simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentarii in Evangelia (II.1) ܐܝܬܝܟ ܂ ܗܝ̇ ܕܐܦ ܥܒ̣ܕ ܗܘܐ ܡܪܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܝܬܝܪܐܝܬ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܨܝܕ ܡܬܝ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܢ ܐܪܥܐ ܂ ܕܐܦ ܕܝܠܗܘܢ ܗ̣ܘ ܡܪܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܫܩ̣ܠܘ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܝܗܘܕܐ ܢܛܥܢ ܡܢܗܘܢ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܗܘ̇ ܕ ܢ ܕܐܦ ܠܥܠܬܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܂
Commentarii in Evangelia (II.2) ܕܥܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܐܦ ܡܢܐ̈ ܕܪܝܫܟܘܢ ܡܢ̣ܢ̈
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܀ ܐܢܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܕܐܦ ܥܡ ܟܐܢܐ̈ ܐܬܗܦܟ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܂ ܗ̇ ܂ ܕܐܦ ܫ̇ܒܩ ܐܢܐ ܒܟܘ̣ܢ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܕܢ̇ܥܠ ܡܕܡ ܩܕܡ ܕܐܦ ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܕ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܒܦܪܓܠܐ̈ ܂ ܗܝ̇ ܕܐܦ ܠܘܬ XX ܡܪܢ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܀ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܦ ܚܝܘܬ̈ ܐ ܒܗ̇ܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܥܝܢܗ ܂ ܢܬܚܫܒ ܕܐܦ ܗܘ̣ ܗܝ̣ ܟܕ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܕܨ̇ܠܝ ܂ ܚ̇ܘ̣ܝ ܕܐܦ ܠܢ ܕܡ̇ܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܗ ܢܣܝܢܐ- ܂ ܕܐܦ ܠܗ ܢܙܟܐ ܒܡܐܟܘܠܬܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܦܘܪܩܢܐ ܂ ܐܠܐ ܕܐܦ ܡܢ ܢܦܫܟ ܬ̣ܐܥܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠX ܂ ܐܝܝ ܕܐܦ ܝXܝܣܐ ܩ̣ܪܐ ܢܦܫ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܢܬܟܫܠܘܢ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܨܘܚܝܬܐ̈ ܣܒ̣ܠ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܃ ܚ̣ܘܝ ܒܗܕܐ ܕܐܦ ܐܚܘܗܝ̈ ܦܓܪܝܐ̈ ܚܪܡܐ̈
Commentarii in Evangelia (II.2) ܘܐܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ ܕܐܦ ܢܒܝܐ̈ ܣܥܪܘ ܚܝܠܐ̈
Commentarii in Evangelia (II.1) ܘܣܪܦܐ̈ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܟܠܠܬܐ̈ ܡܬܩ̣ܪܝܢ ܂