simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentarii in Evangelia (II.1) ܥܒ̣ܕ ܗܘܐ ܡܪܢ ܕܠܘ ܒܩܠܐ ܪܒܐ ܂ ܐܠܐ ܒܠܘܚܫܬܐ ܡܟܝܟܬܐ ܕܐܦ ܃ ܬܟܝܠ ܗܘܐ ܥܠ ܚܚܘܬܗ ܕܠܐ ܡܦ̇ܢܐ ܗܘܐ ܂ ܕܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܂ ܗܝ̇
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܨܝܕ ܡܬܝ ܂ ܘܗܕܐ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܕܢܩܪ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܚܪܬܐ ܂ ܕܢܩܢܘܢ ܕܐܦ 2ܘܡܫܡܫܐ ܠܗܘܢ ܀ ܠܘܬ ܘ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܨܐܒ ܗܘܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܂ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܝܠܗܘܢ ܗ̣ܘ ܡܪܐ ܘܡܢܚܡܢܐ ܀ 1ܬܘܒ ܒܝܕ ܕܗܒܐ ܠܕܟܝܘܬܐ ܕܐܦ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܡܠܐܟܐ ܕܬܠܝܬܐܝܬ ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܝܗܘܕܐ ܢܛܥܢ ܡܢܗܘܢ ܂ ܘܕܠܐ ܬܣܬܒܪܝ ܗܝ̣ ܬܕܡܘܪܬ ܐ ܆ ܕܐܦ ܕܢܛܫܘܢ ܠܬܘܬܪܐ̈ ܀ ܂ ܝܒ ܂ ܩܘܦܢܐ̈ ܫܩ̣ܠܘ ܂ ܐܝܟܢܐ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܠܥܠܬܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܂ ܡܢ ܨܠܘܬܐ̈ ܘܢܟܦܘܬ ܐ ܢ̇ܣܒ ܠܬܫܢܝܩܐ ܕ ܕܐܦ ܨܠܘܬܟܘܢ̈ ܂ ܗ̇ ܟܠ ܕܥܒ̇ܕ ܕܒܝܫ ܠܬܫܢܝܩܐ ܫ̇ܘܐ ܂ ܗܘ̇ ܕ ܢ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܡܢܐ̈ ܕܪܝܫܟܘܢ ܡܢ̣ܢ̈ ܂ ܘܐܢ ܡܛܠ ܦܘܢܝܐ ܕܟܠܚܕ ܠܐܬܪܗ ܂ ܕܐܦ ܕܒܐܘܚܕܢܗ ܂ ܐܦ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܒܛܝܠܘܬܗ ܝܝ ܕܥܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܥܡ ܟܐܢܐ̈ ܐܬܗܦܟ ܂ ܐܝܟ ܗܝ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܠܝܫܘܥ ܕܐܝܟ ܕܗܘܝ̇ܬ ܕܐܦ ܡܘܕܥ ܐܠܗܐ ܕܐܬܗܦܟ ܥܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܓܠܝܐܝܬ ܀ ܐܢܕܝܢ ܐܡܪܝܢ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܫ̇ܒܩ ܐܢܐ ܒܟܘ̣ܢ ܐܝ̣ܕܐ ܂ ܕܥ̇ܪܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܐܢܬ ܟܦܪ ܕܐܦ ܕܢ̣ܥܘܠ ܒܚܙܝܪܐ̈ ܀ ܘܐܢܐ ܒܥ̇ܝܬ ܥܠܝܟ ܕܠܐ ܬܚ̣ܣܪ ܂ ܗ̇ ܂
Commentarii in Evangelia (II.2) ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܘܐܬܘܬܐ̈ ܣܥ̣ܪܢܢ ܒܫܡܟ ܂ ܐܠܐ 0 ܕܐܦ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܚܣܝܪܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܡܢ ܠܒܪ ܙ̇ܕܩ ܕܢ̇ܥܠ ܡܕܡ ܩܕܡ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܠܘܬ XX ܡܪܢ ܣܥ̣ܪ ܂ ܕܢܓ̇ܕܗ ܘܟܢ ܐܫ̇ܠܡܗ ܀ ܗܝܕܝܢ ܕܐܦ ܕܠܗܘ̇ ܕܡܙܕܩܦ ܂ ܠܘܩܕܡ ܡܢ̇ܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܦܪܓܠܐ̈ ܂ ܗܝ̇
