simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܠܚܡܐ ܗܘ̣ ܝܗܒ̣ ܚܝܠܐ ܕܢܐܚܐ ܂ ܟܡܐ ܝܬܝܪ ܦܫܝܩ ܠܗ ܕܐܦ ܕܐܦ ܂ ܡ ܂ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܘܠܫܬܡܐܐ̈ ܐܠܦܝܐ̈ ܂ ܡ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܠܐ ܐܘܟܠܐ ܒܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܢܐ ܚܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܐܢܕܝܢ ܡܬܚܡ ܕܐܦ ܕܐܦ ܠܠܚܡܐ ܗܘ̣ ܝܗܒ̣ ܚܝܠܐ ܕܢܐܚܐ ܂ ܟܡܐ ܝܬܝܪ ܦܫܝܩ ܠܗ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܗ ܢܙܟܐ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܐܟܡܐ ܕܠܐܕܡ ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܡ̣ܨܐ ܕܐܦ ܂ ܂ ܕܐܝܟ ܕܠܒܪܢܫܐ ܘܐܝܟ ܕܠܡܚܝܠܐ ܩ̇ܪܒ ܠܗ ܢܣܝܢܐ- ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܝ ܚܢܢ ܢܙܟܝܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܥܒ̣ܕ ܒܝܫܐ ܕܐܪܐ ܥܡ ܐܕܡ ܕܐܦ ܝܗܒ̣ ܡܫܝܚܐ ܗܘ̣ ܠܗ ܕܢܬܢܣܐ ܡܢ ܣܛܢܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܕܠܢ ܢܬܠ ܚܝܠܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܘ̣ ܒܪܐ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܓܠܐ ܥܠ ܐܒܐ ܘܥܠ ܝܬ̇ܗ ܂ ܕܠܐ ܢܬܚܫܒ ܕܐܦ ܡܬܘܡܐܝܬ ܕܐܬܒܣܪ ܀ ܬܘܒ ܂ ܩܕܡ ܐܒܐ ܓܠ̣ܐ ܥܠ ܒܪܗ ܂ ܡܛܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܬܫܘܛ ܂ ܕܡܬܕܡܝܐ ܠܦܪܕܬܐ ܕܚܪܕܠܐ ܂ ܕܐܦ ܙܥܘܪ ܠܟ ܪܘܚܐ ܂ ܥܠ ܕܒܕܡܘܬܐ ܕܝܘܢܐ ܐܬܚܙܝ ܂ ܙܒܢܐ ܗܘ ܠܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܢܐ ܒܡܬܐܠܗܢܘܬܐ ܐܠܗܐ ܐܡ̇ܪ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܂ ܘܪܘܚܐ X ܣ̇ܗܕ ܕܐܦ ܂ ܘܒܘܛܠܐ ܕܣܬܘܐ ܕܥܩܬܐ̈ ܀ ܘܕܢܝ̣̇ܩܪ ܠܦܓܪܐ ܂ ܡܛܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܟܕ ܥܡ̇ܕܝܢܢ ܂ ܪܘܚܐ ܢܩ̇ܦ ܠܢ ܀ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܕܗܘ̣ ܕܐܦ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܂ ܬ ܪ ܡܬܗܝܡܢ ܂ ܡܢ ܗܘ̇ ܡܘܢ ܕܡܫܬܡܥ ܂ ܘܕܢܒܕܩ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܂ ܒܗܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܐܬܒܪܝܘ ܂ ܘܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܐܕܡ ܕܐܦ ܥܠܘܗܝ ܂ ܘܠܘ ܗ̣ܘ ܥܠ ܢܦܫܗ ܀ ܘܒܪ ܂ ܠ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܥܡ̣ܕ ܂ ܡܛܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܒܐܝܕܝܐ̈ ܕܒܨܝܪܐ̈ ܐܟܡܐ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܡܥܠܝܐ̈ ܡܩܒܠܝܢܢ ܕܐܦ ܕܠܐ ܢܫܬܐܠ ܂ X ܂ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܨܝܪܝܢ ܡܢܢ ܂ ܟܕ ܝܕܝܥܐ ܗܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܒܙܒܢ ܛܒܥܗ ܒܝܕ ܦܪܥܘܢ ܂ ܘܕܢܥܩܘܪ ܕܛܘܦܢܐ ܂ ܐܝܟ ܕܠܦܣܩܐ ܕܐܦ ܝX ܠܪܝܫܗ ܕܬܝܢܐ ܡܬܝܕ̣ܥܢܐ ܂ ܗܘ̇ ܕܒܡ·ܐ ܚܠܝܕ ܗܘܐ ܂ ܗܘ̇
