simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܠܚܡܐ ܗܘ̣ ܝܗܒ̣
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܝܬܝܪ ܦܫܝܩ ܠܗ ܕܐܦ ܕܠܐ ܐܘܟܠܐ ܒܡܠܬܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܗ ܢܣܝܢܐ- ܂ ܕܐܦ ܠܗ ܢܙܟܐ ܒܡܐܟܘܠܬܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܠܢ ܢܬܠ ܚܝܠܐ ܕܐܦ ܝ ܚܢܢ ܢܙܟܝܘܗܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܒܪܗ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܘ̣ ܒܪܐ ܥܬܝܕ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܙܒܢܐ ܗܘ ܠܟ ܕܐܦ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܬܫܘܛ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܦܓܪܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܢܐ ܒܡܬܐܠܗܢܘܬܐ ܐܠܗܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܡܫܬܡܥ ܂ ܘܕܢܒܕܩ ܕܐܦ ܟܕ ܥܡ̇ܕܝܢܢ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܥܡ̣ܕ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܟܕ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܐܦ ܒܐܝܕܝܐ̈ ܕܒܨܝܪܐ̈ ܐܟܡܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܘܐ ܂ ܗܘ̇ ܕܐܦ ܒܙܒܢ ܛܒܥܗ ܒܝܕ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܢ ܐܪܥܐ ܂ ܕܐܦ ܕܝܠܗܘܢ ܗ̣ܘ ܡܪܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܢ ܫܪܪܐ ܂ ܕܐܦ ܩܪܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܟܘܟܒܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܀ ܃ ܚܘܐܘܢܝ ܕܐܦ ܐܢܐ ܐܙ̇ܠ ܐܣ̇ܓܘܕ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܬܘܒ ܐܣܛܪܘܠܘܓܘ̈ ܂ ܕܐܦ ܡܢܘܬ̈ ܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܡ̣ܪܢܢ ܡܢ ܠܥܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܆ ܫܡܝܢܐ ܂ ܕܐܦ ܠܒܝܬܝܘܗܝ̈ ܠܫܡܝܐ ܩ̇ܪܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܀ ܐܢܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܕܐܦ ܥܡ ܟܐܢܐ̈ ܐܬܗܦܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܥܡܗ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܐܒܘܗܝ ܡܬܐܡܪ X
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܥܠ ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܥܠ ܝܠܕܐ ܡܬܐܡܪ