Commentarii in Evangelia (II.1) ܚܝܘܬ̈ ܐ ܒܗ̇ܝ ܥܪܘܒܬܐ ܝܩܪܝܢ̈ ܨܘܡܐ ܀ ܠܐ ܒܥܕܥܐܕܐ ܕܠܐ ܕܐܦ ܝ ܐܨܛܠܒ ܂ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܕܝܢ ܆ ܥܠ ܕܒܗ ܩ̣ܡ ܀ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܘ̣ ܗܝ̣ ܟܕ ܗ̣ܝ ܡܚܘ̣ܬܐ ܒ̇ܠܥ ܂ ܘܥܝܢܗ ܡܬܥܩܪܐ ܂ ܘܒܝܕ ܕܐܦ ܕܗ̣ܝ ܂ ܘܒܥܐ ܕܢܡܚܐ ܠܚܒܪܗ ܐܘ̇ ܕܢܥܩܘܪ ܥܝܢܗ ܂ ܢܬܚܫܒ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܠܢ ܕܡ̇ܐ ܂ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܐܢ ܥ̇ܒܪ ܕܐܦ ܠܐܒܘܗܝ ܠܚܘܕ ܕܡ̇ܐ ܗܘܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܨ̇ܠܝ ܂ ܚ̇ܘ̣ܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܗ ܢܙܟܐ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܐܟܡܐ ܕܠܐܕܡ ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܡ̣ܨܐ ܕܐܦ ܂ ܂ ܕܐܝܟ ܕܠܒܪܢܫܐ ܘܐܝܟ ܕܠܡܚܝܠܐ ܩ̇ܪܒ ܠܗ ܢܣܝܢܐ- ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܢ ܢܦܫܟ ܬ̣ܐܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܂ ܘܒܝܕ ܥܡܠܐ̈ ܬܣܒܝܘܗܝ ܠܟܠܝܠܐ ܕܐܦ ܂ ܕܡܛܠ ܕܐܘܕܝ̣ܬܢܝ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܣ̇ܦܩܐ ܠܟ ܠܦܘܪܩܢܐ ܂ ܐܠܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܝXܝܣܐ ܩ̣ܪܐ ܢܦܫ ܘܢܐ ܣܪܝܘXܙ X X - ܂ XX X ܝܐ ܝXܩܪܐ ܝܘ̣ܐ ܃ ܕܐܦ ܢܬXܘܝXܐ ܂ ܐܠܐ ܝXܢܠ ܝXܟ ܂ ܟܘܬܝ ܐܚܪܐ XܢܥܝX ܝܘ ܠX ܂ ܐܝܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̣ܘ ܨܘܚܝܬܐ̈ ܣܒ̣ܠ ܐܡ̣ܪ- ܃ ܝ ܠܝܬ ܬܠܡܝܕܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܪܒܗ ܕܐܦ ܡܫܡܗ 1 ܡܐܬ ܬܐ ܀ ܬܘܒ ܂ ܟܕ ܡܠ̇ܟ ܕܠܐ ܢܬܟܫܠܘܢ ܂ ܒܗ̇ܝ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܐܚܘܗܝ̈ ܦܓܪܝܐ̈ ܚܪܡܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܐܟܘܬܗ ܀ ܬܘܒ ܚܡܫܐ̈ ܐܚܝܢ̈ ܕܐܦ ܕܢܐܨܦ ܕܐܚܘܗܝ̈ ܀ ܚܡܫܐ̈ ܓܝܪ ܐܚܝܢ̈ ܐܝܬ ܠܝ ܃ ܚ̣ܘܝ ܒܗܕܐ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܢܒܝܐ̈ ܣܥܪܘ ܚܝܠܐ̈ ܂ ܐܡܪܝܢܢ ܂ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܢܣܥܘܪ ܚܝܠܐ̈ ܂ ܠܐ ܫ̇ܘܝܐ ܠܕܘܡܪܐ ܂ ܘܐܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܟܠܠܬܐ̈ ܡܬܩ̣ܪܝܢ ܂ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܟܠܠܬܐ̈ ܟܪܝܟܝܢ ܠܚܬܢ̣ܐ ܀ ܕܐܦ ܡܫ̇ܡܫܝܢ ܂ ܐܟܙܢܐ ܕܟܪܘܒܐ̈ ܘܡܘܬܒܐ̈ ܘܣܪܦܐ̈ ܂ ܐܝܠܝܢ