simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentarii in Evangelia (II.2) ܗ̣ܢܘܢ ܥܠ ܫܘܒܩܢܐ ܣܢܝܩܝܢ ܀ ܐ·ܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܚܒܝܘܗܝ ܃ ܗ ܂ ܕܐܦ ܫܒܗܪܢܐ ܃ ܐܘ̇ ܙܕܝܩܐ̈ ܟܐܡܬ ܕܡܫܬܒܗܪܢ ܒܙܕܩܘܬܗܘܢ ܂
Commentarii in Evangelia (II.2) ܚܛܗܐ̈ ܫܒ̇X ܃ ܦܪܫܐ̈ ܡܬܪܥܝܢ ܗܘܘ ܒܢܦܫܗܘܢ ܂ ܕܕܐܠܗܐ ܗܝ ܕܐܦ ܂ ܕܡܛܠ ܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܝܗ̇̈ ܥܠܬ̇ ܨܐܕܘܗܝ ܀ ܡ̇ܢܘ ܗܢܐ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܐܠܝܐ ܥܒ̣ܕ ܃ ܗ ܂ ܕܐܚܬ ܢܘܪܐ ܥܠ ܬܪܝܢ̈ ܪܒܝ̈ ܚܡܫܝܢ̈ ܕܐܦ ܓܝܪ ܕܟܕ ܚܙܘ ܠܡ ܝ ܥܩܘܒ ܘܝܘܚܢܢ ܝܕܝܥܐ ܕܠܗܘܢ ܫܕܪ ܀ ܐ ܟ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܗܘ̣ ܡܪܢ ܂ ܡܢ ܂ ܒ ܂ ܡܪܟܒ ܂ ܗ ܂ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܡܢ ܐܢܫܘܬܐ ܀ ܕܐܦ ܘܠܡܢܐ ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܂ ܒ ܂ ܒ ܂ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܒܝܐܘܢ ܒܚܕܕܐ̈ ܂ ܥܠ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܘܐܬܘܬܐ̈ ܣܥ̣ܪܢܢ ܒܫܡܟ ܂ ܐܠܐ 0 ܕܐܦ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܚܣܝܪܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܡܢ ܠܒܪ ܙ̇ܕܩ ܕܢ̇ܥܠ ܡܕܡ ܩܕܡ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܝܘܚܢܢ ܐܠܦ ܃ ܡܢܐ ܗܝ ܝ ܨܠܘܬܐ ܕܐ̇ܠܦ ܝܘܚܢܢ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܀ XXܠXܘX XܢܢXXܝܘXܪ ] ܡܪܢ̣ ܐܠܦܝܢ ܠܡܨܠܝܘ ܐܝܟܢܐ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܐܚܘܗܝ̈ ܦܓܪܝܐ̈ ܚܪܡܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܐܟܘܬܗ ܀ ܬܘܒ ܚܡܫܐ̈ ܐܚܝܢ̈ ܕܐܦ ܕܢܐܨܦ ܕܐܚܘܗܝ̈ ܀ ܚܡܫܐ̈ ܓܝܪ ܐܚܝܢ̈ ܐܝܬ ܠܝ ܃ ܚ̣ܘܝ ܒܗܕܐ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܫܐܕܐ̈ ܡܫܬܥ̇ܒܕܝܢ ܠܢ ܀ ܡܕܝܢ ܗܪܟܐ ܠܘ ܠܚܣܝܪܘܬ ܕܐܦ ܂ ܕܠܐ ܦܐ ܐ ܗܘܬ ܕܒܩܪܒܘܬܐ ܕܡܪܢ ܢܐܣܘܢ ܠܗܘ̇ ܂ ܐܠܐ ܐܘܕܝܘ
Commentarii in Evangelia (II.2) · 0ܝܝ· ܗܢܘܢ ܢܣܝܒܪܘܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܂ ܘܣܛܢܐ ܡܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܐܦ ܕܚܛܝܬܐ ܢܬܕܟܘܢ ܂ ܘܕܢܗܘܘܢ ܕܡ̣ܘܬܐ ܘܬܦܢܟܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܂
Commentarii in Evangelia (II.2) ܐܢܐ ܩܒ̇ܠܬܟ X0ܘܫ̇ܪܪܬܟ ܀ ܡܪܢ ܗܟܝܠ ܒܨܒܝܢܗ ܚ̣ܫ ܘܠܘ ܕܐܦ ܂ ܫܪܪ ܘܣܡܘܟ ܐܢܘܢ ܒܗܡܢܘܬܐ ܕܒܝ ܂ ܘܩܒܠ ܐܢܘܢ ܐܝܟ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܚܢܢ ܚ̣ܙܝܢܝܗܝ ܘܡ̇ܠ̣ܠ ܥܡܢ ܂ ·X Xܝܝ· ܘܫܪܟܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܐܦ ܕܐܡ̇ܪܢ ܗܘ̣ܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܢܝܫܝܢ ܂ ܝ ܐܘܣܦܘ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܂
Commentarii in Evangelia (II.2) ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܓܕܫܬ̇ ܀ ܀ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܬܢܢ ܡܕܡ ܠܡܐܟܠ ܃ ܗ̇ ܂ ܕܐܦ ܡܕܡ ܕܚܕܘܬܐ ܡܢ ܣXܝܐܘܬ ܚܕܘܬܗܘܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܝ̇