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܝܠܗܘܢ ܗ̣ܘ ܡܪܐ ܘܡܢܚܡܢܐ ܀ 1ܬܘܒ ܒܝܕ ܕܗܒܐ ܠܕܟܝܘܬܐ ܕܐܦ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܡܠܐܟܐ ܕܬܠܝܬܐܝܬ ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܩܪܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܟܘܟܒܐ ܂ ܡܛܦܣܐ ܗܘܬ̇ ܠܟܘܟܒܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܦ ܡܢ ܫܡܝܐ̈ ܂ ܕܐ ܬܘܗܝ ܡܠܬ ܐ ܕܐܬܒܣܪ ܂ ܠܐ ܪܢܝܩܐ ܡܢ ܫܪܪܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܢܐ ܐܙ̇ܠ ܐܣ̇ܓܘܕ ܠܗ ܀ ܗ ܂ ܨܒ̇ܐ ܢܥܢܕ ܫܒܛܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܂ ܗ̇ ܕܐܦ ܓܝܪ ܡܣܝܒܪ ܗܘ̣ܐ ܕܒܫܡܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܢܩܪܝܘܗܝ ܀ ܃ ܚܘܐܘܢܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܢܘܬ̈ ܐ ܂ ܕܒܪܢܫܐ ܗܟ̇ܢ ܐܢܝܢ ܀ ܫܡܫܐ ܡܘܚܐ ܀ ܣܗܪܐ ܡܫܟܐ ܀ ܕܐܦ ܀ ܫܒܬܐ ܕܩܪܘܢܘܣ ܂ ܘܒ̇ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܣܛܪܘܠܘܓܘ̈ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܡ̣ܪܢܢ ܡܢ ܠܥܠ ܂ ܕܚܕ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܢܣܒ̣ ܠܗ ܕܡܘ̣ܬܐ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܕܐܬܚܙܝ ܒܕܡܘܬ ܟܘܟܒܐ ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܒܝܬܝܘܗܝ̈ ܠܫܡܝܐ ܩ̇ܪܐ ܀ ܬܘܒ ܒܟܘܟܒܐ ܢܓ̣ܕ ܐܢܘܢ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܫܡܝܢܐ ܗܘ ܂ ܥܠܗܝ̇ ܨܕ ܐܢܘܢ ܒܟܘܟܒܐ ܝ ܆ ܫܡܝܢܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܥܡ ܟܐܢܐ̈ ܐܬܗܦܟ ܂ ܐܝܟ ܗܝ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܠܝܫܘܥ ܕܐܝܟ ܕܗܘܝ̇ܬ ܕܐܦ ܡܘܕܥ ܐܠܗܐ ܕܐܬܗܦܟ ܥܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܓܠܝܐܝܬ ܀ ܐܢܕܝܢ ܐܡܪܝܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܐܒܘܗܝ ܡܬܐܡܪ X ܥܡܐ ܂ ܘܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܢܝܢ̈ ܘܠܘ ܕܐܦ ܩ̣̇ܕܡ ܒ̣̇ܕܩ ܂ ܟܕ ܩܪܝܗܝ ܠܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܥܡܗ ܂ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܥܠ ܝܠܕܐ ܡܬܐܡܪ ܒܛܢܐ ܀ ܘܬܘܒ ܕܢܚܘܐ ܆ ܕܗܢܐ ܝܠܕܐ ܝ ܂ ܠܘ ܡܢ ܕܐܦ ܡܚܪ ܘܫܪܟܐ ܕܐܚܪܝܬܐ̈ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܥܠܝܗܝܢ̈ ܠܥܠ ܂ ܝܕܝܥܐ