܘ ܕܚܘܝܐ ܗܘܬ ܂ ܐܠܐ ܕܐܟ̇ܠ ܩܪܨܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܓܝܪ ܐܬܒܝܢܘ ܃ ܕܗ̇ܝ ܕܡܠܠ ܠܘ ܕܚܘ ܐ ܗܘܬ̣ ܂ ܡܣܬܟܠܝܢ ܗܘܘX
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 1ܗ̣ܘ ܐܕܡ ܕܬܪܝܢ ܐܫܬܡܗ ܂ X0ܓܠܝܐܝܬ ܓܝܪ ܡܬܟܣܣܝܢ ܡܢܗ ܕܐܦ ܫܢܝܢ̈ ܩܘܝ ܂ ܐܝܟ ܕܟܐܡܬ ܢܠܚܡܘܢ ܐܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܂